Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Yhdistelmä ajantasaisesta talousarviosta
      Lausumaosa
   Numerotaulu
   Yksityiskohtaiset perustelut
     Yleiset määräykset
     Tuloarviot
     Määrärahat
       21. Eduskunta
       22. Tasavallan presidentti
       23. Valtioneuvoston kanslia
       24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
       25. Oikeusministeriön hallinnonala
       26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
       27. Puolustusministeriön hallinnonala
       28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
       29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
       30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
       31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
         01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot
         10. Liikenneverkko
         20. Liikenteen viranomaispalvelut
         30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut
         40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
              01. Viestintäviraston toimintamenot
              42. Sanomalehdistön tuki
              43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen
              50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
              60. Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon
         50. Tutkimus
       32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
       33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       35. Ympäristöministeriön hallinnonala
       36. Valtionvelan korot

Statsbudgeten 2015

50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Momentille myönnetään 9 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetussa laissa tarkoitetun Viestintäviraston aikaisempina vuosina ja varainhoitovuonna myöntämän valtion tuen maksamiseen.

Valtuus

Viestintävirasto oikeutetaan solmimaan vuoden 2009 myöntämisvaltuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

Selvitysosa: Laki laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä tuista annetun lain muutos tulivat voimaan 1.1.2010. Tarkoituksena on, että laajakaistarakentamisen tukemiseen käytetään Viestintäviraston päätöksillä tämän momentin määrärahaa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien päätöksellä maaseudun kehittämiseen myönnettävästä tuesta säädetyssä laissa tarkoitettua momentin 30.10.61 määrärahaa. Valtion tuen edellytyksenä on, että hankekohtaisesti kunnat sitoutuvat rahoittamaan oman osuutensa julkisesta rahoitustuesta. Julkinen rahoitustuki voi olla enintään 2/3 hankkeen kustannuksista. Valtion rahoitusosuus on enintään 33 % laajakaistahankkeen tukikelpoisista kustannuksista ja kunnan rahoitusosuus 33 %. Valtion maksuosuus on kuitenkin enintään 58 % ja kunnan osuus 8 % niissä kunnissa, joissa hankkeen rahoittaminen muuten muodostaisi kohtuuttoman taloudellisen rasitteen. Kuntakohtaisen maksuosuuden määräytymisperusteista säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset maksavat vuosina 2010—2013 laajakaistahankkeiden valtion osuuden 25,15 milj. euroa momentilta 30.10.61. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten rahoittamissa hankkeissa kunnan maksuosuus on 22 %. Viestintävirasto ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset eivät voi rahoittaa samaa laajakaistahanketta, minkä vuoksi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset pyytävät Viestintäviraston lausunnon ennen valtiontukipäätöstä.

Valtioneuvosto on asettanut 4.12.2008 tehdyllä periaatepäätöksellä tavoitteeksi, että 31.12.2015 mennessä kaikkialla maassa on kysynnän mukaisesti saatavilla 100 megabitin yhteydet mahdollistava valokuitu- tai kaapeliverkko tai muu ominaisuuksiltaan näihin rinnasteinen verkko, johon liitettävällä enintään kahden kilometrin pituisella kiinteällä tai langattomalla tilaajayhteydellä ainakin 99 % vakinaisista asunnoista sekä yritysten ja julkishallinnon organisaatioiden vakinaisista toimipaikoista voidaan käyttää erittäin suuria yhteysnopeuksia vaativia viestintä- ja muita tietoyhteiskunnan palveluita.

Myöntämisvaltuutta arvioidaan uusittavan noin 55 milj. euroa. Valtuuden uusiminen aiheutuu laajakaistatukimyöntöpäätösten tekemisestä useana varainhoitovuonna.

