Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
              40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket
              41. (30.20.49) Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              42. (30.20.45) Avträdelsestöd och avträdelsepension
              43. (30.20.43, delvis) Ersättningar för djurens välbefinnande
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              51. (30.40.43) Främjande av renskötseln
              54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden
              62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

42. (30.20.45) Avträdelsestöd och avträdelsepension (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 76 630 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt lagen om avträdelsepension (16/1974)

2) till betalning av avträdelsestöd och skötselkostnader enligt lagen om avträdelsestöd för lantbruksföretagare (1293/1994) och lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006)

3) till betalning av Finlands åtaganden enligt artikel 31 (kontroll av överensstämmelse) och artikel 33 (särskilda bestämmelser för EJFLU) i rådets förordning (EG) nr 1290/2005, artikel 30 (rätt till bidrag) och artikel 39 (finansiella korrigeringar) i rådets förordning (EG) nr 1260/1999 samt artikel 24 (reduktion, suspension och upphävande av stöd) i rådets förordning (EEG) nr 2082/1993, vilka i sin helhet finansieras nationellt inom ramen för 1995—1999 års system med avträdelsestöd och program för skogliga åtgärder inom jordbruket.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk, så att det system med avträdelsestöd som är i kraft 2014 kan fortsätta till utgången av 2018.

Genom avträdelsestödet främjas en förstoring av enhetsstorleken samt generationsväxlingar inom jordbruket och renhushållningen. Syftet är också att sänka lantbruksföretagarnas medelålder.

År 2015 betalas utgifter för de fem helt och hållet nationellt finansierade systemen med avträdelsestöd för lantbruksföretagare (perioderna 2000—2002, 2003—2006, 2007—2010, 2011—2014 och 2015—2018) och för systemet med avträdelsepension och avträdelseersättning från tidigare år, inklusive kostnaderna för förvaltningen av avtalen. Systemet med avträdelsestöd beräknas år 2015 omfatta ungefär 230 avträdare.

Med anslaget under momentet kan även betalas åtaganden enligt gemenskapslagstiftningen som föranleds av 1995—1999 års systemet med avträdelsestöd och program för skogliga åtgärder inom jordbruket och som helt och hållet finansieras nationellt. Dessa beräknas uppgå till endast små belopp. Utgifterna för dessa stödsystem har betalats som en del av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Inkomster som hänför sig till utgifter under momentet har antecknats under moment 12.30.02.

Utfall av avträdelsestöden och avträdelsepensionerna år 2015

 Antal som omfattas av systemet under dess giltighetstidPensioner som utbetalas i slutet av år 2015, uppskattningGenomsnittlig ersättning år 2015, uppskattning
StödformGårdarAvträdarest.euro/månad
     
Avträdelsepension  11 281240
Avträdelsestöd 1995—19996 1679 132--
Avträdelsestöd 2000—20021 8442 94744914
Avträdelsestöd 2003—20063 3895 794371952
Avträdelsestöd 2007—20102 4844 3231 247842
Avträdelsestöd 2011—20141 7332 4382 0191 039
Avträdelsestöd 2015—20181)1522282241 090
Sammanlagt15 76924 86215 186 

1) Uppskattning av situationen i slutet av 2015

Åren 2014 och 2015 beräknas användningen av anslaget fördela sig på följande sätt (miljoner euro)

 2014
uppskattning
2015
uppskattning
   
Avträdelsepensioner37,4934,95
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 1995—19991)0,23-
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2000—20021,370,74
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2003—200611,236,32
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2007—201017,9614,55
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2011—201418,3325,29
Avträdelsestöd för lantbruksföretagare, åren 2015—2018-1,47
Förvaltningskostnader2)2,111,80
Sammanlagt88,7285,123)

1) Inbegriper EU:s andel på 0,08 miljoner euro år 2014.

2) Grunderna för förvaltningskostnaderna gäller åren 2011—2014. Nivån på förvaltningskostnaderna beror i fortsättningen på det nya programmet.

3) Av utgifterna 2015 beräknas 8,49 miljoner euro bli finansierat genom ett anslag som överförs från föregående år, vilket medför att 76,63 miljoner euro budgeteras år 2015.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Regeringens beslut om utgiftsbesparing-3 000
Nivåförändring-4 760
Sammanlagt-7 760

2015 budget76 630 000
2014 budget84 390 000
2013 bokslut97 084 000