Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar och statsunderstöd för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökande av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

05. Omkostnader för biblioteket för synskadade (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 5 649 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till anskaffning av utrustning och anordningar

2) till prisstöd för avgiftsbelagd service, högst 4 000 euro.

Förklaring: Biblioteket för synskadade, Celia, är sakkunnig när det gäller att tillhandahålla tillgängliga bibliotekstjänster och producera material i tillgängligt format (talböcker, hybridböcker, punktskriftsböcker, e-böcker, taktilböcker, reliefbilder). Biblioteket har som mål för sin verksamhet att synskadade och andra personer med läsnedsättning ska behandlas jämlikt i fråga om tillgång till litteratur och information. Målgruppen för verksamheten är 5 % av befolkningen.

Inom resultatområdet för läromedelstjänster producerar biblioteket nästan alla de läroböcker som synskadade och andra läshandikappade skolelever och studerande på andra stadiet behöver samt de böcker som examensstuderande i högre utbildning behöver enligt examenskraven. Biblioteket producerar ca 600 nya lärobokstitlar. I enlighet med beslutet om grunderna för avgifter säljs omkring 9 700 läroböcker för att användas av personer med läsnedsättning.

Inom resultatområdet för skön- och facklitteraturtjänster producerar biblioteket verk i en omfattning som utgör ca 25 % av den allmänlitteratur som årligen publiceras i Finland. Biblioteket förmedlar litteratur till kunderna per post och via nätet ungefär en miljon gånger. Utlåning av böcker som förmedlas per post minskas och nätleveranserna utökas.

Inom resultatområdet för sakkunnig- och konsultationsverksamhet ligger tyngdpunkten på projektet Bibliotek för alla som syftar till att betjäna fler personer med läsnedsättning via de allmänna biblioteken med utnyttjande av webbtjänsterna vid Biblioteket för synskadade.

Nyckeltal för resultatet2012
utfall
2013
utfall
2015
uppskattning
    
Effekt, produktion och kvalitetsledning   
— bokproduktion/titel2 4192 2171 900
— antal lån, skön- och facklitterära verk1 023 9071 018 3001 070 000
— läroboksleveranser/st.12 27313 10013 500
— andelen nätleveranser av den totala utlåningen/%710,525
— kundtillfredsställelse (vitsord 1—5)4,434,424,1
Funktionell effektivitet   
— genomsnittspris för boklån/euro5,235,15,0
— genomsnittspris för läroboksleverans/euro149137145
Hantering av mänskliga resurser   
— Årsverken48,250,953

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter6 7825 9775 829
Bruttoinkomster324165180
Nettoutgifter6 4585 8125 649
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 1 575  
— överförts till följande år 1 494  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Produktivitetsminskning-45
Ändring i nivån på användningsersättningen-12
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-8
Indexhöjning av hyresutgifterna5
Löneglidningsinbesparing-6
Lönejusteringar24
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-29
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-25
Ytterligare besparing i omkostnaderna -67
Sammanlagt-163

2015 budget5 649 000
2014 budget5 812 000
2013 bokslut6 377 000