Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
              (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur
              46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral
              47. (30.60.47) Energistöd för klenträd
              48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen
              53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket
              62. Främjande av fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
              83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 027 000 euro.

Anlaget får användas i enlighet med lagstiftningen om stöd för hållbart skogsbruk för betalning av stöd för åtgärder som tryggar biologisk mångfald i skogarna.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Avsikten är att regeringen i samband med budgetpropositionen till riksdagen överlämnar en proposition med förslag till lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk. Avsikten är att det nya stödsystemet införs så snart som möjligt efter det att kommissionen har godkänt det. Beviljandet av stöd enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (1094/1996) upphör när den nya lagen har trätt i kraft eller vid en tidpunkt som EU:s beslut förutsätter. Miljöstödets verkningsfullhet ökas genom att i första hand rikta stödet till områden där skogsbruket utgör ett hot mot tryggandet av den biologiska mångfalden.

Jord- och skogsbruksministeriet ställer i samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 preliminärt upp följande resultatmål för den verksamhet som främjar vården av skogsnatur:

  • —  Bevarandet av skogsnaturens mångfald tryggas med hjälp av miljöstöd och projekt för vård av skogsnaturen på ett 3 500 hektar stort område (2014 års mål 3 500 hektar).

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Miljöstöd4 227 000
Projekt för vård av skogsnaturen1 800 000
Sammanlagt6 027 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring (motsvarande minskning under moment 30.40.44)1 000
Regeringens beslut om utgiftsbesparing-1 000
Riksomfattande projekt (motsvarande tillägg under moment 30.40.22)-50
Sammanlagt-50

2015 budget6 027 000
2014 budget6 077 000
2013 bokslut7 077 000