Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioesityksen (HE 62/2007 vp) täydentämisestä
   Yleisperustelut
   Tuloarviot
   Määrärahat
     21. Eduskunta
     22. Tasavallan presidentti
     23. Valtioneuvosto
     24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala
     25. Oikeusministeriön hallinnonala
     26. Sisäasiainministeriön hallinnonala
     27. Puolustusministeriön hallinnonala
     28. Valtiovarainministeriön hallinnonala
     29. Opetusministeriön hallinnonala
     30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
     31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala
     32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
     33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
       01.  (33.01, osa, 03, 04, 12 ja 14) Hallinto
       02.  (33.05, 06, osa, 09, 10, 11, osa ja 33, osa) Valvonta
       03.  (33.01, osa, 02, 07, osa, 08, osa ja 11, osa ) Tutkimus- ja kehittämistoiminta
       10.  (33.15, 28, osa ja 35.30, osa) Perhe- ja asumiskustannusten tasaus
       20.  (33.17 ja 34.06, osa) Työttömyysturva
       30.  (33.18) Sairausvakuutus
       40.  (33.16, 19, 20 ja 28, osa) Eläkkeet
       50.  (33.21, 22, 23 ja 92, osa) Veteraanien tukeminen
       60.  (33.06, osa, 32 ja 33, osa) Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
            30.  (33.32.30) Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin
       70.  (33.07, osa, 08, osa, 13 ja 53) Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen
     35. Ympäristöministeriön hallinnonala
     36. Valtionvelan korot
     37. Valtionvelan vähentäminen

Statsbudgeten 2015

30. (33.32.30) Valtionosuus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksiin (arviomääräraha)

Momentille myönnetään 5 075 497 000 euroa.

Selvitysosa: Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Hallitus antaa eduskunnalle täydentävään talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta annetun esityksen täydentämisestä 18 §:n 1 momentin osalta siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta alennetaan talousarvioesityksen selvitysosan toisessa kappaleessa mainitun 2,11 prosenttiyksikön asemesta 1,14 prosenttiyksiköllä, jolloin sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus on talousarvioesityksen selvitysosan ensimmäisessä kappaleessa mainitun 31,77 prosentin asemesta 32,74 prosenttia. Lisäksi lakiehdotusta ehdotetaan täydennettäväksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta korotetaan väliaikaisesti 3,43 eurolla asukasta kohden vuonna 2008.

Lisäys talousarvioesityksen 4 884 762 000 euroon nähden on 190 735 000 euroa. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon 150 000 000 euroa perustuen kunta-alan palkkaratkaisun tukemiseen, joka toteutetaan korottamalla valtionosuusprosenttia sekä 18 000 000 euroa vuotta 2008 koskevasta väliaikaisesta valtionosuuden lisäyksestä, jolla tuetaan kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyvien palkkausjärjestelmien edistämistä. Lisäyksestä 22 832 000 euroa aiheutuu siitä, että arvioitu kustannustason muutos vuodelle 2008 on 5,2 prosenttia talousarvioesityksen 4,7 prosentin asemesta kunta-alan arvioitua suuremmasta ansiotason noususta johtuen. Lisäyksestä 753 000 euroa aiheutuu vuoden 2006 lopullisiin verotietoihin perustuvien valtionosuuksien tasauserien muutoksesta.

Määrärahan mitoituksessa on otettu vähennyksenä huomioon 850 000 euroa, joka johtuu valtionosuuden perusteena olevien määräytymistekijöiden muutoksesta.


2008 talousarvio5 075 497 000
2007 II lisätalousarvio2 400 000
2007 talousarvio4 307 400 000
2006 tilinpäätös4 022 252 994