Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
              01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande
              03. Omkostnader för förvaltningsnämnden för Sveaborg
              04. Museiverkets omkostnader
              05. Omkostnader för biblioteket för synskadade
              06. Omkostnader för Nationella audiovisuella institutet
              16. Extra konstnärs- och journalistpensioner
              20. Lokalkostnader för Museiverkets kultur- och sevärdhetsobjekt
              30. Statsunderstöd för de allmänna bibliotekens verksamhet
              31. Statsandel och statsunderstöd för teatrars och orkestrars driftskostnader
              32. Statsandelar och statsunderstöd för museer
              33. Statsunderstöd för utveckling av kulturverksamheten i kommunerna och regionerna
              34. Statsandel och statsunderstöd för anläggningskostnaderna för allmänna bibliotek
              35. Statsunderstöd till anläggningskostnader för ett projekt för 100-årsjubileet för Finlands självständighet
              40. Ersättning för driftsförluster för servicetrafiken till Sveaborg
              50. Vissa understöd
              51. Stipendier åt konstnärer, författare och översättare
              52. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av konsten
              53. Statsunderstöd för lokalkostnader
              54. Statsunderstöd för konst- och kulturinstitutioners lokalinvesteringar
              55. Stöd till digitaliseringen av kulturarvet
              59. Vissa understöd till Nationalgalleriet
              70. Anskaffning av inventarier
              72. Utökande av Nationalgalleriets samling
              75. Ombyggnad och underhåll av lokaler och fastighetsförmögenhet
              95. Utgifter för skydd av kulturmiljö
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Omkostnader för Centret för konstfrämjande (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 382 000 euro.

Av anslaget får högst 10 000 euro användas till stöd till den avgiftsbelagda servicen.

Förklaring: Genom sin verksamhet ska Centret för konstfrämjande utveckla den finländska konstens kvalitet, mångfald, internationella nivå och förnyelse samt öka tillgången på och tillgängligheten till konst och kultur. Arbetet vid Centret för konstfrämjande främjar välfärden, kulturen och dess mångfald. Målet med verksamheten är att stärka konstens och kulturens ställning och status som en mångsidig resurs i egenskap av moderniserare av samhället och betydelseskapare.

För att nå målet ska Centret för konstfrämjande främja konst och kultur nationellt och internationellt genom att genomföra utvecklingsprojekt, utnämna länskonstnärer och bevilja finansiering och stöd till sammanslutningar. Centret för konstfrämjande ska också främja konstnärernas nationella och internationella arbetsvillkor genom att stödja konstnärers nätverksbildning, residensverksamhet och genom att genomföra utvecklingsprojekt. Centret medverkar också till främjandet av konstnärernas utkomstmöjligheter genom att vara sakkunnig. Centret ska ansvara för förvaltningen av de förtroendeorgan som finns i anslutning till centret och som har självständig beslutanderätt, såsom de statliga konstkommissionerna, de regionala konstkommissionerna, de särskilda nämnderna och konstrådet, och för beredningen av ärenden samt föredragningen och verkställigheten av beslut som hör till dessa organs uppgifter.

Personalens välbefinnande och organisationens kompetens främjas genom personalplanering och utbildning och genom projekt som avser arbetshälsa.

Till konstkommissionernas uppgifter hör att dela ut stipendier, vara sakkunnig inom sitt eget ansvarsområde och delta i utarbetandet av centrets strategier. Finansieringen är tidsbunden och baserar sig på en jämförelsebedömning av den konstnärliga kvaliteten och på en omfattande konstnärspolitisk sakkunskap. I stipendiepolitiken beaktas sökandegruppens kön, ålder, språk och regionala fördelning, med särskild betoning på unga konstnärers ställning som sökande och mottagare av stipendier.

Till konstrådets uppgifter hör att besluta om antalet statliga konstkommissioner, deras exakta namn och ansvarsområde. Konstrådet utnämner också medlemmarna i de statliga och de regionala konstkommissionerna och gör en framställning om titeln konstakademiker. Konstrådet kan stödja försöks- och utvecklingsprojekt.

Av kulturpolitiska skäl täcks ca 33 % av de särskilda utgifterna för den avgiftsbelagda verksamheten med prisstödet.

Nyckeltal för resultatet

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Centret för konstfrämjande och regionala enheter   
Ansökningar om statsunderstöd till sammanslutningar 2 2902 3002 400
— bifallsbeslut1 0609901 000
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd825850600
Projekt 188010
Internationella residens 653
Publikationer och utvärdering av verkningarna 242
Utlåtanden, ställningstaganden och initiativ505050
Statliga konstkommissioner och särskilda nämnder   
Stipendieansökningar8 2438 2008 200
— bifallsbeslut2 4901 7002 500
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd1 8511 0151 600
Regionala konstkommissioner   
Stipendieansökningar3 4842 8003 400
— bifallsbeslut669600600
Utlåtanden om ansökningar om statsunderstöd1 2646501 200
Funktionell effektivitet   
Handläggningstiden för stipendie-/understödsansökan (antal veckor i genomsnitt)202018
Hantering av mänskliga resurser   
Årsverken 106,3105104

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter 4 9454 531 4 402
Bruttoinkomster16620 20
Nettoutgifter4 7794 5114 382
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 290  
— överförts till följande år419  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Ändring av konstnärsprofessurer till statens konstnärsstipendier (överföring till moment 29.80.51)-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Indexhöjning av hyresutgifterna6
Löneglidningsinbesparing-7
Lönejusteringar21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-22
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-24
Ytterligare besparing i omkostnaderna -52
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprog.)30
Sammanlagt-129

2015 budget4 382 000
2014 budget4 511 000
2013 bokslut4 908 000