Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
              21. Utvecklande av vuxenutbildningen
              30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
              32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
              33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas
              51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
              53. Statsunderstöd till organisationer
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 156 345 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av statsandel i enlighet med lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) till medborgarinstitut, folkhögskolor, studiecentraler och sommaruniversitet samt läroanstalten Snellman-korkeakoulu

2) till understöd enligt 14 § i lagen om fritt bildningsarbete till ett belopp av högst 5 838 000 euro.

Enheter som berättigar till statsandel

 maximibeloppenhet
   
Statsandel för medborgarinstitutens driftskostnader1 793 625undervisningstimme
Statsandel för folkhögskolornas driftskostnader255 187studerandevecka
Statsandel för studiecentralers studiecirkelverksamhet255 000studiecirkeltimme
Statsandel för studiecentralers övriga studieverksamhet166 358undervisningstimme
Statsandel för sommaruniversitetens driftskostnader55 747undervisningstimme

Av de kalkylerade studerandeveckor i folkhögskolor som berättigar till statsandel riktas högst 5 750 studerandeveckor till folkhögskolan Lehtimäen opisto och högst 4 400 studerandeveckor till Snellman-korkeakoulu, som är en läroanstalt för fritt bildningsarbete. Trots tim- eller studerandeveckokvoten får anslaget användas till betalning av statsandelar som föranleds av rättelsebeslut.

Förklaring:

Den beräknade fördelningen av statsandelar och statsunderstöd (euro)

 StatsandelStatsunderstödSammanlagt
    
Medborgarinstitut85 856 0003 158 00089 014 000
Folkhögskolor46 694 0002 330 00049 024 000
Studiecentraler12 704 000300 00013 004 000
Sommaruniversitet5 253 00050 0005 303 000
Sammanlagt150 507 0005 838 000156 345 000

Anslaget används för uppdraget för läroanstalter för fritt bildningsarbete att i enlighet med principen om livslångt lärande ordna utbildning som stöder ett enhetligt samhälle, jämlikhet och aktivt medborgarskap. Tyngdpunkten för statsunderstöden ligger på att stödja den strukturella utvecklingen av det fria bildningsarbetet, kvaliteten och verkningsfullheten samt möjligheterna till utbildning för målgrupper som är utbildningspolitiskt viktiga. Understöden i form av studiesedlar inom ungdomsgarantin riktas till utbildning som förbättrar studiefärdigheterna och språkkunskaperna hos unga invandrare.

Genomsnittliga pris per enhet som använts vid dimensioneringen av anslaget

  
Medborgarinstitut 83,51 euro/
undervisningstimme
Folkhögskolor299,51 euro/
studerandevecka
Studiecentraler 
  studiecirkelverksamhet4 euro/
studiecirkeltimme
  studieverksamhet108,05 euro/
undervisningstimme
Sommaruniversitet157,96 euro/
undervisningstimme

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av engångsutgift-200
Förändring i kostnadsnivån (+1,1 %)1 727
Sparbeslut-10 000
Sammanlagt-8 473

2015 budget156 345 000
2014 I tilläggsb.
2014 budget164 818 000
2013 bokslut164 827 020