Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 70 500 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av EU-medfinansieringen ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) för projekt som verkställer programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland och det tekniska biståndet i anslutning därtill under EU:s programperiod 2007—2013

2) tillsammans med anslagen under medfinansieringsmoment 30.10.62 och som medfinansiering för EJFLU-projekt programperioden 2007—2013, till avlönande av personal motsvarande högst 65 årsverken, varav antalet personer som avlönas med tekniskt bistånd är högst 55 årsverken

3) till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för finansieringen för programperioden 2007—2013.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Fullmakt

Om en del av de bevillningsfullmakter som gäller programperioden 2007—2013 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen år 2014 fattas år 2015.

Förklaring:Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland genomförs i enlighet med strategin för utveckling av landsbygden i Finland 2007—2013. I strategin anges följande tre insatsområden för utveckling av landsbygden:

1. Bedrivande av jord- och skogsbruk i hela Finland på ett sätt som är ekonomiskt och ekologiskt hållbart samt etiskt godtagbart.

2. Diversifiering av landsbygdsnäringarna och förbättring av sysselsättningen på ett sätt som gynnar och utvecklar företagens konkurrenskraft, ny företagsamhet och bildandet av nätverk mellan företagarna.

3. Stärkande av den verksamhet som baserar sig på lokala initiativ i syfte att främja livskraften och livskvaliteten på landsbygden.

Insatsområdena främjas med medel under detta moment i form av företagsstöd samt i form av lokala, regionala, interregionala och nationella projekt samt även i form av internationella projekt mellan Leader-aktionsgrupperna.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (mn euro)

  2015 2016— Sammanlagt
fr.o.m.
2015
       
Förbindelser som ingåtts före år 2015 70,500 - 70,500

Användningen av bevillningsfullmakten och anslaget (mn euro)

Program De ekonomiska ramarna i form av fullmakt under programperioden Bevillningsfullmakt
2015
Använt
anslag 2007—2013
Budgeterat
anslag
2014
Anslag
2015
           
Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland (programperioden 2007—2013)1) sammanlagt 436,320 - 257,328 86,200 70,500
— varav bredbandsprojekt 24,570 - 3,470 10,000 10,000
— varav tekniskt bistånd 22,455 - 13,789 4,300 4,300

1) Innehåller en del av axel 1, axel 3, en del av axel 4 och tekniskt bistånd.

Momentets anslag för tekniskt bistånd används också i fråga om moment 30.20.43 och 30.20.44 och i fråga om Gårdsbrukets utvecklingsfond till betalning av EJFLU:s medfinansiering för tekniskt bistånd under programperioden 2007—2013 i anslutning till genomförandet av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02 och den statliga medfinansieringen under moment 30.10.62. De sista betalningarna till stödtagarna i fråga om programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007—2013 ska göras under 2015.

De poster som föranleds av återkrav antecknas under moment 12.30.99.

Motsvarande anslag och fullmakter i anslutning till programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland programperioden 2014—2020 finns under moment 30.10.64.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring -15 700
Sammanlagt -15 700

2015 budget 70 500 000
2014 budget 86 200 000
2013 bokslut 69 216 978