Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Asiakirjayhdistelmä vuoden 2008 talousarviosta
      Esipuhe
      Yhteenvetotaulukot
      Yleisperustelut
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvosto
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
         01.  (27.01 ja 27.92) Puolustuspolitiikka ja hallinto
         10. Sotilaallinen maanpuolustus
              01.  (27.10.21) Puolustusvoimien toimintamenot
              18.  (27.10.16) Puolustusmateriaalihankinnat
              19. Hawk Mk 66-koneiden hankinta
              50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen
         30. Sotilaallinen kriisinhallinta
            (92.) Puolustushallinnon rakennuslaitos
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetusministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       34. Työministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot
       37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2015

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

Selvitysosa: Puolustusvoimien tehtäviä ovat Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen sekä osallistuminen kansainväliseen kriisinhallintaan. Näistä tärkein tehtävä on Suomen sotilaallinen puolustaminen.

Talousarvioesityksen lähtökohdat

Suomen puolustamisen keskeisenä lähtökohtana on turvallisuusympäristöön suhteutettu kansallinen puolustuskyky. Puolustusratkaisu perustuu alueelliseen puolustusjärjestelmään, yleiseen asevelvollisuuteen ja vahvaan maanpuolustustahtoon.

Puolustusvoimat ylläpitää laajaa sotilaallisen voimankäytön ennaltaehkäisy- ja torjuntakykyä. Kehittämisen painopiste on strategisen iskun ennaltaehkäisy- ja torjuntakyvyssä. Valmiuden säätelykyky ja alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen kyky ylläpidetään nykytasolla.

Muita viranomaisia tuetaan Suomen sotilaalliseen puolustamiseen kehitetyillä suorituskyvyillä silloin, kun muiden viranomaisten omat voimavarat ovat tilanteeseen nähden riittämättömät. Puolustusvoimat osallistuu viranomaisyhteistyön kehittämiseen ja parantaa suorituskykyään muiden viranomaisten tukemiseksi.

Kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistutaan nykytasolla. Puolustusvoimien kykyä osallistua sisällöltään nykyistä vaativimpiin ja nopeammin käynnistettäviin kriisinhallintaoperaatioihin kehitetään.

Puolustusvoimien toiminnassa otetaan huomioon yhteiskunnan kehitystä ohjaavat keskeiset tekijät, joita ovat tietoyhteiskunnan ja korkean teknologian kehittyminen, globalisoituminen, verkottuminen, ekologisuuden lisääntyminen sekä yleinen pyrkimys toimintaketjujen nopeutumiseen ja tehostamiseen.

Vuoden 2004 turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon perusteella jatketaan vuonna 1997 aloitettua puolustusvoimien kokonaisvaltaista rakennemuutosta, joka on osa valtionhallinnon tuottavuuden toimenpideohjelmaa. Keskeisiä tavoitteita ovat selonteossa määritettyjen suorituskykyjen käyttöönotto, tuottavuuden parantamisella aikaan saatavat hyödyt, vuoden 2008 johtamis- ja hallintojärjestelmän vakiinnuttaminen sekä osallistuminen Euroopan unionin taisteluosastoihin. Keskeisiä kehitettäviä kokonaisuuksia ovat kaikki puolustushaarat kattava puolustusvoimien yhteinen tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmä, puolustusvoimien iskukyky, maavoimien valmiusyhtymät, ilmapuolustus, sotilaallinen kriisinhallintakyky, meriyhteyksien turvaaminen sekä kotimaan ja ulkomaan elinkeinoelämään verkottunut logistiikka- ja huoltojärjestelmä.

