Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Regeringens proposition till Riksdagen om statbudgeten för 2003
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
   Inkomstposter
   Anslag
     21. Republikens president
     22. Riksdagen
     23. Statsrådet
     24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
     25. Justitieministeriets förvaltningsområde
     26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
     27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
     28. Finansministeriets förvaltningsområde
     29. Undervisningsministeriets förvaltningsområde
     30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
     31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
     32. Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
       10. Förvaltning
       20. Teknologipolitik
       30. Företagspolitik
            21. Patent- och registerstyrelsens omkostnader
            41. Verksamhetsstöd till Finnvera Abp
            42. Räntestöd till Finnvera Abp
            43. Ersättningar för Finnvera Abp:s förluster
            44. Regionalt transportstöd
            45. Stödjande av företagens investerings- och utvecklingsprojekt
            (46.) Understöd för tryggande av varvsindustrins konkurrensförutsättningar
            47. Statsunderstöd för utvecklingsservice och för vissa samfund i branschen
            48. Räntestöd till offentligt understödda export- och fartygskrediter
            49. Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab
            (50.) Räntestöd för små och medelstora företags investeringar
            60. Överföringar till statsgarantifonden
            62. Statlig medfinansiering för handels- och industriministeriets vidkommande för projekt i vilka EU:s strukturfonder deltar
       40. Konsument- och konkurrenspolitik
       50. Internationaliseringspolitik
       60. Energipolitik
       70. Ägarpolitik
     33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
     34. Arbetsministeriets förvaltningsområde
     35. Miljöministeriets förvaltningsområde
     36. Räntor på statsskulden
     37. Minskning av statsskulden

Statsbudgeten 2015

49. Räntestöd för krediter som beviljas av Finlands Exportkredit Ab (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 400 000 euro.

Anslaget får användas till betalning räntestöd, valutakursförluster och utgifter som föranleds av ersättning för förluster som uppstått av borgen enligt lagen om räntestödslån för finansiering av fartygsleveranser (1093/1985), lagen om räntestöd för finansiering av fartygsleveranser (1173/1990) samt lagen om räntestöd till Finlands Exportkredit Ab och om ersättning för bolagets valutakursförluster samt om statsborgen för bolagets kreditgivning (1364/1989).

Förklaring:

Räntestödslånen beräknas åsamka staten utgifter som följer (1 000 euro):
 20032004200520062007
      
Räntestöd för fartygsanskaffningar1 4001 000600300100
Annat räntestöd vid utlåning--100200200
Sammanlagt1 4001 000700500300

Räntestödsutgifterna orsakas av de räntestödskrediter som godkänts före 1998 och av bevillningsfullmakterna i de lagar som nämns i motiveringens beslutsdel.


2003 budget1 400 000
2002 budget1 700 000
2001 bokslut2 102 732