Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
              (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur
              46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral
              47. (30.60.47) Energistöd för klenträd
              48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen
              53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket
              62. Främjande av fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
              83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 9 477 000 euro.

Anslaget får enligt 89 a, 91 och 91 a § i lagen om fiske (286/1982) användas

1) till ersättningar som betalas till vattenägarna för utnyttjandet av fiskevatten

2) för fiskeområdenas verksamhet

3) för fiskeriorganisationernas verksamhet

4) för främjande av fiskerihushållningen

5) till betalning av utgifter som uppbörden av avgifterna och förandet av registret över fiskevårdsavgifter föranleder staten

6) till återbäringar på spöfiskeavgifter till vattenägarna

7) till betalning av konsumtionsutgifter och andra utgifter för uppbörden av de spöfiskeavgifter som inflyter år 2015.

Anslaget får dessutom användas till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst fem årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter, samt till betalning av utgifter som gäller självfinansieringsandelen i projekt som ska genomföras med stöd ur EU:s fonder.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Enligt 90 § i lagen om fiske ska i statsbudgeten årligen för främjande av fiskerihushållningen tas upp ett anslag som motsvarar minst det belopp som, beräknat enligt medelantalet personer som under de tre närmast föregående åren betalt fiskevårdsavgift, skulle inflyta i form av fiskevårdsavgifter, dock minst det belopp som inflöt i fiskevårdsavgifter året före budgetåret. År 2013 inflöt sammanlagt 5 769 674 euro i fiskevårdsavgifter. Fiskevårdsavgiften för hela året är alltjämt 24 euro och avgiften för en fiskeperiod på sju dygn 7 euro. När det genomsnittliga antalet personer som betalat fiskevårdsavgift under åren 2011—2013 var 249 912 och antalet personer som betalat avgift för sju dygn i medeltal 39 412, blir medeltalet för fiskevårdsavgifter under de närmast föregående tre åren enligt 90 § i lagen om fiske ett minimibelopp för fiskevårdsavgiftsmedlen på 6 273 772 euro.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 5 000 euro i utgifter som motsvarar inkomsterna av försäljningen av namn- och adressuppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret. Beloppet av fiskevårdsavgifter och inkomster av försäljning av uppgifter i fiskevårdsavgiftsregistret som beräknas inflyta år 2015 har antecknats under moment 12.30.44.

Vid dimensioneringen av anslaget har dessutom beaktats 3 048 000 euro som det belopp av spöfiskeavgifterna som år 2015 ska delas ut till vattenägarna. Beloppet fås genom att den intäkt av spöfiskeavgifterna, dvs. 3 198 000 euro, som beräknats inflyta i budgeten för 2014, minskas med de utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifterna beräknats föranleda staten år 2014. I budgeten för år 2014 har utgifterna uppskattats till 150 000 euro. Uppbörden av spöfiskeavgifter beräknas år 2015 föranleda staten utgifter på 150 000 euro. De spöfiskeavgifter som beräknas inflyta år 2015 har antecknats under moment 12.30.44.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Andel av spöfiskeavgifterna som ska återbäras till ägarna av vattenområden3 048 000
Utgifter som uppbörden av spöfiskeavgifter föranleder för staten150 000
Utgifter enligt 89 a, 91  och 91 a § i lagen om fiske (286/1982)6 279 000
Sammanlagt9 477 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av utgift av engångsnatur (riksdagen)-100
Nivåförändring286
Sammanlagt186

2015 budget9 477 000
2014 budget9 291 000
2013 bokslut8 981 146