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

 2013201420152016—Yhteensä vuodesta 2013 lähtien
      
Ennen vuotta 2013 tehdyt sitoumukset6 5001 0001 000-8 500
Vuoden 2013 sitoumukset8 5008 5006 0007 00030 000
Menot yhteensä15 0009 5007 0007 00038 500

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

  
Siirto momentille 31.40.01-500
Tasomuutos-1 000
Yhteensä-1 500

2013 talousarvio9 500 000
2012 II lisätalousarvio-500 000
2012 talousarvio11 000 000
2011 tilinpäätös9 800 000

 

Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 39/2012 vp (13.12.2012)

Ensi vuoden määräraha on 9,5 milj. euroa, mutta laajakaistahankkeiden tukiin on vuosina 2010—2015 käytettävissä yhteensä noin 130 milj. euroa, josta valtion osuus on 66 milj. euroa, EU:n Manner-Suomen maaseutuohjelman noin 25 milj. euroa ja kuntien noin 40 milj. euroa. Hankkeen hitaan liikkeellelähdön vuoksi määrärahat ovat kuitenkin suurelta osin vielä käyttämättä.

Keväällä 2012 laaditun väliarvion pohjalta on kuitenkin toteutettu muutoksia, jotka helpottavat tuettujen laajakaistahankkeiden rahoitusta verkkojen rakennusaikana. Tämän uskotaan lisäävän teleyritysten kiinnostusta hankkeisiin. Eräs keskeinen uudistus on se, että tuesta voidaan jatkossa maksaa ennakkona puolet heti tukipäätöksen jälkeen, mikä helpottaa etenkin pienten toimijoiden verkkoinvestointien rahoitusta. Myös tukimäärärahan maakuntakiintiöistä luovutaan siten, että varoja voidaan kohdentaa todellisen tarpeen mukaan.

Valiokunnan saaman selvityksen mukaan hanke on nyt päässyt hyvään vauhtiin. Myös kunnat ovat aktivoituneet ja niiden aloitteesta uusia osuuskuntia ja verkkoyhtiöitä on viime aikoina perustettu alueille, joille isot valtakunnalliset operaattorit eivät ole tehneet hanke-ehdotuksia.

Valiokunta pitää tärkeänä, että hankkeen etenemistä seurataan ja että resurssien riittävyyttä, samoin kuin muita mahdollisia muutostarpeita arvioidaan seuraavan väliarvioinnin yhteydessä. Hankkeen eteneminen on keskeistä niin aluekehityksen kuin myös tietoyhteiskuntakehityksen kannalta; toimivat ja nopeat yhteydet ovat erityisen tärkeitä maaseudulla, jossa etäisyydet ovat pitkiä ja palvelut kaukana.

 

Eduskunnan kirjelmä EK 36/2012 vp (21.12.2012)

Momentille myönnetään 9 500 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää laajakaistarakentamisen tuesta haja-asutusalueella annetussa laissa tarkoitetun Viestintäviraston aikaisempina vuosina ja varainhoitovuonna myöntämän valtion tuen maksamiseen.

Valtuus

Viestintävirasto oikeutetaan solmimaan vuoden 2009 myöntämisvaltuuden mukaisia sopimuksia siltä osin kuin valtuutta ei ole käytetty.

 

I lisätalousarvioesitys HE 52/2013 vp (23.5.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 9 370 000 euroa.

Selvitysosa: Määrärahan lisäys aiheutuu vuonna 2012 käyttämättä jääneen 9 370 000 euron uudelleen budjetoinnista. Avustuksen hakuprosessista ja avustuksen kohteena olevien hankkeiden etenemisestä johtuen määrärahan käyttö painottuu alkuperäisestä arviosta poiketen vuosille 2014—2017. Hankkeelle myönnetty 64 milj. euron valtuus ei tämän johdosta muutu.


2013 I lisätalousarvio9 370 000
2013 talousarvio9 500 000
2012 tilinpäätös10 500 000
2011 tilinpäätös9 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 21/2013 vp (19.6.2013)

Momentille myönnetään lisäystä 9 370 000 euroa.

 

IV lisätalousarvioesitys HE 165/2013 vp (24.10.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.

Selvitysosa: Momentin perustelujen täydennys aiheutuu tarpeesta yhdenmukaistaa momentin myöntämis- ja kirjauskäytännöt sekä määrärahan käyttöperustelut.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio9 370 000
2013 talousarvio9 500 000
2012 tilinpäätös10 500 000
2011 tilinpäätös9 800 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2013 vp (27.11.2013)

Momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena.