Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
              (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur
              46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral
              47. (30.60.47) Energistöd för klenträd
              48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen
              53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket
              62. Främjande av fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
              83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 42 720 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av uppgifter enligt lagen om Finlands skogscentral (418/2011)

2) till annan offentlig medfinansiering i EU-projekt som omfattas av Finlands skogscentrals statsbidragsverksamhet

3) till betalning av utgifter som föranleds av Finlands skogscentrals årspremier inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio.

Förklaring: Finlands skogscentral är en utvecklings- och verkställighetsorganisation som täcker hela landet och sköter uppgifter som gäller en hållbar skötsel och användning av skogarna samt bevarande av skoglig mångfald. Finlands skogscentral ska främja de skogsbaserade näringarna, verkställa lagstiftningen om skog och sköta uppgifter som hänför sig till skogliga data. Finlands skogscentral styrs och övervakas av jord- och skogsbruksministeriet.

Den viktigaste målgruppen för Finlands skogscentrals verksamhet är de enskilda skogsägarna, som äger 440 000 skogsbruksenheter med en sammanlagd areal på 12,1 miljoner hektar (ca 60 % av Finlands skogsmarksareal). Finlands skogscentral övervakar att de lagar som gäller skogsbruket iakttas och sköter de övriga myndighetsuppgifter som hör till den. Skogscentralen behandlar t.ex. årligen ca 100 000 anmälningar om användning av skog och ca 50 000 ansökningar om finansiering. Skogscentralen samlar in regional information om skogstillgångar på ett ca 1,8 miljoner hektar stort område och utbildar årligen ca 50 000 skogsägare och aktörer inom skogsbranschen.

Till skogscentralens produktivitetsfrämjande åtgärder hör att utveckla nätet av verksamhetsställen, de elektroniska tjänsterna, informationssystemarkitekturen samt rådgivningstjänsterna för skogsägare och aktörer inom skogsbranschen. Den förbättrade produktiviteten minskar behovet av personal som finansieras med statsbidrag med ca 30 årsverken år 2015.

I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som gäller ändring av lagen om Finlands skogscentral samt till lag som gäller ombildning av Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet Otso till ett aktiebolag som är verksamt på marknaden från och med den 1 januari 2015. Vid bolagiseringen iakttas den princip som iakttagits vid de bolagiseringar som skett tidigare inom staten, varvid staten svarar för den extra börda som föranleds av tilläggspensionerna. Genom åtgärden kommer Otso att få motsvarande kostnadsbörda på grund av tilläggspensionerna som andra arbetsgivare som hör till tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio. Tilläggspensionsskyddet finansieras via balansräkningen för det bolag som bildas. Dessutom kräver den skyldighet att betala en årlig tilläggspremie som gäller Finlands skogscentrals affärsverksamhetsenhet inom tilläggspensionssystemet Eläke-Tapio att ett betalningsansvar som uppgår till 400 000 euro per år överförs på enheten för offentliga tjänster vid Finlands skogscentral. Genom en lag om ändring av Finlands skogscentral kommer skogscentralens riksomfattande och regionala organisationsstruktur att läggas om.

För genomförande av de samhälleliga effektmål som uppställts för skogsbruket i förklaringen till huvudtiteln ställer jord- och skogsbruksministeriet i samband med beredningen av budgetpropositionen för år 2015 preliminärt upp följande mål för verksamheten vid Finlands skogscentral:

Resultatmål för Finlands skogscentral

 2014
resultatmål
2015
resultatmål
   
1. Ekonomimål  
Totala kostnader för behandling och beslut som gäller anmälningar enligt skogslagen per anmälan, €under 17under 17
Totala kostnader för behandling av ansökningar enligt finansieringslagen per ansökan, €under 90under 90
Styckkostnader för terrängundersökningar €/haunder 175under 173
Kostnader för insamling av regional information om skogstillgångarna €/haunder 11under 10
2. Prestationsmål  
Mål för insamlingen av regional information om skogstillgångarna, ha1 800 0001 800 000
Antal meddelanden från tjänsten Min Skog.fi, st.42 00045 000
Antal företag som är med i aktörstjänsten Min Skog.fi200300
3. Kvalitetsmål  
Areal av de privata skogarna som den aktuella informationen om skogstillgångarna täcker, %6568
Ungskogsvård: de i skogsvårdshänseende goda projektens andel av arealen, %minst 90minst 90
Beslut om projekt för vård av ungskog, veckor efter anhängiggörandethögst 4högst 4
Andel inkomna elektroniska anmälningar och ansökningar, %6570

Uppskattad fördelning enligt resultatområde av kostnaderna för verksamhet som genomförs med anslag under momentet (mn euro) samt årsverkena (årsv.)

 2014
kostnader
årsv.2015
kostnader
årsv.
     
Finansierings- och kontrollverksamhet12,718512,3175
Insamling och upprätthållande av regional information om skogstillgångarna17,022016,6210
Sakkunnigtjänster8,71458,2135
Övrig statsbidragsverksamhet5,6215,621
Sammanlagt44,057142,7541

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsmedel-1 500
Lönejusteringar262
Sammanlagt-1 238

2015 budget42 720 000
2014 I tilläggsb.85 000
2014 budget43 958 000
2013 bokslut45 458 000