Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
              (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur
              46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral
              47. (30.60.47) Energistöd för klenträd
              48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen
              53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket
              62. Främjande av fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
              83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

47. (30.60.47) Energistöd för klenträd (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 000 000 euro.

Anslaget får användas i enlighet med lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk för stöd för tillvaratagande av energivirke, genom vilket energiutvinningen från klenträd främjas.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Syftet med energistödet för klenträd är att öka energiutvinningen från klenträd och att trygga värme- och kraftverkens tillgång på flis av klenträd.

Riksdagen har antagit lagen om energistöd för klenträd (101/2011). Stödsystemet har inte införts, eftersom det ännu inte har fått Europeiska kommissionens godkännande. De ändringar som kommissionen förutsätter görs i stödsystemet. Samtidigt görs de ändringar som förutsätts enligt EU:s riktlinjer för statligt stöd. EU:s riktlinjer för statligt stöd för fondperioden 2014—2020 reviderades 2014. Avsikten är att stödsystemet införs under 2015, när kommissionens godkännande för det har fåtts.

Till dess att systemet med energistöd för klenträd införs fortsätter man främja tillvaratagandet av energivirke med det stöd för tillvaratagande av energivirke som avses i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk.

Vid dimensioneringen av anslaget har det beaktats att ett belopp på ca 10 000 000 euro beräknas bli överfört från 2014 för att användas år 2015. I och med att det uppskattas att det behövs 17 000 000 euro för stöd år 2015 föreslås det 7 000 000 euro under momentet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 000
Sparbeslut; Stöd till skogsbruket-5 000
Sparbeslut-10 000
Nivåförändring3 000
Sammanlagt-13 000

2015 budget7 000 000
2014 budget20 000 000
2013 bokslut18 000 000