Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
              20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter
              21. Utvecklande av vuxenutbildningen
              30. Statsandelar för driftskostnader för läroanstalter för fritt bildningsarbete
              31. Statsandel och statsunderstöd för yrkesinriktad tilläggsutbildning
              32. Statsandel och statsunderstöd för läroavtalsutbildning
              33. Kompetensprogrammet för unga vuxna och stärkande av den vuxna befolkningens kompetensbas
              51. Statsandelen för driftskostnaderna för särskilda yrkesläroanstalters driftskostnader
              53. Statsunderstöd till organisationer
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 21 647 000 euro.

Anslaget får användas

1) till personal- och tilläggsutbildning för personalen inom undervisningsväsendet samt till uppföljning och utvärdering av utbildningen

2) till utvecklande av yrkesexamina och språkexamina, utvecklande av utbildningen av och examina för auktoriserade translatorer, utvecklande av ett register över rättstolkar samt till examensmästarutbildning

3) till utbildning för specialgrupper

4) till betalning av löneutgifter för personal i en omfattning som motsvarar högst sju årsverken.

Anslaget får också användas till betalning av överföringsutgifter.

Förklaring:

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
1. Undervisningsväsendets personalutbildning 
Personalutbildning i anslutning till allmänbildande utbildning, inkl. småbarnspedagogik5 200 000
Personalutbildning i anslutning till yrkesutbildning2 000 000
Personalutbildning i anslutning till vuxenutbildning och fritt bildningsarbete1 100 000
Fortbildning av personal som förverkligas av regionalförvaltningen 700 000
Fortbildning som gäller hela undervisningsväsendets personal500 000
Kostnader för delegationen för undervisningsväsendets personalutbildning samt utvecklande av uppföljningen och utvärderingen av undervisningsväsendets personalutbildning228 000
Utbildning av undervisningspersonal med invandrarbakgrund samt stödpersonal inom undervisningen (Specima)1 500 000
Specialiseringsutbildning för undervisningspersonal1 600 000
Programmet Kunnig (Osaava) för personal inom undervisningsväsendet (inkl. TALIS 2013)6 000 000
Sammanlagt18 828 000
  
2. Utvecklande och anordnande av yrkes- och språkexamina 
Utvecklande och anordnande av yrkesexamina1 395 000
Upprätthållande och utvecklande av systemet med fristående examina400 000
Utvecklande och anordnande av språkexamina372 000
Utvecklande av ett register över rättstolkar50 000
Utvecklande av examenssystemet för auktoriserade translatorer102 000
Sammanlagt2 319 000
  
3. Utbildning för specialgrupper 
Undervisning för utlänningar som är bosatta i Finland500 000
Sammanlagt500 000
  
Alla sammanlagt21 647 000

År 2015 deltar sammanlagt ca 60 000 personer under en kort eller längre tid i statsfinansierad personalutbildning för personal på grundstadiet och andra stadiet samt inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen och det fria bildningsarbetet. För att säkerställa yrkeskompetensen hos personalen inom undervisningsväsendet fortsätter programmet Kunnig (Osaava), som syftar till att främja längre arbetskarriärer, öka den yrkesinriktade utvecklingen, förbättra arbetsförhållandena och främja deltagandet i utbildning. Undervisningspersonalens digitala färdigheter utvecklas. Åtgärder för att utveckla det register över rättstolkar som avses i direktiv 2010/64/EU inleds.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Omfördelning-1 500
Sammanlagt-1 500

2015 budget21 647 000
2014 budget23 147 000
2013 bokslut25 347 000