Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager

Statsbudgeten 2015

50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 6 168 000 euro.

Anslaget får enligt statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden (244/2002) användas som allmänt understöd till betalning av statsbidrag som beviljas för rådgivning och forskning, i främsta hand till registrerade föreningar och övriga sammanslutningar som bedriver riksomfattande rådgivning. Vid särskild ansökan får anslaget även beviljas i form av specialunderstöd.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring:Med statsbidraget garanteras ett rådgivningsutbud som håller hög kvalitet och som är täckande både regionalt och innehållsmässigt. Detta skapar för sin del förutsättningar för bedrivande av jordbruksproduktion i hela Finland. De statsbidragstagande rådgivningsorganisationernas effektivitet mäts bl.a. i antalet kunder. Organisationernas tjänster når årligen ca 40 % av gårdsbruksenheterna.

Preliminära mål för användningen av statsbidraget när det gäller främjande av näringarna på landsbygden:

1. Jordbruksproduktionens lönsamhet och konkurrenskraft

  • — Förutsättningarna för ett lönsamt jordbruk förbättras genom att resurserna för rådgivning inriktas på kompetensen inom företagsekonomi och företagande samt på minskning av enhetskostnaderna. Särskild vikt läggs vid ledningen av företag, verksamhetens kontinuitet (ägarbyten och investeringar). Ett särskilt prioriteringsområde för rådgivningen är att öka marknadskompetensen i jordbruksföretagen så att lönsamheten i jordbruket kan förbättras också på marknadsvillkor.

2. Miljö

  • — Näringsbelastningen från jordbruksproduktionen och jordbrukets utsläpp av växthusgaser minskar.

3. Matpolitik

  • — Råvaror av hög kvalitet som den inhemska livsmedelskedjan behöver och produkter som motsvarar konsumenternas förväntningar produceras samt produktionssystemen säkerställs.
  • — Andelen ekologisk och närproducerad mat ökar.

I resultatavtalet kommer man närmare överens om vilka mål för 2015 som är förknippade med anslagsanvändningen.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Bortfall av tillägg av engångsnatur (riksdagen) -900
Sammanlagt -900

2015 budget 6 168 000
2014 budget 7 068 000
2013 bokslut 6 978 000