Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              44. Kompensationsbidrag
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

62. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Vissa statsunderstöd och statsbidrag (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 5 580 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsunderstöd uppgående till högst 4 880 000 euro för bortskaffande av animalieproduktionsdjur som dött på gårdarna (SRF 96/2010)

2) för statsbidrag till riksomfattande djurskyddsorganisationer, högst 100 000 euro

3) för beviljande av statsbidrag till specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet samt till utgifter som föranleds av nätverket djurens välfärdscentral

4) för beviljande av statsunderstöd till utvecklande av alternativa forskningsmetoder som ersätter djurförsök och som ska användas vid Tammerfors universitet.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Ett annat mål är att säkerställa att produktionsdjur som dör på gårdarna bortskaffas i enlighet med kraven i biproduktsförordningen (EU-förordning nr 1069/2009).

Avsikten är att statsbidrag beviljas till djurskyddsorganisationer och för specialiseringspraktik för veterinärer vid Helsingfors universitet samt till utgifter som föranleds av nätverket eläinten hyvinvointikeskus.

Utöver det beviljas statsunderstöd till Tammerfors universitet (FICAM, dvs. centret för alternativa metoder till djurförsök) för främjande av metoder utan djurförsök och forskning i anslutning till detta, och för sådan utveckling av alternativa metoder till djurförsök som stöder målet i regeringsprogrammet.

Beräknad användning av anslaget (euro)

   
Bortskaffande av produktionsdjur som dör på gårdarna (högst) 4 880 000
Statsbidrag till riksomfattande djurskyddsorganisationer (högst) 100 000
Statsbidrag till Helsingfors universitet 500 000
Statsunderstöd till Tammerfors universitet, FICAM 100 000
Sammanlagt 5 580 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring (motsvarande minskning under moment 30.20.40) 50
Sammanlagt 50

2015 budget 5 580 000
2014 budget 5 530 000
2013 bokslut 5 424 217