Vaikuttavuustavoitteet

Tulostavoite2008 tavoite
Suorituskyky asteikolla 1—5
  
Valtakunnan sotilaallisen puolustamisen suorituskyky 
Tilannekuva 
Tilannekuva joka mahdollistaa riittävän strategisen tason ennakkovaroituksen saamisen. 4
Aluevalvonta 
Aluevalvontajärjestelmä joka pystyy alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja alueloukkausten torjumiseen.3
Valmius 
Maavoimien tulee kyetä puolustukseen koko valtakunnan alueella sekä sotilaallisten hyökkäysten ennaltaehkäisyyn ja torjumiseen muiden puolustushaarojen tukemana. Maavoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa.3
Merivoimien tulee kyetä meriyhteyksien suojaamiseen ja meritse tapahtuvien hyökkäysten torjuntaan yhteistoiminnassa muiden puolustushaarojen kanssa. Merivoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa.3
Ilmavoimien tulee kyetä ilmahyökkäysten torjumiseen, kauaskantoiseen tulenkäyttöön ilmasta maahan sekä lentokuljetuksiin. Ilmavoimien joukkotuotanto- ja liikekannallepano-organisaation tulee mahdollistaa joukkojen joustava perustaminen tilanteen edellyttämässä laajuudessa.4
Pääesikunnan tulee kyetä keskittymään puolustusvoimien kokonaiskehittämiseen ja puolustushaarojen yhteisoperaatioiden suunnitteluun ja johtamiseen.3
Muiden viranomaisten tukeminen 
Puolustusvoimien tulee kyetä elintärkeiden kohteiden suojaamiseen. 3,5
Puolustusvoimien tulee kyetä virka-avun antamiseen muille viranomaisille.3,5
Sotilaallisen kriisinhallinnan tukeminen 
Puolustusvoimien tulee kehittää sotilaallisen kriisinhallinnan edellyttämiä kykyjä.3,2
Puolustusvoimien tulee kyetä varustamaan kriisinhallintajoukot.3,2

01. (27.10.21) Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 449 858 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää myös:

1) ulkomaalaisille oppilaille annettavasta sotilaskoulutuksesta ja puolustusvoimien joukkojen kansainvälisestä harjoitustoiminnasta ja sen valmisteluista sekä muusta puolustusvoimien kansainvälisestä yhteistoiminnasta aiheutuvien menojen maksamiseen,

2) enintään 4 400 000 euroa puolustusvoimien toiminnallisista tarpeista aiheutuvien palvelussuhdeasuntojen vuokraosuuksien maksamiseen,

3) enintään 336 000 euroa sotainvalideille ja sotaveteraaneille, maanpuolustustyölle sekä merkittäville urheilutapahtumille suoritettavan liiketaloudellisin perustein hinnoitellun maksullisen toiminnan hintojen alentamiseen,

4) puolustusvoimien toimintaan liittyvien kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksuihin ja monikansallisten yhteishankintajärjestelyjen kuluosuuksiin ja

5) Vapaudenristin Ritarikunnan menoihin.

Valtuus

Vuonna 2008 saa tehdä puolustusvoimien toiminnan edellyttämiä materiaalin ja palvelujen hankintaan liittyviä pitkäaikaisia sopimuksia siten, että niistä saa aiheutua valtiolle menoja vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 30 905 000 euroa ja vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 37 590 000 euroa.

Vuonna 2008 saa tehdä sopimuksia Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmin talousarviossa päätettyä menojen vuotuista jakaumaa.

Uuteen tilausvaltuuteen sisältyvien tavaroiden ja palvelujen hintojen tarkistuksista aiheutuvien lisämenojen maksamiseen käytetään puolustusvoimien toimintamenoihin vuosittain myönnettäviä määrärahoja.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2006
toteutuma
2007
ennakoitu
2008
arvio
    
Taloudellisuus   
Menot tulosalueittain (1 000 euroa)1)   
Tilannekuva ja aluevalvonta130 326 134 306142 496
Valmius/maavoimat905 875911 088869 772
Valmius/merivoimat248 193167 099230 907
Valmius/ilmavoimat406 216326 272435 352
Valmius/Pääesikunta164 748197 168238 375
Valmius/yhteiset28 447179 033162 441
Muiden viranomaisten tukeminen 1 313531828
Sotilaallinen kriisinhallinta15 80922 26024 450
Yhteensä1 900 9271 937 757 2 104 621
    
Tuottavuus   
Henkilötyövuodet tulosalueittain (htv)1)   
Tilannekuva ja aluevalvonta1 9041 8641 826
Valmius/maavoimat8 0617 8587 675
Valmius/merivoimat1 6991 6741 659
Valmius/ilmavoimat2 2072 1612 156
Valmius/Pääesikunta1 8041 7911 714
Valmius/yhteiset---
Muiden viranomaisten tukeminen 222
Sotilaallinen kriisinhallinta595582570
Yhteensä16 27215 93215 602
    
Asevelvollisten koulutusvuorokausien määrä/koulutuksen henkilötyövuosimäärä1 8811 8301 800
Pääesikunnan, puolustushaarojen ja sotilasläänien esikuntien henkilötyövuosimäärä/puolustusvoimien henkilötyövuosimäärä yhteensä0,110,110,09
Materiaalin korjaamo-, huolto- ja kunnossapitotoiminnan henkilötyövuosimäärä 5 2085 1905 140
Tuotettujen aterioiden määrä/muonituksen henkilötyövuosimäärä24 28627 10627 500
Henkilöstö- ja taloushallinnon henkilötyövuosimäärä798987638
Kannattavuus    
Maksuperustelain mukaisen maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus -% on vähintään115105106
    
