Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
              (01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. (30.20.42 och 30.41, delvis) Vissa ersättningar
              43. (30.20.43, delvis) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              62. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Vissa statsunderstöd och statsbidrag
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 322 900 000 euro.

Anslaget får användas

1) till nationellt stöd enligt lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1559/2001) och lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket (193/2013)

2) till utbetalningar av stöd som beviljats år 2014 och tidigare år.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Stödbeslut som fattas år 2015 får föranleda utgifter på högst 30 000 000 euro som betalas av anslagen året 2016 och senare år.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lagar om ändring av lagen om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket, av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen och av lagen om verkställighet av jordbruksstöd. Syftet med det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen är att komplettera EU:s stödsystem (EU:s inkomststöd, kompensationsbidrag, miljöersättningen och ersättningarna för djurens välbefinnande) samt att för sin del trygga jordbrukets och trädgårdsodlingens verksamhetsbetingelser och produktionens lönsamhet samt bevarandet av landsbygdens livskraft.

Nationellt stöd till södra Finland betalas för svin- och fjäderfähushållning samt trädgårdsodling i stödområdena A och B på grundval av det stödprogram som kommissionen godkände år 2013. Det nationella stödet till södra Finland betalades fram till år 2014 också till idisslarsektorn, men från och med 2015 finansieras de stöd som är kopplade till produktionen i fråga om gruppen idisslare inom stödområdena A och B helt med EU-medel och budgeteras under moment 30.20.41.

Nordligt stöd betalas i mellersta och norra Finland (stödområde C) för husdjursskötsel, trädgårdsodling, växtodling och vissa andra objekt på basis av ett långsiktigt system för nordligt stöd som kommissionen godkände 2009. Fram till 2014 betalades den nationella tilläggsdelen till kompensationsbidraget med anslag under momentet, men från och med 2015 betalas motsvarande stöd med anslag under moment 30.20.44.

Av anslaget betalas dessutom vissa andra nationella stöd.

Den beräknade fördelningen av det nationella stödet för jordbruket och trädgårdsodlingen på olika objekt under 2013—2015 samt en uppskattning av utgifter som överförs att betalas av följande års anslag (mn euro)

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
    
Stöd för årets produktion sammanlagt504,9499,4322,9
   Nationellt stöd till södra Finland62,562,928,9
   Nordligt stöd317,4310,9288,5
   Nationell tilläggsdel till kompensationsbidraget119,3119,7-
   Övriga nationella stöd5,75,95,5
Stödutgifter som hänför sig till de tidigare åren betalas av anslaget för respektive år6,1--
Fullmakt i budgeten30,030,030,0

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (mn euro)

 20152016201720182019Sammanlagt fr.o.m. 2015
       
Förbindelser år 2015-30,0---30,0
Utgifter sammanlagt-30,0---30,0

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-15 000
Minskning av inbesparingen enligt regeringsprogrammet1 200
Nivåförändring (motsvarande tillägg under moment 30.20.20)-750
Nivåförändring (motsvarande tillägg under moment 30.20.62)-50
Regeringens beslut om utgiftsbesparing-31 000
Överföring till moment 30.20.44-120 000
Sparbeslut-10 300
Sammanlagt-175 900

2015 budget322 900 000
2014 budget498 800 000
2013 bokslut511 000 000