Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              (30.) Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. (29.40.30) Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
              86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 1 904 269 000 euro.

Anslaget får användas till finansiering till universiteten i enlighet med universitetslagen (558/2009)

1) 1 657 264 000 euro för basfinansiering som bestäms på kalkylerade grunder

2) 161 675 000 euro i ersättning till universiteten för de kostnader som universiteten föranleds av den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet

3) 58 330 000 euro för tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet

4) 27 000 000 euro för tilläggsfinansiering för verksamhet vid andra universitet än Aalto-universitetet.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om temporär ändring av universitetslagen (558/2009) så att endast halva indexhöjningen enligt 49 § 2 mom. beaktas 2015. Den statliga finansieringen av universiteten bestäms med stöd av 49 § i universitetslagen (558/2009), statsrådets förordning om universiteten (770/2009) och undervisnings- och kulturministeriets förordning om beräkningskriterierna för universitetens basfinansiering (182/2012). Universiteten beviljas basfinansiering på kalkylerade grunder med beaktande av verksamhetens omfattning, kvalitet och effekter (75 %) samt på basis av övriga utbildningsmål och vetenskapspolitiska mål (25 %). Den finansieringsandel som bestäms på basis av verksamhetens omfattning, kvalitet och effekter består av en utbildningsandel, som utgör 41 % av hela basfinansieringen, och en forskningsandel, som utgör 34 % av hela basfinansieringen. Genom den statliga finansieringen motiveras universiteten vid sidan om profilering och kontinuerligt kvalitetsarbete också till att driva sin verksamhet så att den ger resultat och är ekonomisk.

Universitetens finansieringsmodell betonar kvalitet, effektivitet, resultat och internationalisering. Den statliga finansieringen riktas i synnerhet på basis av avlagda examina och studiepoäng samt vetenskapliga publikationer och konkurrensutsatt forskningsfinansiering. Internationaliseringen beaktas genom flera kriterier. I de övriga utbildnings- och vetenskapspolitiska målen beaktas universitetens riksomfattande uppgifter, specifik bransch, övningsskolor och Nationalbiblioteket. Till denna helhet hör också strategibaserad finansiering, som grundar sig på universitetens strategiarbete och de viktigaste prioriteringarna inom strategiarbetet samt på universitetens profilering.

Fr.o.m. 2015 stärks de kvalitativa faktorerna i finansieringsmodellen för universiteten med beaktande av studeranderesponsen och nivåklassificeringen av publikationerna. Viktningen för antalet studerande som under läsåret har avlagt minst 55 studiepoäng, vilket stöder en snabbare utexaminering, höjs dessutom vid fördelningen av finansieringen.

I samband med totalreformen av statens forskningsinstitut och forskningsfinansiering sammanslås Konsumentforskningscentralen och Rättspolitiska forskningsinstitutet med Helsingfors universitet vid ingången av 2015. I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen propositioner med förslag till en lag som gäller överföring av konsumentforskningscentralens verksamhet till Helsingfors universitet och indragning av konsumentforskningscentralen samt till lagar om ändring av lagen om Rättspolitiska forskningsinstitutet (1139/2007) och 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Universitetens basfinansiering höjs med undantag av poster av engångsnatur så att den motsvarar den årliga höjningen av kostnadsnivån enligt universitetsindexet.

Ersättningen enligt punkt 2 justeras årligen utifrån det senaste mervärdesskatteintaget i euro för varje universitet.

Den finansiering som avses i punkt 4 fördelas mellan universiteten i det förhållande som anges i finansieringsgrunderna enligt 5 och 6 § i statsrådets förordning om universiteten.

I anslutning till Helsingfors universitet verkar Nationalbiblioteket. Bestämmelser om Nationalbibliotekets uppgifter finns i universitetslagen (558/2009) och lagen om deponering och förvaring av kulturmaterial (1433/2007). Målet är att stärka Nationalbibliotekets roll som en nationell utvecklare inom biblioteksbranschen och som tillhandahållare av bastjänster inom hela biblioteksnätet.

