Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
              40. Start- och investeringsbidrag till jordbruket
              41. (30.20.49) Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden
              42. (30.20.45) Avträdelsestöd och avträdelsepension
              43. (30.20.43, delvis) Ersättningar för djurens välbefinnande
              50. Statsbidrag för utvecklande av landsbygdsnäringarna
              51. (30.40.43) Främjande av renskötseln
              54. Främjande av hästhushållningen med medel som inflyter som statlig andel vid totospel
              55. Statsbidrag för 4H-verksamhet
              61. EU:s deltagande i utveckling av landsbygden
              62. Statlig medfinansiering för den av EU delfinansierade utvecklingen av landsbygden
              64. EU-medfinansiering och statlig medfinansiering för den regionala och lokala landsbygdsutvecklingen
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

41. (30.20.49) Räntestöd för näringsverksamhet på landsbygden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 800 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av räntegottgörelser till kreditinstitut för räntestödslån enligt lagen om strukturstöd till jordbruket (1476/2007), lagen om finansiering av landsbygdsnäringar (329/1999), lagen om strukturstöd för renhushållning och naturnäringar (986/2011), lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000), landsbygdsnäringslagen (1295/1990) och lagen om gårdsbruksenheter (188/1977).

Fullmakt

År 2015 får räntestöd godkännas i fråga om ett lånekapital på högst 250 000 000 euro. Om en del av bevillningsfullmakten för 2014 är oanvänd, får beslut om beviljande av den oanvända delen fattas år 2015.

Förklaring: För räntestödslån som beviljas med stöd av lagen om strukturstöd till jordbruket är räntestödet i fråga om lån som beviljats 2013 och därefter högst 3 procentenheter av lånets räntesats och i fråga om lån som beviljats tidigare högst 4 procentenheter. För lån som 1996—2012 beviljats med stöd av den tidigare finansieringslagstiftningen är räntestödet högst 4 eller 5 procentenheter beroende på tidpunkten för beviljande av lånet. För lån som före 1996 beviljats enligt landsbygdsnäringslagen betalas till kreditinstitutet i räntestöd 50 % av den totala ränta som kreditinstitutet tar ut. Beloppet av räntegottgörelse för lån enligt lagen om gårdsbruksenheter varierar beroende på tidpunkten för beviljande av lånet och låneslaget. De beviljade räntestödslånen uppgick till sammanlagt ca 1,50 miljarder euro vid utgången av år 2013. Vid dimensioneringen av anslaget har det antagits att det genomsnittliga räntestödet 2015 är 2,6 procentenheter.

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (mn euro)

 20152016201720182019—Sammanlagt
fr.o.m.
2015
       
Räntestödslån som beviljats före år 201531,349,136,931,4162,9311,6
Räntestödslån som beviljas år 20151,55,16,45,948,767,6
Utgifter sammanlagt32,854,243,337,3211,6379,2

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Regeringens beslut om utgiftsbesparing-4 000
Nivåförändring5 400
Sammanlagt1 400

2015 budget32 800 000
2014 budget31 400 000
2013 bokslut11 251 114