Tuotokset   
Koulutetut ja varustetut sodan ajan joukot 490 000470 000357 000
Pääesikunta ja alaiset laitokset7 7007 2005 900
Rajavartiolaitos22 00022 00011 600
Maavoimat 320 000310 000240 000
Operatiiviset joukot 76 00076 00062 000
Valmiusprikaatit333
Panssariprikaati11 -
Jääkäriprikaatit662
Mekanisoidut taisteluosastot222
Moottoroidut taisteluosastot- - 2
Helikopteripataljoona111
Erikoisjääkäripataljoona111
Alueelliset joukot205 000233 000178 000
Jalkaväkiprikaatit11116
Erilliset pataljoonat/taisteluosastot131114
Paikallispuolustusyksiköt, maakuntajoukot - 528
Merivoimat 48 00038 00031 500
Taisteluosastot (johtoporras + ohjusvene)2+82+82+8
Miinantorjuntalaivueet333
Miinalaivat 333
Miinalautat333
Päätukikohdat333
Rannikkojääkäripataljoonat ja erilliset rannikkojääkäriyksiköt2+6=82+6=82+6=8
Rannikko-ohjuskomppaniat222
Meritorjuntaohjuspatterit444
Kiinteä ja liikkuva rannikkotykistö23+11=3423+6=2912+4=16
Ilmavoimat 37 00037 00038 000
Hornet -hävittäjälaivueet 333
Hawk-koulutuslentolaivue111
Valmiustukikohdat666
Tukilentolaivue111
Yhteyslentueet1077

1) Sisältää momentit 27.10.01, 27.10.18 ja 27.10.19.

Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen2006
toteutuma
2007
arvio
2008
tavoite
    
Työtyytyväisyys (1—5)4,0-3,8

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 20082009201020112012—Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä
       
KASI-järjestelmän huolto- ja ylläpito -tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset2 4281 9741 9731 9743 94712 296
KASI-järjestelmän tilausvaltuus yhteensä2 4281 9741 9731 9743 94712 296
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 2 3602 430   4 790
ItOhj90-järjestelmän huolto -tilausvaltuus yhteensä2 3602 430   4 790
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset4 1054 1053 079  11 289
Alkeislentokoulutuksen ulkoistamisen tilausvaltuus yhteensä4 1054 1053 079  11 289
Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset7 946    7 946
Vuoden 2006 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä7 946    7 946
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 1 8501 7001 800 5 350
NH90 koulutuspalvelut -tilausvaltuus yhteensä 1 8501 7001 800 5 350
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset31 90010 300   42 200
Vuoden 2007 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä31 90010 300   42 200
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset3 0003 000   6 000
Maalilaitehankinnat -tilausvaltuus yhteensä3 0003 000   6 000
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus      
Vuoden 2008 sitoumukset7 2706 2509 030  22 550
Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuus yhteensä7 2706 2509 030  22 550
Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset2 0002 000   4 000
Taistelijan vaatetushankinnat -tilausvaltuus yhteensä2 0002 000   4 000
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset1 4361 4081 3921 3924 1769 804
Sodankylän vaatetuskorjaamon palveluhankinta -tilausvaltuus yhteensä1 4361 4081 3921 3924 1769 804
Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuus      
Vuoden 2008 sitoumukset 30 9056 685  37 590
Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuus yhteensä 30 9056 685  37 590
Valtuudet yhteensä62 44564 22223 8595 1668 123163 815

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Tasokorotus - Puolustuksen välttämätön lisätarve (mm. toiminnan tason palauttaminen, rakennemuutos, puolustushallinnon kiinteistöuudistus)25 900
Tasokorotus - Polttoainekustannukset7 000
Puolustusvoimien toiminnan ja talouden tasapainottamistoimenpiteet, siirto momentilta 27.10.1816 100
Puolustusvoimien Kansainvälisen Keskuksen kotimaan toimintamenot, siirto momentilta 27.30.013 494
Ennakollinen kustannustasotarkistus (0,5 %)3 034
Toimitilakustannukset901
Uusi palkkausjärjestelmä623
Virka- ja työehtosopimus38 835
Sota-arkiston siirtäminen arkistolaitokselle, siirto momentille 29.60.02-2 431
Puolustushallinnon palvelukeskuksen investoinnit, siirto momentille 27.01.02-100
Siirto 1 htv momentille 27.01.01-46
Virve-rahoitusosuus - siirto momentille 26.30.43-600
Muut muutokset99
Yhteensä92 809

Momentilta palkattavan henkilöstön määrä vähenee 136 henkilötyövuotta tuottavuustoimenpiteiden johdosta.

Uusi tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2008—2011 25.5.2007 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Aiemmin myönnettyjen tilausvaltuuksien käytöstä aiheutuu maksuja vuonna 2008 enintään 62 445 000 euroa.

Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa)
 2006
toteutuma
2007
budjetoitu
2008
varsinainen
talousarvio
    
Bruttomenot1 360 9151 392 0191 473 652
Bruttotulot26 28223 21723 794
Nettomenot1 334 6331 368 8021 449 858
    
Siirtyvät erät   
— siirtynyt edelliseltä vuodelta24 773  
— siirtynyt seuraavalle vuodelle24 487  

Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuuslaskelma (1 000 euroa)
 2006
toteutuma
2007
budjetoitu
2008
varsinainen
talousarvio
    
Maksullisen toiminnan tuotot9 7177 5458 340
    
Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset8 4687 2207 923
    
Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset)1 249325417
Kustannusvastaavuus, %115105105
    
Hintatuki 272336336
    
Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen1 521661753

Täydentävän esityksen (HE 157/2007 vp) selvitysosa: Lisäys 38 355 000 euroa talousarvioesityksen 1 411 503 000 euroon nähden aiheutuu valtion virka- ja työehtosopimuksesta.

Vuoden 2008 toimintamenojen tilausvaltuuden pienentäminen 4 400 000 eurolla talousarvioesityksessä esitettyyn tilausvaltuuden kokonaismäärään 41 990 000 euroa verrattuna johtuu maavoimien huoltovastuulla olevan materiaalin kunnossapitohankkeen (KUJA) keskeneräisyydestä. Vuoden 2007 talousarviossa oleva Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen suunniteltuja maantiekuorma-autohankintoja ei saada tehtyä vuoden 2007 aikana.

Valtiovarainvaliokunta:

Momentille ehdotetaan 1 449,858 miljoonan euron määrärahaa, joka on 81 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvana vuonna. Lisäyksellä on tarkoitus nostaa puolustusvoimien toiminta takaisin vuoden 2005 tasolle.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että toimintamenoissa ei ole otettu huomioon täysimääräisesti polttoaineiden viime vuosien hinnannousua. Valiokunnan saaman tiedon mukaan tarvittavan tasokorotuksen suuruus on 7 miljoonaa euroa.

Valiokunta pitää tärkeänä, että polttoaineiden kustannusten nousu korvataan puolustusvoimille kokonaisuudessaan, jotta tilanne ei hankaloita kaikkien puolustushaarojen toiminnan suunnittelua ja esimerkiksi lentotuntien palauttamista vuoden 2005 tasolle.

Valiokunta kiinnittää huomiota myös kiinteistömenoihin kohdistuviin korotuspaineisiin. Lähivuosina ongelmaksi muodostuu puolustusvoimien käytössä olevien tilojen vuokratason nousu ja räjähdevarastoinnin saaminen säädösten mukaiseksi vuoden 2012 loppuun mennessä.

Puolustusministeriön hallinnonalan menojen kustannustasotarkistus tehdään ennakollisesti kehyspäätösvalmistelun yhteydessä käyttämällä laskennallista hinta- ja kustannustasokorotusta, joka vuoden 2008 talousarvioesityksessä on 0,5 prosenttia. Kuluttajahintaindeksin muutoksen arvioidaan kuitenkin talousarvioesityksen mukaan olevan 2,4 prosenttia. Vaikka hinta- ja kustannustasokorotus tarkistetaan jälkikäteen vastaamaan hintaindeksin osoittamaa toteutunutta kustannustason nousua, liian pienenä tehty ennakollinen tarkistus vaikeuttaa tarpeettomasti toiminnan tarkoituksenmukaista suunnittelua.

Valiokunta ei pidä menettelyä perusteltuna ja pitää jatkossa tarpeellisena hinta- ja kustannustasotarkistuksen tekemistä realistisemmilla luvuilla.


2008 talousarvio1 449 858 000
2007 IV lisätalousarvio11 753 000
2007 II lisätalousarvio
2007 talousarvio1 357 049 000
2006 tilinpäätös1 334 348 000

18. (27.10.16) Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 623 763 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) puolustusmateriaalin sekä puolustusvoimien muun kaluston ja välineistön hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen,

2) hankintaan välittömästi liittyvään tutkimus- ja kehittämistoimintaan ja

3) järjestelmien testaukseen ja käyttökoulutukseen.

Määrärahasta saa käyttää 531 514 372 euroa aikaisemmin myönnetyistä tilausvaltuuksista ja niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 63 658 628 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

Valtuus

Sen johdosta, että aikaisemmissa talousarvioissa hyväksyttyjen tilausvaltuuksien perusteella ei kaikilta osin ole ollut mahdollista tehdä sopimuksia, saa vuoden 2008 aikana tehdä sopimuksia Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittämisen (HTH), Valmiusyhtymien varustamisen täydentämisen (VYV 2), Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittämisen (STALVA), Raskaan raketinheitinjärjestelmän (MLRS), Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen (PVKEH 2006) sekä Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen (PVKEH 2007) tilausvaltuuksien sitomatta olevaa määrää vastaavasti muuttamatta aiemmin talousarvioissa päätettyjä menojen vuotuisia jakaumia.

Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007) -tilausvaltuuden osalta saadaan sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2008 valtuuden sitomatta olevaa määrää sekä purettavia sopimuksia vastaavalla määrällä.

Vuonna 2008 saa tehdä puolustusvoimien materiaaliseen kehittämiseen liittyen (Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2008 -tilausvaltuus, PVKEH 2008) sopimuksia siten, että niistä aiheutuu talousarvion voimaantulopäivän valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuosina 2008—2011 enintään 109 450 000 euroa. Valtuuden käytöstä saa aiheutua mainitulla valuuttakurssitasolla valtiolle menoja vuoden 2008 loppuun mennessä enintään 28 590 000 euroa, vuoden 2009 loppuun mennessä enintään 87 850 000 euroa, vuoden 2010 loppuun mennessä enintään 101 550 000 euroa ja vuoden 2011 loppuun mennessä enintään 109 450 000 euroa.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -tilausvaltuuden enimmäismäärän mukaiset suoritukset voidaan sitoa alaa kuvaavaan hintakehitykseen vuoden 2008 ensimmäisestä vuosineljänneksestä alkaen.

Tilausvaltuuksien maksatusmäärärahat ja niihin liittyvät indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvat lisätarpeet sekä indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvät vähennykset budjetoidaan talousarviossa varainhoitovuoteen kuuluviksi maksuperusteisina.

Selvitysosa:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)
 20082009201020112012—Valtuuden käytöstä aiheutuvat kaikki menot yhteensä1)
       
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset4 11919 80027 60049 30013 100113 919
VYV 1 yhteensä4 11919 80027 60049 30013 100113 919
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH)      
Vuoden 2008 sitoumukset 26 64911 97311 6049 9728 00068 198
HTH yhteensä26 64911 97311 6049 9728 00068 198
Valmiusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset98 23520 000   118 235
Vuoden 2008 sitoumukset365    365
VYV 2 yhteensä98 60020 000   118 600
Suomen sotataloudellisen valmiuden kehittäminen (STALVA)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset33 509    33 509
Vuoden 2008 sitoumukset91    91
STALVA yhteensä33 600    33 600
Ilmavoimien hävittäjätorjuntakyky (IHT 2004)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset26 79814 678   41 476
IHT 2004 yhteensä26 79814 678   41 476
Merivoimien ja tiedustelun kehittäminen (PVKEH 2005)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset14 850    14 850
Vuoden 2008 sitoumukset 4 10012 200  16 300
PVKEH 2005 yhteensä14 8504 10012 200  31 150
Raskas raketinheitinjärjestelmä (MLRS)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset9 2649 80011 000  30 064
Vuoden 2008 sitoumukset336    336
MLRS yhteensä9 6009 80011 000  30 400
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset 163 047112 95953 01657 10016 000402 122
Vuoden 2008 sitoumukset3 95211 351  5 304
PVKEH 2006 yhteensä166 999112 96054 36757 10016 000407 426
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset94 755127 73796 55045 753 364 795
Vuoden 2008 sitoumukset7 24328 32028 67026 247 90 480
PVKEH 2007 yhteensä101 998156 057125 22072 000 455 275
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu (TTK-PROTO 2007)      
Ennen vuotta 2008 tehdyt sitoumukset17 48413 4852 100  33 069
Vuoden 2008 sitoumukset10 0396 7652 400  19 204
TTK-PROTO 2007 yhteensä27 52320 2504 500  52 273
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008)      
Vuoden 2008 sitoumukset28 59059 26013 7007 900 109 450
PVKEH 2008 yhteensä28 59059 260 13 7007 900 109 450
Valtuudet yhteensä539 326428 878260 191196 27237 1001 461 767

1) Ei sisällä indeksien ja valuuttakurssien muutoksista aiheutuvia menoja.

