Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
              (01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. (30.20.42 och 30.41, delvis) Vissa ersättningar
              43. (30.20.43, delvis) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              62. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Vissa statsunderstöd och statsbidrag
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 531 000 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av direktstöd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013

2) till betalning av utgifter för exportbidrag för jordbruksprodukter, stöd för privat lagring och vissa andra åtgärder som stöder marknaden för jordbruksprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och av lagen om verkställighet av jordbruksstöd. Vid dimensioneringen av anslaget har man beaktat de EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd som helt finansieras med EU-medel och som betalas enligt den gemensamma jordbrukspolitik som kommer att revideras 2015. EU:s inkomststöd tryggar jordbruksproduktionens lönsamhet och att andra mål för EU:s gemensamma jordbrukspolitik uppnås. Villkor för stöden är bl.a. att krav gällande miljön samt djurhälsa och växters sundhet, dvs. de s.k. tvärvillkoren, ska iakttas. Som nya obligatoriska stödsystem för medlemsländerna införs förgröningsstödet (30 % av EU:s inkomststöd) och stödet till unga jordbrukare (högst 2 % av EU:s inkomststöd).

Största delen av EU:s inkomststöd betalas i form av grundstöd som är frikopplat från produktionen (tidigare gårdsstöd). I stöd som är kopplade till produktionen betalas dessutom ca 20 % av beloppet av EU:s inkomststöd (tidigare 10 %). En del av det stöd som är kopplat till produktionen har tidigare betalats som nationellt stöd till södra Finland.

EU-marknadsstöd (exportstöd och stöd för den inre marknaden) beräknas bli utbetalade till ett belopp av 6 000 000 euro.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.01.

Fördelning av EU:s inkomststöd och marknadsstöd år 2015 enligt användningsändamål (euro)

  
EU:s inkomststöd sammanlagt525 000 000
— Grundstöd253 000 000
— Förgröningsstöd157 000 000
— Stöd till unga jordbrukare10 000 000
— Stöd som är kopplade till produktionen105 000 000
  
EU:s marknadsstöd sammanlagt6 000 000
— Exportstöd1 000 000
— Stöd för den inre marknaden5 000 000
Sammanlagt531 000 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1 000
Sammanlagt1 000

2015 budget531 000 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget530 000 000
2013 bokslut523 245 713