Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
              (01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader
              20. Skyldighet att vårda fiskbeståndet
              21. (30.20.43, delvis och 50.20, delvis) Utgifter för nyttjande och vård av vattentillgångarna
              22. (50.20, delvis, 60.44, delvis, 45, delvis och 50, delvis) Främjande av naturresurs- och bioekonomi
              31. (30.50.31) Stöd till vattenförsörjningen och skyddet mot översvämningar
              40. (30.40.52, delvis, 50.43 och 60.43) Vissa ersättningar inom naturresursekonomin
              41. Ersättning för hjortdjurs skadegörelse
              42. Ersättning för rovdjurs skadegörelse
              44. (30.60.44, delvis) Stöd för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
              45. (30.60.45, delvis) Främjande av vården av skogsnatur
              46. (30.60.42) Statsbidrag till Finlands skogscentral
              47. (30.60.47) Energistöd för klenträd
              48. (30.50.48) Ersättande av skador som förorsakats av exceptionella översvämningar
              50. Främjande av vilthushållningen
              51. (30.40.51 och 52, delvis) Främjande av fiskerihushållningen
              53. (30.60.41 och 50, delvis) Vissa statsbidrag för skogsbruket
              62. Främjande av fiskerinäringen
              77. Fiskeriekonomiska byggnads- och iståndsättningsprojekt
              83. (30.60.83) Lån för tryggande av virkesproduktionens uthållighet
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

(01.) Vilt- och fiskeriforskningsinstitutets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Förklaring: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet läggs ner den 1 januari 2015 och dess forsknings- och utvecklingsuppgifter överförs till Naturresursinstitutet. De totala utgifterna på 2 000 000 euro och de totala inkomsterna på 1 000 000 euro (EU:s medfinansiering) överförs till moment 30.40.62 med anledning av insamlingen av data om fiskerinäringen inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden. Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet har verkställt de minskningar av antalet årsverken, sammanlagt 53 årsverken, som överenskommits i produktivitetsprogrammen för 2005—2015 vid utgången av 2014. Från vilt- och fiskeriforskningsinstitutet till Naturresursinstitutet överförs således sammanlagt 250 årsverken.

Avsikten är att det anslag som blivit oanvänt 2014 ska användas för motsvarande uppgifter vid Naturresursinstitutet.

Det föreslås att momentet slopas i budgeten.

Överföring av anslag och årsverken

 1 000 euroÅrsv.
   
Överförs till Naturresursinstitutet (överföring till moment 30.01.05)-15 868-250
Överföring till moment 30.40.62-1 000 
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-142 
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-15 
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-79 
Sammanlagt-17 104-250

2014 I tilläggsb.-1 000 000
2014 budget17 104 000
2013 bokslut17 437 000