Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
         01. (30.01, delvis) Förvaltning och forskning
              01. Jord- och skogsbruksministeriets omkostnader
              (02.) Omkostnader för jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
              (04.) Nämndernas omkostnader
              05. Naturresursinstitutets omkostnader
              21. Internationellt samarbete
              22. Forskning och utveckling
              29. Mervärdesskatteutgifter inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
              66. Vissa medlemsavgifter och finansiella bidrag
         10. (30.10, 20, delvis och 40, delvis) Utveckling av landsbygden
         20. (30.20, delvis, 01, delvis och 30) Jordbruk och livsmedelsekonomi
            (30.) Livsmedelssäkerhet och livsmedelskvalitet
         40. (30.40, delvis, 20, delvis, 50 och 60) Naturresursekonomi
            (50.) Vattenhushållning
         (60.) Skogsbruk
         63. Forststyrelsen
         70. Lantmäteri och datalager
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

21. Internationellt samarbete (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 669 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av konsumtionsutgifter som föranleds av samarbete inom ramen för internationella organisationer, ingångna internationella och mellanstatliga avtal och övrigt internationellt samarbete inom området

2) till inhämtande av genomförbarhetsundersökningar m.fl. utredningar som syftar till att främja det internationella ekonomisk-tekniska samarbetet

3) till statsbidrag som hänför sig till den internationella verksamheten.

Anslaget får användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst två årsverken.

Anslaget budgeteras enligt principen om betalningsbeslut beträffande överföringsutgifterna.


2015 budget669 000
2014 budget669 000
2013 bokslut669 000