Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
              44. Kompensationsbidrag
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

03. (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 24 687 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättning till kommunerna i landskapet Åland enligt lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013)

2) till betalning av överföringsutgifter som hänför sig till det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt.

Förklaring:Till Landsbygdsverkets (Mavi) uppgifter hör förvaltnings- och verkställighetsuppdrag som gäller åtgärder enligt EU:s gemensamma jordbrukspolitik, sådana åtgärder för landsbygdens utveckling som gemenskapen delvis finansierar samt nationella åtgärder som kompletterar dessa. I samband med budgetpropositionen har riksdagen godkänt en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om Landsbygdsverket. Enligt den sköter Mavi uppgifterna som förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Mavi stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

  • — Genom att utföra planerings-, styrnings- och verkställighetsuppgifter för stödsystemen och andra åtgärder.
  • — Genom att verkställa programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland till dess fulla belopp.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Mavi:

  • — Genomförandet av EU:s reformerade gemensamma jordbrukspolitik, programperioden 2014—2020 samt de nationella åtgärder som kompletterar dem inleds.
  • — Åtgärder för avslutande av programperioden 2007—2013 vidtas enligt tidtabellsplanen.
  • — Man forsätter att göra processerna och tjänsterna inom förvaltningen elektroniska.
Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Mavis hela verksamhet (även andra än moment 30.20.03).

Kostnader, intäkter och årsverken för Landbygdsverkets huvudfunktioner

  2013 utfall 2014 uppskattning 2015 uppskattning1)
  Kostnader
1 000 €
Intäkter 1000 € Årsv.2) Kostnader
1 000 €
Intäkter 1000 € Årsv.2) Kostnader
1 000 €
Intäkter 1000 € Årsv.2)
                   
Planering och administration av stödsystemen 6 238 211 70 6 300 230 70 5 497 366 72
Behandling av ansökningar 862 10 10 930 12 11 752 10 9
Behandling av stödutbetalningar 1 742 37 18 1 694 30 18 1 369 24 17
Övervakning och kontroller av stöd 2 534 195 27 3 170 170 36 2 732 138 30
Återkrav av stöd och uppföljning av fordringar 741 10 9 750 12 9 606 10 9
Samarbete och utveckling 1 582 75 18 3 440 1 943 25 2 837 1 576 25
Intern revision och kontroll 454 9 5 450 11 5 364 9 5
Informationsteknik och informationsförvaltning 16 438 518 49 18 154 410 47 15 810 332 49
Sammanlagt3) 30 591 1 065 206 34 888 2 818 221 29 967 2 465 216

1) Uppskattningen för 2015 innehåller täckandet av kostnaderna för det beräknade antalet årsverken (2,5 årsverken) för förvaltningen av det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt och av kostnaderna för förvaltningen av det tekniska biståndet till fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt). Kostnaderna och intäkterna i denna tabell innehåller dock inte det egentliga biståndet (ca 3,5 miljoner euro), eftersom redovisning av det inom den funktion som för närvarande följs upp skulle snedvrida kostnaderna för och intäkterna av funktionen i fråga i betydande grad jämfört med andra kärnfunktioner.

2) Fördelningarna av årsverken och kostnader har utarbetats på basis av uppgifter från arbetstidsuppföljningssystemet. I antalet årsverken ingår också praktikanter och personer som avlönas med tekniskt bistånd inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. De sammanlagda årsverkena för personer som avlönas med tekniskt bistånd inom programmet var 2013 ca 7,5 årsverken. De sammanlagda årsverkena för personer som avlönas med tekniskt bistånd inom programmet stiger till uppskattningsvis 15 årsverken år 2014 till följd av överföringen av landbygdsnätverksenhetens uppgifter och resurser från jord- och skogsbruksministeriet till Mavi. Tilläggen i anslutning till överföringen har beaktats i sin helhet i funktionen för samarbete och utveckling. Det sammanlagda antalet årsverken för personer som avlönas med tekniska bistånd inom programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland år 2015 beräknas vara ca 17 årsverken. För förvaltningen av det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt behövs utöver detta 2,5 årsverken, för vilka kostnaderna täcks med det tekniska biståndet till fonden för dem som har det sämst ställt, som är på ANM:s ansvar.

3) Årsverkskvoterna under moment 30.20.03: 202 årsverken i budgeten för 2013, 198 årsverken (+8 årsverken för det attesterande organet) i budgeten för 2014 och 196 årsverken (innehåller inte årsverken för det attesterande organet) i budgetpropositionen för 2015. Årsverkskvoterna omfattar inte personer som avlönas med tekniskt bistånd.

Nyckeltal för ämbetsverket

  2013
utfall
2014
mål1)
2015
mål
       
Funktionell effektivitet      
Lönsamhetsindex (2011=100) 103 - 100
Produktivitetsindex (2011=100) 111 - 110

1) I budgeten för 2014 har inget mål ställts upp för år 2014.

Produktion och kvalitetsledning

Mavi utvidgar sina elektroniska tjänster bl.a. genom att förvaltningsprocesserna görs elektroniska. Mavi stöder, utbildar, ger anvisningar och råd till samt styr närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunernas samarbetsområden och aktionsgrupperna. Resultaten från enkäter om tillfredsställelsen hos kunder och partner och annan respons beaktas i utvecklingen av verksamheten och kvalitetsledningen. Verket utvecklar de informationssystem som används vid genomförandet av stödsystemen.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 27 856 29 601 30 652
Bruttoinkomster 1 065 2 580 5 965
Nettoutgifter 26 791 27 021 24 687
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 4 092    
— överförts till följande år 4 751    

Vid dimensionering har beaktats 1 950 000 euro i utgifterna och inkomsterna som ett belopp för tekniskt bistånd inom ramen för programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Av anslaget används 3 600 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Vid dimensioneringen av anslaget har beaktats de ersättningar som betalas till kommunerna i landskapet Åland för skötseln av uppgifter som avses i lagen om verkställighet av jordbruksstöd (192/2013). Ersättningen fastställs på basis av antalet stödansökningar och ersättningsbeloppet anges i en förordning av statsrådet.

Vi dimensionering har dessutom verkningarna av förvaltningen och genomförandet av det europeiska biståndet till dem som har det sämst ställt beaktats som ett tillägg på 3 680 000 euro i utgifterna och inkomsterna. Mavi är förvaltningsmyndighet för fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (fonden för dem som har det sämst ställt), som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för. När det gäller årsverkena för genomförandet av det operativa program som finansieras ur fonden används det tekniska biståndet till fonden för dem som har det sämst ställt och när det gäller anskaffning, distribution och lagring av livsmedel finansieringen för själva programmet.

I antalet årsverken har inte som avdrag beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till statens gemensamma servicecenter i samband med TORI-projektet. Om en överföring sker inverkar den inte på anslagen.

Antalet årsverken minskar med 5 årsverken, i vilket såsom avdrag har beaktats 10 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder och såsom tillägg 5 årsverken i överföring från Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 30.01(02).

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar ska användas för utgifter för revidering av stödtillämpningen och stödrättighetsregistret samt för projektet Hyrrä (11 årsverken).

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsbesparingar (-8 årsv.) -2 500
Landsbygdsverkets e-förvaltning (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20) -700
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar (11 årsv.) 1 600
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -33
Indexhöjning av hyresutgifterna 13
Löneglidningsinbesparing -27
Lönejusteringar 72
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -118
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -349
Ytterligare besparing i omkostnaderna -292
Sammanlagt -2 334

2015 budget 24 687 000
2014 budget 27 021 000
2013 bokslut 27 449 000