Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              44. Kompensationsbidrag
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

44. Kompensationsbidrag (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 551 888 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för kompensationsbidrag enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020 samt kompensationsbidrag som ingår i programmet och som helt och hållet finansieras nationellt

2) till betalning av kompensationsbidrag enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som Europeiska kommissionen godkänt för åren 2007–2013 och som 2014 förlängts med ett år

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som gäller programbaserade stöd till jordbrukare. Med kompensationsbidrag ersätts lantbruksföretagarna för den olägenhet som permanenta ogynnsamma naturförhållanden orsakar jordbruksproduktionen. Syftet med kompensationsbidrag är att trygga jordbrukets verksamhetsbetingelser och kontinuitet och bevara jordbruksmarken i jordbruksanvändning. Åtgärden bidrar till en balanserad utveckling i fråga om antalet gårdar samt till att gårdsbruksenheter som är ekonomiskt livskraftiga bevaras och på detta sätt till att sysselsättningen på landsbygden upprätthålls och den ekonomiska utvecklingen i landsbygdsområdena främjas.

Kompensationsbidragen ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Genom landsbygdsprogrammets åtgärder främjas horisontellt de mål som gäller innovationer, miljö, begränsning av och anpassning till klimatförändringar samt utöver dessa samtliga prioritetsområden som fastställts för utvecklande av landsbygden genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013. Med kompensationsbidrag främjas i första hand prioritetsområde 4 (Återställande, bevarande och främjande av ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruket).

EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %. Av anslaget betalas dessutom kompensationsbidrag som helt och hållet finansieras av staten.

Den beräknade fördelningen av anslagen för systemet med kompensationsbidrag 2015 (euro)

   
Sammanlagt, varav 551 888 000
— EU:s andel 97 113 000
— statens andel 134 108 000
— kompensationsbidrag som i sin helhet finansieras nationellt 320 667 000

De ekonomiska ramarna och användningen av anslaget under moment 30.20.44 (mn euro)

  De ekonomiska ramarna programperioden 2014—2020 Anslag
Åtgärd EU Staten helt nationell finansiering Offentlig finansiering
sammanlagt
budgeterat
2014
budgetprop.
2015
             
Kompensationsbidrag 760,200 1 049,800 1 924,000 3 734,000 422,673 551,888

Med anledning av att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP2020) har fördröjts förlängdes år 2014 de förbindelser enligt perioden 2007—2013 som var i kraft i slutet av 2013 med ett år.

Från och med år 2015 upphör alla gällande förbindelser och stödsystemet anpassas till reglerna för programperioden 2014—2020. Kompensationsbidragen är ettåriga.

De utbetalningar som föranleds av förbindelser som ingåtts under detta moment enligt programmen under EU:s programperioder 2000—2006, 2007—2013 och 2014—2020 kan göras helt med nationella medel, om stödtagaren har laglig rätt till stödet.

Kompensationsbidrag i landskapet Åland betalas inte med medel som reserverats i statsbudgeten.

För det kompensationsbidrag som i sin helhet finansieras nationellt har ett anslag på sammanlagt 120 000 000 euro överförts från moment 30.20.40 till detta moment.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Överföring från moment 30.20.40 120 000
Nivåförändring 9 215
Sammanlagt 129 215

Momentets rubrik har ändrats och anslaget har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2015 budget 551 888 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget 422 673 000
2013 bokslut 411 673 000