Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
              01. Finlands Akademis omkostnader
              02. Arkivverkets omkostnader
              03. Omkostnader för Institutet för de inhemska språken
              04. Depåbibliotekets omkostnader
              20. Gemensamma utgifter inom högskoleväsendet och vetenskapens område
              22. Finansiering av forskningsinfrastrukturprojekt
              (30.) Statsandel och statsunderstöd för kommunala och privata yrkeshögskolors driftskostnader
              50. Statlig finansiering av universitetens verksamhet
              51. Finlands Akademis forskningsanslag
              52. Särskild statlig finansiering för undervisning och forskning vid Helsingfors universitet och Östra Finlands universitet
              53. Tippnings- och penninglotterivinstmedel för främjande av vetenskapen
              54. Strategisk forskningsfinansiering
              55. (29.40.30) Statlig finansiering av yrkeshögskolornas verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
              86. Statlig finansiering för yrkeshögskolornas kapital
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Finlands Akademis omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 10 423 000 euro.

Förklaring: Finlands Akademi är en viktig finansiär av vetenskaplig forskning i Finland och verkar aktivt inom den nationella och internationella vetenskaps- och innovationspolitiken. I anslutning till Finlands Akademi finns rådet för strategisk forskning. Förvaltningsämbetet för Akademin producerar rådets administrativa tjänster.

Verksamhetens resultat
  • — Finlands Akademi riktar forskningsfinansiering till Finlands starka forskningsområden och värnar samtidigt om diversiteten och förnyelsen inom vetenskapen. Akademin stöder nya vetenskapliga öppningar och genombrott samt uppkomsten av innovationer i alla finansieringsformer.
  • — Akademin stöder utvecklandet av en tillräcklig och internationellt konkurrenskraftig forskarkår med beaktande av Finlands starka forskningsområden och forsknings- och innovationssystemets behov.
  • — Akademin stöder forskningssamarbete med strategiskt valda målländer. Akademin främjar forskarnas internationella mobilitet och nätverk genom att stöda forskarnas och forskningsorganisationernas deltagande i europeiskt och globalt forskningssamarbete.
  • — Akademin främjar en öppen tillgång till vetenskapliga material och publikationer.
Hantering och utveckling av mänskliga resurser
  • — Finlands akademi utvecklar arbetsgemenskapen i syfte att uppnå en god arbetsförmåga och arbetshälsa hos personalen. Akademin utvecklar sina strukturer och verksamhetssätt och sitt system för beslutsfattande för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
Nyckeltal2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
     
Samhälleliga verkningar    
Projektbeståndets volym, strategiskt tyngdpunktsområde (%)    
Akademins forskningsprogram68ökarökar
Program för spetsforskningsenheter88ökarökar
Forskningsinfrastrukturer32ökarökar
Produktion och kvalitetsledning    
Antal ansökningar som behandlats1)3 7243 8003 8003 800
Forskningsprogram/där internationellt finansieringssamarbete ingår12/1211/1112/1212/12
Funktionell effektivitet    
De totala kostnaderna för finansieringsverksamheten/finansieringsbeslut (%)2,9<3,5<3,5<3,5
Hantering av mänskliga resurser    
Sjukdagar antal/årsv.7,9<8<8<8
Årsverken2)142,5143135<=151

1) Siffran för 2015 innehåller inte ansökningar som behandlas av det råd för strategisk forskning som inleder sin verksamhet hösten 2014.

2) Målet för 2015 innehåller ett tillägg på högst 16 årsverken för förvaltningen av rådet för strategisk forskning.

För att resultatmålen för Finlands Akademi ska nås används även anslagen under moment 29.40.22, 29.40.51, 29.40.53, 29.40.54 och 29.40.66.

Inkomsterna av den avgiftsbelagda servicen grundar sig på undervisnings- och kulturministeriets förordning om avgifter för Finlands Akademis prestationer (694/2012).

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter12 35612 73210 623
Bruttoinkomster428400200
Nettoutgifter11 92812 332 10 423
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år 7 301  
— överförts till följande år 7 802  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Förvaltningen av rådet för strategisk forskning (överföring från moment 29.40.54)1 512
Inbesparing av engångsnatur-3 000
Produktivitetsfrämjande åtgärder-135
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-17
Indexhöjning av hyresutgifterna19
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.)-100
Löneglidningsinbesparing-18
Lönejusteringar50
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-61
Ytterligare besparing i omkostnaderna -159
Sammanlagt-1 909

2015 budget10 423 000
2014 budget12 332 000
2013 bokslut12 429 000