Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
              (01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. (30.20.42 och 30.41, delvis) Vissa ersättningar
              43. (30.20.43, delvis) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              62. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Vissa statsunderstöd och statsbidrag
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

43. (30.20.43, delvis) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 338 334 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansiering och statlig medfinansiering ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar enligt programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland under programperioden 2014—2020

2) till betalning av miljöstöd för jordbruket enligt det miljöprogram för jordbruket som Europeiska kommissionen har godkänt för åren 1995—1999 och det horisontella program för utveckling av landsbygden som kommissionen har godkänt för åren 2000—2006 och till betalning av miljöstöd för jordbruket, stöd som främjar djurens välbefinnande och stöd för icke-produktiva investeringar enligt det program för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland som godkänts för åren 2007—2013 och som förlängs med ett år till 2014

3) till betalning av åtaganden som föranleds av förbindelser som ingåtts under EU:s tidigare programperioder och som ingås under programperioden 2014—2020 samt till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 52 (kontroll av överensstämmelse) och artiklarna 54 och 56 (gemensamma bestämmelser och särskilda bestämmelser för EJFLU om oegentligheter) i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 samt enligt tidigare programperioders motsvarande rättsakter.

Anslaget budgeteras enligt kontantprincipen.

Fullmakt

1) År 2015 får de förbindelser och avtal som gäller miljöersättningar och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 ingås så att de föranleder utgifter för miljöersättningar på högst 844 000 000 euro som betalas av anslaget för år 2016 och senare år.

2) År 2015 får de förbindelser som gäller ekologisk produktion och som hänför sig till EU:s programperiod 2014—2020 ingås så att de föranleder utgifter för ekologisk produktion på högst 195 000 000 euro som betalas av anslaget för år 2016 och senare år.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag som gäller programbaserade stöd till jordbrukare. Anslagsbehovet uppskattas till sammanlagt 338 334 000 euro.

Syftet med miljöersättningarna, den ekologiska produktionen och stödet för icke-produktiva investeringar är att åstadkomma en situation där jordbruks- och trädgårdsproduktion kan bedrivas på ett hållbart sätt så, att produktionen belastar miljön mindre än i dagens läge, bevarandet av naturens mångfald och jordbrukets kulturlandskap tryggas och förutsättningarna för bedrivandet av produktion förblir goda också på lång sikt. Syftet med rådgivningen är att svara på det behov av rådgivning som jordbrukarna upplever för att främja målen med unionens gemensamma jordbrukspolitik och för att uppnå målen med programmet för utveckling av landsbygden. Genom rådgivningen är det möjligt att öka jordbrukarens kunnande när det gäller skötseln av jordbruket inom såväl miljöfrågor som djurens hälsa och välbefinnande, minska jordbrukens klimatpåverkan, förbättra energieffektiviteten och förhindra de risker som klimatförändringen medför.

Miljöersättningarna, den ekologiska produktionen, rådgivningen och de icke-produktiva investeringarna ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014—2020. Med miljöersättningarna, den ekologiska produktionen, rådgivningen och de icke-produktiva investeringarna främjas i första hand prioritetsområde 4 (Återställande, bevarande och främjande av ekosystem som är beroende av jord- och skogsbruket). Med rådgivningen främjas i första hand prioritetsområde 3 (Främjande av organiseringen av en livsmedelskedja, inklusive förädling och saluföring av jordbruksprodukter, djurens välbefinnande och riskhanteringen inom jordbruket) och prioritetsområde 5 (Främjande av resurseffektivitet och stödjande av övergången till en koldioxidsnål och klimattålig ekonomi inom jordbruks-, livsmedels- och skogsbrukssektorn).

Miljöersättningar och stöd för icke-produktiva investeringar kan också beviljas föreningar för en grundläggande röjning och vård av våtmarker och kulturbiotoper samt för främjande av naturens och landskapets mångfald. Med miljöersättningarna, den ekologiska produktionen och stödet för icke-produktiva investeringar understöds målen i statsrådets principbeslut ”Riktlinjer för vattenskydd fram till år 2015”. Statsrådet godkände förvaltningsplanerna år 2009 och det program för genomförande av vattenvård som utarbetats för att verkställa förvaltningsplanerna, i början av 2011.

Med anledning av att reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP2020) har fördröjts förlängdes år 2014 de förbindelser och avtal enligt perioden 2007—2013 som var i kraft i slutet av 2013 med ett år. I och med att reglerna ändras programperioden 2014—2020 måste förbindelser och avtal om miljöstöd som ingåtts efter 2010 förnyas år 2015.

Vid dimensioneringen av anslaget har också beaktats de avtal om miljöspecialstöd som ingåtts åren 1995—1999, 2000—2006 och 2007—2013. Totalt 94 % av den disponibla jordbruksmarken och 90 % av alla jordbrukare som fick jordbruksstöd omfattades av miljöstödssystemet i slutet av programperioden 2007—2013.

EU:s medfinansiering under programperioden 2014—2020 är 42 %.

Den beräknade fördelningen av anslagen för miljöstödssystemet och de andra systemen 2015 (euro)

  
Sammanlagt, varav338 334 000
— EU:s andel142 301 000
— statens andel196 033 000

För ersättningar för djurens välbefinnande som tidigare betalats med anslag under momentet har det reserverats ett anslag under moment 30.10.43 och för åtgärder som helt finansierats nationellt (projektbestämd planering av vattenhushållningsåtgärder som är gemensamma för flera gårdar, uppföljning av belastningen av jord- och skogsbruket och dess effekter i anslutning till genomförandet av gemenskapens ramdirektiv för vattenpolitiken) har det reserverats ett anslag under moment 30.40.21 samt 16 årsverken i anslutning till anslaget. De stöd för utarbetande av planer som gäller skyddszoner, naturens mångfald och våtmarker och som helt och hållet finansierats nationellt under momentet ingår inte längre i budgeten.

De utbetalningar som föranleds av förbindelser som ingåtts under detta moment enligt programmen under EU:s programperioder 2000—2006, 2007—2013 och 2014—2020 kan göras helt med nationella medel, om stödtagaren har laglig rätt till stödet.

De ekonomiska ramarna och den beräknade användningen av anslaget under moment 30.20.43 (mn euro)

 Programperioden 2014—2020
fullmakt
Anslag
ÅtgärdEUStatenOffentlig finansiering
sammanlagt
budgeterat
2014
budgetprop.
2015
      
Miljöersättningar1)666,259 920,072 1 586,331 315,245278,318
Ekologisk produktion136,920 189,080 326,000 -48,683
Rådgivning14,280 19,72034,000-10,333
Icke-produktiva investeringar2,520 3,480 6,0001,0001,000
Sammanlagt819,9791 132,352 1 952,331 316,245338,334

1) I budgetpropositionen för 2015 ingår betalningar på 67,318 miljoner euro som föranleds av förbindelser och avtal under programperioden 2007—2013. I fråga om det anslag som budgeterats för 2014 ingår den ekologiska produktionen i miljöersättningarna.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utgifter på grund av fullmakten för miljöersättningar och ekologisk produktion, statens och EU:s andelar sammanlagt (mn euro) 

 20152016201720182019—Sammanlagt
fr.o.m.
2015
Fullmakt fr.o.m. 2016
        
Åtgärder som gäller åren 2014—2020, varav259,683259,683259,683259,683259,9511 298,6831 039,000
— miljöersättningar211,000211,000211,000211,000211,0001 055,000844,000
— ekologisk produktion48,68348,68348,68348,68348,951243,683195,000
Åtgärder som gäller åren 2007—2013 och övergångsåret 201464,418----64,418 
Åtgärder som gäller åren 2000—20062,2002,0000,500--4,700 
Åtgärder som gäller åren 1995—19990,7000,6000,5000,4000,3002,500 
Utgifter sammanlagt327,001262,283260,683260,083260,2511 370,301 

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Inbesparing enligt regeringsprogrammet-260
Nivåförändring22 349
Sammanlagt22 089

Momentets rubrik har ändrats och anslaget har ombildats till ett treårigt reservationsanslag.


2015 budget338 334 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget316 245 000
2013 bokslut322 323 000