Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar och statsunderstöd för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökande av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 236 962 000 euro.

Anslaget får användas

1) till finansiering av främjande av konst och kultur, till betalning av löneutgifter och andra utgifter för konst- och kulturpolitisk forsknings-, utrednings- och informationsverksamhet samt till försöks- och forskningsprojekt kring kultur vid statliga ämbetsverk och inrättningar

2) till anskaffning av konstverk till statens och universitetens fastigheter och byggnader som används av dem

3) till i lagen om Centret för konstfrämjande avsedda stipendier och understöd som Centret för konstfrämjande, konstrådet och konstkommissionerna beviljar samt högst 960 000 euro till stipendier enligt lagen om vissa stipendier åt bildkonstnärer (115/1997)

4) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för teatrar och orkestrar enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet samt högst 6 547 000 euro till betalning av statsunderstöd enligt 6 a § i teater- och orkesterlagen (730/1992)

5) till betalning av statsandelar och statsunderstöd för museer enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009) samt till annat stödjande av musei- och kulturarvsområdet

6) till betalning av statsunderstöd till bibliotek enligt lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet och till statens regionala förvaltning av de allmänna biblioteken för regional utveckling och annan utveckling av biblioteksväsendet, högst 4 887 000 euro

7) för nationell förvaltning av EU:s kulturprogram

8) för skydd, forskning och upplysning enligt världsarvskonventionen och Haagkonventionen 1954 samt för det nationella genomförandet av Unescos konvention om skydd av det immateriella kulturarvet

9) för statsunderstöd för driftskostnaderna för stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö, högst 37 877 000 euro, för statsunderstöd för driftkostnaderna för Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö, högst 11 391 000 euro och för statsunderstöd för driftskostnaderna för Nationalgalleriet, högst 12 573 000 euro

10) till omkostnader som det upphovsrättsråd som anges i 55 § i upphovsrättslagen (404/1961) har och till kostnader som delegationen för upphovsrättsärenden har och till kostnaderna för upphovsrättsutredningar

11) till avlönande av högst 49 personer i tidsbundna uppgifter som främjar konsten vid Centret för konstfrämjande och de utgifter som detta orsakar.

Anslaget i punkt 2 samt de stipendier som beviljas under punkt 3 budgeteras enligt kontantprincipen.

I fråga om de personer som avses i punkt 11 beaktas vid nettobudgetering de förmåner enligt sjukförsäkringen som betalats till arbetsgivaren såsom inkomster.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Utvecklande av filmproduktion och barnfilmsproduktion samt distribution och visningsteknik 24 064 000
Främjande av filmkulturen2 467 000
Främjande av litteraturen2 595 000
Främjande av bildkonsten2 106 000
Främjande av scenkonsten3 940 000
Främjande av arkitekturen404 000
Främjande av musiken4 675 000
Främjande av formgivningen835 000
Främjande av danskonsten2 400 000
Främjande av fotokonsten755 000
Främjande av cirkuskonsten588 000
Främjande av mediekonsten209 000
Främjande av seriekonsten och illustrationskonsten270 000
Anskaffningar av konst till statens offentliga byggnader och vård av statens konstsamlingar1 044 000
Främjande av andra konstarter1 240 000
Stipendier och priser1 528 000
Cultura-stiftelsen och skötseln av biblioteksuppgiften1 160 000
Nationalgalleriet12 573 000
Finlands filmstiftelse2 007 000
Stiftelsen Suomen Kansallisoopperan säätiö37 877 000
Suomen Kansallisteatterin Osakeyhtiö11 391 000
Statsandelar och statsunderstöd till teatrar och orkestrar enligt finansieringslagen42 920 000
Statsunderstöd till bibliotek och åtgärder för utveckling av biblioteksväsendet4 887 000
Statsandelar och statsunderstöd till museer enligt finansieringslagen20 400 000
Museer och kulturarvet8 986 000
Reparationsunderstöd för föreningshus samt upplysningsarbete1 889 000
Regionalt främjande av konsten14 015 000
Statsunderstöd och utvecklingsåtgärder för Centret för konstfrämjande7 149 000
Främjande av samisk konst och kultur369 000
Utvecklande av kulturpolitiken4 462 000
Kulturexport och internationellt samarbete6 807 000
Kulturen i den digitala miljön1 616 000
Stora internationella kulturevenemang480 000
Statsunderstöd för kulturinstituten5 559 000
Statsunderstöd för vänskapsföreningar2 034 000
Genomförande av vissa internationella överenskommelser427 000
Till undervisnings- och kulturministeriets förfogande 834 000
Sammanlagt237 340 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring-107
Sammanlagt-107

2015 budget236 962 000
2014 budget237 069 000
2013 bokslut224 633 630