Vid de universitet som ordnar lärarutbildning finns övningsundervisning och för utvecklingen av lärarutbildningen finns övningsskolor. Målet för övningsskolorna är en hög nivå på den verksamhet som tjänar lärarutbildningen och en nära växelverkan med universitetets övriga verksamhet. Antalet elever i övningsskolorna är ungefär 7 900.

Staten har berett sig på att förse universiteten med ett trefaldigt kapital i förhållande till det privata kapital som de samlar in, dock högst 150 miljoner euro. Den medelinsamling som berättigar till statlig medfinansiering genomförs på närmare angivet sätt under 2014—2016 så att besluten om medfinansiering fattas på en gång 2016.

Nyckeltal för resultatet av verksamheten samt kvantitativa mål vid universiteten

 2009
utfall
2011
utfall
2013
utfall
20151)
mål
     
Lägre högskoleexamina10 75513 27513 01714 200
Högre högskoleexamina10 5352)12 51514 44415 023
Doktorsexamina1 6421 6531 7241 635
Utländska examensstuderande6 9848 7529 6283)8 950
Utbytesstuderande (till och från Finland, över 3 mån.)10 32710 25710 71311 950
Vetenskapliga publikationer/undervisnings- och forskningspersonal1,511,68..1,75
Doktorsexamina/skede IV i forskarkarriären, årsv.0,560,61..0,72
Lärar- och forskarbesök/undervisnings- och forskningspersonal0,360,36..0,42
Högre högskoleexamina/undervisnings- och forskningspersonal4)0,690,70..0,88
Andel som avlagt minst 55 studiepoäng under läsåret25,2 %25,6 %27,9 %31,7 %

1) I fråga om kvantitativa mål är uppskattningen för år 2015 det genomsnittliga målet för åren 2013—2016.

2) Den stora minskningen av antalet högre högskoleexamina har sin förklaring i examensstrukturreformen 2008.

3) Utfall år 2012.

4) Besökens minimilängd 1 vecka från och med uppgifterna för 2010, tidigare 2 veckor.

Beräknad användning av anslaget och faktorer som inverkar på det (euro)

  
Klakylerad basfinansiering av universiteten 1 657 264 000
— varav belopp av engångsnatur11 189 000
— Nationalbiblioteket17 043 000
— Övningsskolor49 467 000
— Övrig kalkylerad basfinansiering av universiteten1 590 754 000
Tilläggsfinansiering för Aalto-universitetets verksamhet58 330 000
Tilläggsfinansiering för verksamheten vid andra universitet än Aalto-universitetet27 000 000
Den andel som den mervärdesskatt som ingår i utbildningstjänster enligt 39 och 40 § i mervärdesskattelagen (1501/1993) och i anskaffningar och lokalhyror i anslutning till annan än affärsekonomisk verksamhet utgör av de kostnader som universiteten föranleds161 675 000
— Uppskattning av moms-kompensationen år 2015148 826 000
— Justering enligt skillnaden mellan den moms-kompensation som gäller ersättningarna 2013 och utfallet 12 849 000
Sammanlagt1 904 269 000

Kommunernas finansieringsandel av kostnaderna för gymnasieutbildning i övningsskolorna, 9 572 000 euro, har beaktats vid dimensioneringen av moment 29.10.30.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur-2 950
Precisering av moms-kompensationen-1 469
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring från moment 28.30.02, 29.40.03, 30.20.(01), 30.20.02, 30.40.(01), 30.60.(01), 30.70.(02), 31.50.01, 32.20.01, 32.20.02, 32.20.05, 33.02.03, 33.03.04, 33.03.50, 35.01.04)500
Tillväxtåtgärd (överföring till moment 29.40.51)-5 000
Tillägg av engångsnatur enligt regeringsprogrammet11 189
Universitetsindex (1,3 %)11 189
Överföring av Konsumentforskningscentralen till Helsingfors universitet (överföring från moment 32.40.(04))1 776
Överföring av Rättspolitiska forskningsinstitutet till Helsingfors universitet (överföring från moment 25.01.04)1 441
Sammanlagt16 676

2015 budget1 904 269 000
2014 I tilläggsb.7 342 000
2014 budget1 887 593 000
2013 bokslut1 862 922 000