Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
              (01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. (30.20.42 och 30.41, delvis) Vissa ersättningar
              43. (30.20.43, delvis) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              62. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Vissa statsunderstöd och statsbidrag
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 509 000 euro.

Anslaget får användas

1) i enlighet med den statsrådsförordning som utfärdas om utvecklande av livsmedelskedjan för understöd för projekt som hänför sig till genomförandet av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan samt för andra specialunderstöd för att uppfylla målen i redogörelsen om livsmedelspolitik

2) till betalning av utgifter för avlönande av personal i en omfattning motsvarande högst 25 årsverken och till betalning av andra konsumtionsutgifter.

Av anslaget får även understöd beviljas för offentliga samfund.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.

Förklaring: Med de medel som är avsedda för nationellt finansierade åtgärder för utvecklande av livsmedelskedjan stöds omfattande riksomfattande projekt. Anslaget kan bl.a. användas för information och reklam om jordbruksprodukter samt för genomförande av åtgärdsprogrammet för livsmedelskedjan. Anslaget används också för finansiering av åtgärder som stöder målen i redogörelsen om livsmedelspolitik.

Av anslaget är 1 580 000 euro avsett att användas för beredningen av de utvecklingsprogram som gäller den ekologiska branschen och närproducerad mat och för vidtagande av åtgärderna i programmen (Tillägg enligt regeringsprogrammet: Grön ekonomi).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen)-100
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-1 740
Sammanlagt-1 840

2015 budget3 509 000
2014 budget5 349 000
2013 bokslut3 293 000