Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
              (01.) Omkostnader för Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi
              02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader
              03. (30.01.03) Landsbygdsverkets omkostnader
              20. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Veterinärvård och bekämpning av växtskadegörare
              40. Nationellt stöd för jordbruket och trädgårdsodlingen
              41. EU-inkomststöd och EU-marknadsstöd
              42. (30.20.42 och 30.41, delvis) Vissa ersättningar
              43. (30.20.43, delvis) Miljöersättningar, ekologisk produktion, rådgivning och icke-produktiva investeringar
              44. Kompensationsbidrag
              46. Av EU delfinansierat utvecklande av livsmedelskedjan
              47. Nationellt utvecklande av livsmedelskedjan
              60. Överföring till interventionsfonden
              62. (30.30.20, delvis och 41, delvis) Vissa statsunderstöd och statsbidrag
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. (30.30.01) Livsmedelssäkerhetsverkets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 41 740 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av utgifter som föranleds av veterinärmedicinska skadenämndens verksamhet

2) till betalning av utgifter för de program för bekämpning av djur- och växtsjukdomar som ska genomföras med stöd som beviljas med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning

3) till betalning av statsbidrag för utgifter för nätverket djurens välfärdscentral, högst 75 000 euro.

I fråga om det statsbidrag som betalas till nätverket djurens välfärdscentral budgeteras anslaget enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: Livsmedelssäkerhetsverket (Evira) har till uppgift att övervaka och undersöka säkerheten hos och kvaliteten på livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsförnödenheter, djurens hälsa och välbefinnande samt växthälsa. Evira säkerställer säkerheten och kvaliteten i fråga om livsmedel och primärproduktionsprodukter samt produktionskedjan för dem.

Eviras strategiska mål är:

 • — den höga nivån på livsmedelssäkerheten, djurens hälsa och växthälsan bevaras
 • — djurens välfärd ökar
 • — förutsättningarna för högkvalitativ matproduktion säkerställs och jordbrukets och livsmedelsekonomins produktionskapacitet ökar
 • — jord- och skogsbruket samt livsmedelsekonomin anpassar sig till klimatförändringen på ett hållbart sätt
 • — ansvarsfull verksamhet i livsmedelskedjan går att verifiera
 • — välfärden tryggas genom trygg och närande mat.

Evira stöder uppnåendet av de samhälleliga effektmål för jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde som anges i motiveringen till huvudtiteln på följande sätt:

 • — leder, utvecklar och övervakar den riskhantering som myndigheterna på områdena för livsmedelssäkerhet, djurens hälsa och välfärd och växthälsa ansvarar för på det regionala och det lokala planet och genomför övervakning inom sitt eget ansvarsområde
 • — bygger upp system som tryggar livsmedelssäkerheten tillsammans med producenterna, livsmedelsindustrin och livsmedelshandeln
 • — utför analys och diagnostik som hänför sig till djursjukdomar och växtskadegörare samt livsmedelssäkerhet för påvisande och bekämpning av sjukdomar och för att öka livsmedelssäkerheten
 • — är referenslaboratorium inom sitt eget område
 • — bedriver vetenskaplig forskning, utför riskbedömningar samt företar uppföljningsundersökningar
 • — svarar för riskkommunikationen mellan myndigheterna och konsumenterna samt aktörerna inom livsmedelssektorn.

I samband med beredningen av budgetpropositionen för 2015 ställer jord- och skogsbruksministeriet upp följande preliminära resultatmål för Evira:

Verksamhetens resultat
Funktionell effektivitet

I syfte att förbättra produktiviteten genomförs de projekt som det avtalats om i samband med analysen av kärnfunktionerna. Dessutom fortsätter utvecklandet av systemet för datainsamling om kommunernas livsmedelstillsyn (KUTI), datasystemet för tillsynsdata om djurens hälsa och välbefinnande (ELVI), datasystemet för laboratorier och tillsynsdata (ELMO), djurregistret och den elektroniska kommunikationen. Dessutom fortsätter genomförandet av zoonosstrategin och redogörelsen om livsmedelssäkerhet. Evira deltar i verksamheten vid Sammanslutningen för naturresurs- och miljöforskning (LYNET), som är ett samarbete mellan jord- och skogsbruksministeriets och miljöministeriets förvaltningsområden. Evira deltar i utvecklandet av regionalförvaltningen inom sitt uppgiftsområde.

