Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
              (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur
              46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral
              47. (30.60.47) Energistöd för klenträd
              48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen
              53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket
              62. Främjande av fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
              83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 11 879 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av understöd för vatten- och avloppsåtgärder enligt lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och utgifter för vatten- och avloppsprojekt som utförs som statens arbete

2) till betalning av understöd för vattendragsåtgärder enligt 15 § i lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999) och utgifter för vattendragsprojekt som utförs som statens arbete

3) till betalning av räntegottgörelser för lån enligt lagen om vissa räntestödslån av kreditanstalters medel (1015/1977). Lånen ska ha beviljats före 2002 för byggande av vatten- och avloppsanläggningar.

Anslaget får också användas till betalning av utgifter för avlönande av projektpersonal i en omfattning motsvarande högst 27 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Förklaring: Vid dimensioneringen av anslaget har de räntegottgörelser beaktats som hänför sig till lån som godkänts före år 2002. Vid utgången av 2013 uppgick räntestödslånen till ca 4 miljoner euro. Räntestödslånen beräknas medföra staten utgifter för räntegottgörelser till ett belopp av 39 000 euro år 2015 och därefter fram till år 2018 totalt ca 111 000 euro.

Beräknad användning av anslaget (euro)

 TotalkostnadsförslagStatens andelBeviljat
tidigare
Beviljas
     
Översvämningsskydds- och iståndsättningsprojekt9 320 0005 244 0003 624 0001 240 000
Vatten- och avloppsprojekt19 500 0001 500 0002 600 0002 600 000
Vatten- och avloppsåtgärder på landsbygden---8 000 000
Räntestöd för byggande av vatten- och avloppsanläggningar---39 000
Sammanlagt   11 879 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-800
Nivåförändring-200
Sammanlagt-1 000

2015 budget11 879 000
2014 I tilläggsb.760 000
2014 budget12 879 000
2013 bokslut12 079 000