Tilausvaltuuksien sopimusten mukaisten maksatusten lisäksi tilausvaltuuksiin liittyvien indeksien ja valuuttakurssien noususta aiheutuvien lisätarpeiden ja indeksien ja valuuttakurssien alenemisesta syntyvien vähennysten erotuksesta arvioidaan aiheutuvan 20 778 000 euron menot vuonna 2008.

HTH-tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaalihankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä ennen vuotta 2008 johtuen NH90-kuljetushelikoptereiden toimitusten myöhästymisestä.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -tilausvaltuudella luodaan kaikille puolustushaaroille yhteinen sovellusalusta ja tietopalvelujärjestelmä sekä kehitetään yhteisiä tilannekuvasovelluksia, hankitaan Hornet -kaluston ylläpitopäivityksen edellyttämää palvelua, aseistusmateriaalia sekä lentokoulutusympäristön päivitys. Tilausvaltuuden hankkeilla pyritään parantamaan puolustusvoimien integroidun tiedustelu-, valvonta- ja johtamisjärjestelmän sekä torjuntahävittäjäkaluston tarjoamaa suorituskykyä.

Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2008 (PVKEH 2008) -tilausvaltuus kaikkine taloudellisine seurannaisvaikutuksineen toteutetaan puolustusministeriön hallinnonalalle vuosille 2008—2011 25.5.2007 vahvistettujen valtiontalouden kehysten puitteissa.

Ulkomaisten puolustusmateriaalihankintojen osalta vastaostojen yleinen alaraja on 10 000 000 euroa. Mikäli erityiset syyt sitä puoltavat, puolustusministeriö voi kompensaatiotoimikuntaa kuultuaan päättää, että alarajan ylittävissä hankinnoissa ei käytetä vastaostoehtoa.

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)
  
Ennakollinen kustannustason tarkistus (0,5 %)3 231
Puolustusvoimien toiminnan ja talouden tasapainottamistoimenpiteet, siirto momentille 27.10.01-16 100
Varaosavajeiden poistaminen, tasokorotus11 000
Muut muutokset, kuten valtuuden menoajoitusmuutoksia yms.44 700
Yhteensä 42 831

Täydentävän esityksen (HE 157/2007 vp) selvitysosa: HTH -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaalihankintoja, joita koskevia sopimuksia ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vuonna 2007 johtuen NH90 -kuljetushelikoptereiden toimitusten myöhästymisestä.

VYV 2- ja STALVA -tilausvaltuuksien uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuksiin sisältyy aikaisemmin tehtyjä materiaalihankintasopimuksia, joista on vapautunut määrärahoja uudelleen sidottavaksi tilausvaltuuksien sisällä.

MLRS -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy ajoneuvohankintoja, jotka kilpailutetaan uudelleen yhdessä Käyttöajoneuvojen hankinnat -tilausvaltuuden kanssa.

PVKEH 2006 -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyviä ITO 90 -hankintoja on kilpailutettu uudelleen ja uudet sopimukset tehdään vuonna 2008. Lisäksi tilausvaltuuteen sisältyvää viestitiedustelu ja -valvonta -hanketta koskevia sopimuksia ei ole kaikilta osin ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vuonna 2007.

PVKEH 2007 -tilausvaltuuden uudistaminen johtuu siitä, että tilausvaltuuteen sisältyy materiaalihankkeita, joita on kilpailutettu yhdessä muiden hankkeiden kanssa ja niitä koskevia sopimuksia ei ole ollut mahdollista tai tarkoituksenmukaista tehdä vuonna 2007.

TTK-PROTO 2007 -tilausvaltuuden osalta esitetään, että 31.12.2007 jälkeen voidaan purkaa tehtyjä sopimuksia ja sitoa uudelleen tilausvaltuuden varoja vuonna 2008. Tutkimusohjelmien edetessä on tutkimustoiminnalle tunnusomaista tavoitteiden tarkentuminen sekä muuttuminen ja täten muodostuu tarve kohdentaa rahoitusta joustavasti uudelleen.

Tilausvaltuuksien uudistaminen ei vaikuta kyseisten tilausvaltuuksien vuosiosuuksiin eikä kokonaismääriin.

Vähennys 46 700 000 euroa talousarvioesityksen 669 463 000 euroon nähden aiheutuu vuoden 2007 neljännen lisätalousarvioesityksen täydentävässä esityksessä ehdotetuista tilausvaltuuksien menojen maksatusaikojen pidentämisistä ja menoajoitusmuutoksista, jotka perustuvat puolustusvoimien NH90 -kuljetushelikopterihankinnan ennakoituihin viivästyviin toimitus- ja maksatusaikatauluihin.

