Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              (30.) Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. (29.40.30) Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
              86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 43 160 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och understöd för forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet som gäller yrkeshögskolor, universitet och vetenskapsinstitut samt till stipendier för främjande av internationaliseringen av högskolor som man kommer överens om särskilt med CIMO

2) till finansiering av gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen, till central finansiering av datasystem för uppföljning och styrning av verksamheten inom högskolorna och vetenskapen samt andra motsvarande gemensamma utgifter

3) till betalning av andra EU-godkända forsknings- och utbildningsprojekt än sådana som finansieras ur strukturfonderna

4) till avlönande av personal motsvarande högst 186 årsverken i uppgifter för viss tid

5) till understöd för en ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid, högst 18 000 000 euro.

Förklaring: Genom utvecklingsåtgärderna stöder man särskilt strukturell utveckling och förnyande av högskole- och forskningssystemet. Målet är att höja servicenivån för stödfunktionerna, sänka kostnaderna och främja elektronisk kommunikation med hjälp av gemensamma eller enhetliga datatekniska tjänster inom högskolorna och vetenskapen. För att studerandena ska studera snabbare och inleda studierna vid en lägre ålder utvecklas ett nytt elektroniskt ansökningssystem för högskolorna. För att påskynda övergången till högskolestudier är målet att för viss tid öka antalet nybörjarplatser inom högskoleutbildningen med sammanlagt ca 3 000 under 2014—2015. De extra nybörjarplatserna inriktas i enlighet med prognoserna till branscher i behov av arbetskraft och till branscher som är viktiga för den framtida tillväxtpotentialen.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Forsknings-, utvärderings-, utrednings- och utvecklingsverksamhet5 144 000
Gemensamma datatekniska tjänster och datanät inom högskolorna och vetenskapen17 016 000
Ökning av nybörjarplatserna inom högskoleutbildningen för viss tid18 000 000
Öppnandet av datalagren och främjande av öppen vetenskap3 000 000
Sammanlagt43 160 000

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-9 000
Tillväxtåtgärd (Öppnandet av datalagren och främjande av öppen vetenskap)3 000
Åtgärdande av anhopningen av sökande till högskolorna18 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-804
Sammanlagt11 196

2015 budget43 160 000
2014 I tilläggsb.9 450 000
2014 budget31 964 000
2013 bokslut35 631 000