Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              44. Kompensationsbidrag
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 322 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)

2) till utbetalningar av stöd som beviljats år 2014 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas år 2015 får föranleda utgifter på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen året 2016 och senare år.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och av lagen om verkställighet av jordbruksstöd. Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsbidrag, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2013. Det nationella stödet till södra Finland betalades fram till år 2014 också till idisslarsektorn, men från och med 2015 finansieras de stöd som är kopplade till produktionen i fråga om gruppen idisslare inom stödområdena A och B helt med EU-medel och budgeteras under moment 30.20.41.

Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009. Fram till 2014 betalades den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget med anslag under momentet, men från och med 2015 betalas motsvarande stöd med anslag under moment 30.20.44.

Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2013—2015 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
       
Stöd för årets produktion sammanlagt 504,9 499,4 322,9
   Nationellt stöd till södra Finland 62,5 62,9 28,9
   Nordligt stöd 317,4 310,9 288,5
   Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget 119,3 119,7 -
   Övriga nationella stöd 5,7 5,9 5,5
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år 6,1 - -
Fullmakt i budgeten 30,0 30,0 30,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (mn euro)

  2015 2016 2017 2018 2019 Sammanlagt fr.o.m. 2015
             
Förbindelser år 2015 - 30,0 - - - 30,0
Utgifter sammanlagt - 30,0 - - - 30,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur -15 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet 1 200
Nivåförändring (motsvarande tillägg under moment 30.20.20) -750
Nivåförändring (motsvarande tillägg under moment 30.20.62) -50
Regeringens beslut om utgiftsbesparing -31 000
Överföring till moment 30.20.44 -120 000
Sparbeslut -10 300
Sammanlagt -175 900

2015 budget 322 900 000
2014 budget 498 800 000
2013 bokslut 511 000 000