I tabellen nedan anges kostnaderna, intäkterna och årsverkena för Eviras hela verksamhet.

Kostnader, intäkter och årsverken för Livsmedelssäkerhetsverkets huvudfunktioner

 2013 utfall2014 uppskattning2015 uppskattning
 Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.Kostnader
1 000 €
Intäkter
1 000 €
Årsv.
          
Livsmedelssäkerhet25 72311 48431324 13311 34031023 97812 506310
— vetenskaplig forskning1 315462196691901166521011
— riskbedömning1 069119141 190167161 18218416
— laboratorietjänster4 879309574 623239574 59326457
— styrning av tillsynen6 28290735 692100685 65611068
— verkställande av tillsyn12 17810 50415011 95910 64415811 88211 738158
Djurens hälsa och välbefinnande23 3943 74022923 0593 65722624 4614 033226
— vetenskaplig forskning925228136501081064611910
— riskbedömning486536427566424626
— laboratorietjänster11 53471513611 01967913710 948749137
— styrning av tillsynen7 53639657 10937638 6144163
— verkställande av tillsyn2 9132 70593 8542 777103 8293 06210
Växtproduktionsförutsättningar och växthälsa16 9865 90119116 1835 39518416 0795 949184
— vetenskaplig forskning33--222-222-
— riskbedömning2631151474214642
— laboratorietjänster6 128909765 568774715 53285471
— styrning av tillsynen4 99850604 86157604 8306360
— verkställande av tillsyn5 5644 931505 5854 558515 5495 02651
Sammanlagt1)66 10321 12573363 37520 39272064 51822 488720

1) Årsverkskvoterna under moment 30.20.02: 710 årsverken i budgeten för 2013, 750 årsverken (varav 210 årsverken för avgiftsbelagd verksamhet) i budgeten för 2014 och 742 årsverken i budgetpropositionen för 2015.

Nyckeltal för Evira

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Funktionell effektivitet   
— Lönsamhetsindex103--
— Produktivitetsindex 99102101

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter65 53362 41364 228
Bruttoinkomster21 12520 89222 488
Nettoutgifter44 40841 52141 740
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år6 075  
— överförts till följande år3 357  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten    
— intäkter av försäljningen av prestationer17 36218 19218 839
— övriga intäkter17--
Intäkter sammanlagt17 37918 19218 839
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader14 62214 79214 639
— andel av samkostnaderna4 0124 0004 200
Kostnader sammanlagt18 63418 79218 839
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 255-600-
Kostnadsmotsvarighet, %9397100
    
Övriga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 4922 2002 649
— övriga intäkter---
Intäkter sammanlagt2 4922 2002 649
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader1 7391 5301 929
— andel av samkostnaderna663670720
Kostnader sammanlagt2 4022 2002 649
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)90--
Kostnadsmotsvarighet, %104100100

De stöd som med stöd av Europaparlamentets och rådets förordning ska betalas för genomförande av programmen för bekämpning av djur- och växtsjukdomar har beaktats som inkomster under moment 12.30.04.

Av anslaget används 1 480 000 euro för IT-tjänster som skaffas hos Lantmäteriverket.

Antalet årsverken minskar med 8 årsverken, i vilket såsom avdrag har beaktats 10 årsverken till följd av produktivitetsfrämjande åtgärder och såsom tillägg 2 årsverken i överföring från Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral 30.01(02). I antalet årsverken har inte som avdrag beaktats en eventuell överföring av IKT-personal till statens gemensamma servicecenter i samband med TORI-projektet. Om en överföring sker inverkar den inte på anslagen.

Det anslag som är avsett för temporär användning av produktivitetsinbesparingar används för genomförande av systemet för tillsyn över djurs hälsa och välbefinnande samt för en övergång till ett elektroniskt djurhållarregister och revidering av nötkreatursregistret.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsanvändningen av produktivitetsinbesparingar-800
Temporär användning av produktivitetsinbesparingar1 550
Överföring från moment 30.01.(04)40
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-57
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-12
Indexhöjning av hyresutgifterna61
Löneglidningsinbesparing-93
Lönejusteringar270
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-202
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-6
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-2
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-530
Sammanlagt219

2015 budget41 740 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget41 521 000
2013 bokslut41 690 000