Valtiovarainvaliokunta:

Momentille ehdotetaan 622,763 miljoonan euron määrärahaa, joka on 107,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2007. Määrärahalla jatketaan edellisen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon linjaamien hankkeiden toteutusta.

Varaosatilanne. Puolustushallinto esitti valtiontalouden vuosia 2008—2011 koskevien kehysten tarkistamisen yhteydessä varaosien vuosittaiseksi lisämäärärahatarpeeksi 26 miljoonaa euroa, yhteensä 104 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi jo aiemmin syntyneen varaosavajeen kokonaisarvo on noin 49 miljoonaa euroa. Varaosavaje on kokonaisuudessaan 153 miljoonaa euroa, josta ensi vuodelle kohdistuu 35 miljoonaa euroa. Talousarvioesityksessä ehdotettavasta 10 miljoonan euron lisämäärärahasta huolimatta kaluston toimivuuden edellyttämiin välttämättömiin varaosiin ja huoltotoimenpiteisiin jää siten edelleen huomattavia puutteita. Tämän seurauksena materiaalinen valmius ei kehity tulevina vuosina tavoitteiden mukaisesti.

Puolustusvoimien varaosavajeen kasvu on pitkän kehityksen tulos. Puolustusvoimat on kustannussäästöjen vuoksi ottanut tietoisen riskin materiaalin käytettävyyden ja materiaalisen valmiuden kustannuksella ja säästänyt varaosahankinnoista useiden vuosien ajan ydintoiminnan turvaamiseksi. Vajetta on lisäksi kasvattanut kunnossapidon kokonaiskustannusten nousu reilusti yleistä hintatasoa nopeammin.

Valiokunta pitää puolustusvoimien varaosavajetta erittäin huolestuttavana. Toiminnan varmistaminen edellyttää tärkeimpien varaosien jatkuvaa ja turvattua saatavuutta.

Valiokunta lisää momentille 1 000 000 euroa varaosien hankintaan.

Huoltovarmuus. Kotimainen puolustus- ja turvallisuusteollisuus on puolustusvoimille tärkeä ennen kaikkea sotilaallisen huoltovarmuuden kannalta. Keskeisintä on turvata kotimainen integraatio- ja ylläpitokyky sekä kriisinajan vauriokorjauskyky.

Pelkkä kotimainen tarve ei kuitenkaan riitä ylläpitämään kannattavaa puolustusteollisuutta. Teollisuuden tuotantoedellytysten ja kehitystoiminnan turvaaminen edellyttääkin kansainvälistymistä ja erikoistumista kapeille osaamisalueille. Myös Suomen sotilaallisen huoltovarmuuden riippuvuus eurooppalaisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä kasvaa.

Vuonna 2007 eri viranomaistahot ja teollisuus laativat yhdessä kansallisen puolustus- ja turvallisuusteollisuusstrategian, jossa todetaan suomalaisen puolustusteollisuuden kannalta olevan tärkeää, että puolustusvoimien tutkimus- ja kehitystoiminnan määrärahataso pysyy vähintään nykyisellään. Esiin nousi myös mm. puolustusministeriön hallinnonalan aktiivisempi rooli vienninedistäjänä.

Valiokunta pitää laadittua puolustus- ja turvallisuusteollisuusstrategiaa tärkeänä. Lisäksi valiokunta korostaa, että materiaalihankintaprojekteissa on jatkossakin välttämätöntä tähdätä vähintään 50 prosentin kotimaisuusasteeseen. Myös ulkomaille suuntautuviin puolustusmateriaalihankintoihin tulee sisällyttää teollista yhteistyötä ja vastakauppoja koskeva vaatimus. Valiokunta katsoo, että vastaostovelvoitteen avulla Suomeen saadaan siirrettyä muun muassa tutkimus- ja tuotekehitysosaamista.

Lisäksi valiokunta pitää hyvänä eduskunnan lausumaa (PuVM 1/2004 vp) siitä, että seuraavassa selonteossa tulee olla oma osionsa suomalaisesta puolustusteollisuudesta ja sen tulevaisuudesta.


2008 talousarvio623 763 000
2007 IV lisätalousarvio-65 642 000
2007 II lisätalousarvio
2007 talousarvio580 932 000
2006 tilinpäätös648 300 000

19. Hawk Mk 66-koneiden hankinta (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään 31 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Hawk Mk 66-koneiden, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden sekä huoltovälineiden hankinnasta aiheutuvien menojen maksamiseen samoin kuin koneiden lentokuntoon saattamisesta ja ohjaamomodifikaation tekemisestä aiheutuvien menojen maksamiseen.

Selvitysosa: Vuoden 2007 neljännessä lisätalousarviossa on myönnetty uusi tilausvaluus, jonka nojalla voidaan tehdä Hawk Mk 66-koneiden, niiden varaosien ja vaihtolaitteiden sekä huoltovälineiden hankintaan samoin kuin koneiden lentokuntoon saattamiseen ja ohjaamomodifikaation tekemiseen liittyviä sopimuksia siten, että niistä aiheutuu valtiolle menoja enintään 41 milj. euroa. Lisätalousarviossa on osoitettu tähän tarkoitukseen tarvittava määräraha ja hankinnan loppurahoitustarpeena on otettu huomioon 31 milj. euroa vuoden 2008 talousarvion määrärahassa.

Tilausvaltuuteen liittyvien menojen mahdolliset indeksi- ja valuuttakurssimenot on tarkoitus rahoittaa momentin 27.10.18 määrärahasta.


2008 talousarvio31 000 000
2007 IV lisätalousarvio10 000 000

50. Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukeminen (kiinteä määräraha)

Momentille myönnetään 1 850 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) Maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen ja

2) Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle (MPK) myönnettävään valtionavustukseen sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin.

Selvitysosa:

Vaikuttavuustavoitteet

TulostavoiteMittari2008
tavoite
   
Tuki valtakunnan sotilaalliselle puolustamiselle  
MPK:n koulutuksen painopiste on sotilaallisessa ja sotilaallisia valmiuksia palvelevassa koulutuksessa, joka tukee puolustusvoimien sodan ajan joukkojen kouluttamista ja suorituskyvyn ylläpitoa sekä puolustusvoimien valmiuksia viranomaistukeen. Puolustusvoimien tilaamien koulutusvuorokausien osuus MPK:n koulutustoiminnasta (%)40

Toiminnalliset tulostavoitteet

Toiminnallinen tehokkuus2008
tavoite
  
Taloudellisuus 
MPK:lle laissa säädettyjen julkisten hallintotehtävien vuosikustannukset ovat enintään (milj. euroa) 1,742
Tuottavuus 
MPK:n sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen koulutusvuorokausimäärä/MPK:n palkatun henkilöstön henkilötyövuosimäärä 780
Kannattavuus 
Maksullisen toiminnan kustannusvastaavuus -% puolustusvoimien tilaaman sotilaallisen koulutuksen osalta 100

Tuotokset ja laadunhallinta2008
tavoite
  
Puolustusvoimien tilaaman maakuntajoukkojen koulutuksen koulutusvuorokausimäärä15 000
Muun sotilaallisen ja sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen koulutusvuorokausimäärä20 000
Koulutuksen laadun parantamiseksi annettavan kouluttajakoulutuksen määrä koulutuspäivinä400

Valtiovarainvaliokunta:

Momentille ehdotetaan edellisten vuosien suuruista 1 650 000 euron määrärahaa, josta suurin osa tullaan osoittamaan Maanpuolustuskoulutusyhdistykselle sille laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuskoulutuksesta (556/2007) säädettyjen julkisten hallintotehtävien hoitamisesta aiheutuviin toimintamenoihin. Loppuosa jaetaan valtionavustuksena Maanpuolustuksen Tuki ry:n kautta maanpuolustusjärjestöille sekä mahdollisesti suoraan erillisanomuksen perusteella yksittäisille järjestöille. Näiden avustusten osuus on jäänyt erittäin vähäiseksi.

Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen tukiosuutta ei ole lisätty vuonna 2008, vaikka sen rooli julkisoikeudellisena yhdistyksenä muuttuu merkittävästi julkisten hallintotehtävien myötä. Samalla laajentuvat ja monipuolistuvat tehtävät edellyttävät henkilöstön lisäämistä ja vakinaistamista. Valiokunnan saaman tiedon mukaan osa jo vuodelle 2007 suunnitelluista kehittämishankkeista on jouduttu kustannussyistä siirtämään vuodelle 2009.

Valiokunta pitää tilannetta huolestuttavana ja pitää tärkeänä, että maanpuolustusjärjestöjen toimintaa tuetaan ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen lakisääteisten tehtävien hoitaminen turvataan. Valiokunta lisää momentille 200 000 euroa.


2008 talousarvio1 850 000
2007 II lisätalousarvio160 000
2007 talousarvio1 650 000
2006 tilinpäätös1 650 000