Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning, kyrkliga ärenden och gemensamma utgifter inom ansvarsområdet
              01. Undervisnings- och kulturministeriets omkostnader
              02. Utbildningsstyrelsens omkostnader
              03. Omkostnader för centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete CIMO
              04. Omkostnader för Nationella centret för utbildningsutvärdering
              21. Internationellt samarbete
              22. Vissa dispositionsrättsersättningar
              (23.) Produktivitetsanslag för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
              50. Vissa understöd
              51. Understöd för kyrklig och religiös verksamhet
              66. Finansiella bidrag till internationella organisationer
         10. Allmänbildande utbildning
         20. Yrkesutbildning
         30. Vuxenutbildning
         40. Högskoleundervisning och forskning
         70. Studiestöd
         80. Konst och kultur
         90. Idrottsverksamhet
         91. Ungdomsarbete
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. Utbildningsstyrelsens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 20 005 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till utveckling och produktion av läromedel

2) till en sänkning av priserna på de företagsekonomiska prestationerna i fråga om försäljning av svenskspråkiga läromedel och andra läromedel med liten spridning, högst 650 000 euro

3) till ett understöd på högst 50 000 euro för produktion av svenskspråkiga läromedel med liten spridning

4) till ett understöd på 500 000 euro till sametinget för produktion av läromedel på samiska språket.

Förklaring: Utbildningsstyrelsen är ett centralt sakkunnigämbetsverk med ansvar för verkställande, uppföljning och utveckling av utbildningssektorn, som inom sitt ansvarsområde genomför de uppgifter som gäller beredning, beslut och verkställighet i fråga om läroplans- och examensgrunder samt sköter den informationsstyrning och projektverksamhet som syftar till att förbättra utbildningens resultat. Utbildningsstyrelsen sköter de förvaltnings- och serviceuppgifter som särskilt fastställts för ämbetsverket. Utbildningsstyrelsen svarar för utvecklandet och övervakningen av examenssystemen för auktoriserade translatorer och språkexamina. I anslutning till Utbildningsstyrelsen finns det 26 utbildningskommissioner och 147 examenskommissioner, i fråga om vilka Utbildningsstyrelsen sköter förvaltningsuppgifterna. Utbildningsstyrelsen sköter resultatstyrningen av de statliga läroanstalter som hör till Utbildningsstyrelsens bokföringsenhet.

Undervisnings- och kulturministeriet uppställer följande mål för Utbildningsstyrelsen:

Den normativa styrningen av utbildningen
 • — Grunderna för planen för småbarnsfostran bereds.
 • — Verkställandet av läroplansgrunderna för förskoleundervisningen och den grundläggande undervisningen stöds.
 • — Läroplansgrunderna för gymnasieutbildningen revideras.
 • — Grunderna för yrkesexamina och förberedande utbildningar revideras och andra föreskrifter revideras i enlighet med nya författningar.
 • — Man deltar i utvecklandet av examenssystemet inom yrkesutbildning.
 • — Läroplans- och examensgrunderna struktureras och görs elektroniska.
Informationsstyrningen och projektverksamheten
 • — Utvecklings-, försöks- och startprojekt genomförs i enlighet med de utbildningspolitiska programmen.
 • — Välfungerande förfaranden, verksamhetsmodeller och verksamhetsmetoder produceras och sprids i samarbete med utbildningsanordnarna och läroanstalterna.
 • — Man utvecklar ungas läroavtalsutbildning och inlärning i arbetet och man deltar i befästandet av individuella studievägar och flexibla sätt att avlägga examen.
 • — Användningen av informations- och kommunikationsteknik i undervisningen främjas.
 • — Genomförandet av reformer som gäller läroanstalternas arbetsro och elev- och studerandevården stöds.
 • — Man deltar i verkställandet av åtgärdsprogrammet för utbildningsmässig jämställdhet.
Ordnande av utbildning och förbättrande av utbildningens resultat
 • — Det kunskapsbaserade utbildningspolitiska beslutsfattandet och utvecklandet av utbildningen stärks och indikatorer och lägesöversikter tas fram för beslutsfattare och utbildningsutvecklare.
 • — Ibruktagandet av modeller och praxis leder till att genomströmningen ökar och studierna försnabbas.
 • — Prognostiseringsuppgifter produceras, kvantitativ och kvalitativ prognostisering samordnas.
 • — En kvalitetsstrategi för yrkesutbildningen genomförs.
 • — Beredningen av lokala och regionala utvecklingsplaner stöds genom ett utvecklingsprogram för ledningen inom undervisningsväsendet samt med hjälp av ett utvecklingsnätverk som syftar till att förbättra utbildningsförvaltningens effektivitet och produktivitet. Behovet att reformera utbildningsförvaltningen som en följd av förändringar som gäller utbildningsanordnarna stöds.
 • — Utvecklandet och utvidgningen av Studieinfo.fi-tjänsten fortsätter. Som en del av SADe-programmet görs vuxenutbildningsutbudet inom systemet för ansökan till vuxenutbildning tillgängligt på bred front. Högskolornas elektroniska system för ansökan utvecklas med de funktioner som den andra fasen kräver.
Strukturell utveckling
 • — Utvecklingsverksamheten koncentreras till omfattande projekt som stöder den nationella utbildningspolitiken.
 • — Undervisningsväsendets personalutbildning utvecklas för att stödja nationella utvecklingsprogram för utbildningsformerna och hela undervisningsväsendet så att kontakten med grundutbildningen för lärare intensifieras.
 • — Den strukturella utvecklingen av gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen stöds.
 • — Utbildningskommissionernas verksamhet utvecklas.
Funktionell effektivitet
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar sina strukturer, verksamhetssätt och verksamhetsprocesser samt sina tjänster för att trygga en effektiv verksamhet av hög kvalitet genom att koncentrera sig på sina kärnuppgifter.
 • — Genom sin avgiftsbelagda service stöder Utbildningsstyrelsen uppnåendet av de utbildningspolitiska målen och främjar resultaten inom undervisningsväsendet.
 • — Utbildningsstyrelsen tryggar tillgången till läromedel med liten spridning.
 • — Målet för Utbildningsstyrelsens företagsekonomiska verksamhet är att upprätthålla lönsamheten.
Produktion och kvalitetsledning

Utbildningsstyrelsens prestationer (st.)

 2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
mål
2015
mål
      
1. Produktion inom basverksamheten     
Grunder för läroplanerna 12-3-
Examensgrunder/yrkesutbildning     
— Grundexamina211541)521)
— Yrkes- och specialyrkesexamina3245403030
— Antal sökande i den gemensamma elevansökan till yrkesutbildning, gymnasieutbildning, yrkeshögskolor och universitet306 500314 500349 035500 0001 500 000
— Antal deltagare i fortbildning för personal inom undervisningsväsendet25 00033 04227 94620 00020 000
      
2. Produktion inom den avgiftsbelagda servicen     
Offentligrättsliga prestationer     
— Examen i undervisningsförvaltning382345460300300
— Beslut om erkännande av högskoleexamen7517208979501 050
— Språkexamina inom statsförvaltningen1 2001 2001 2491 2001 200
— Examensavgifter för fristående examina inom vuxenutbildning (st.)54 00048 00049 41947 00047 000
Företagsekonomiska prestationer     
— Utbildningsdagar13 68212 99510 92210 00010 000
— Beställda konsultationer och utvärderingar61592744
— Sålda publikationer och läromedelsprodukter78 00069 14073 67260 00060 000
— Utlåtanden om utländska examinas motsvarighet7171605050
3. Nyckeltal för serviceförmågan     
— Behandlingstid för beslut om erkännande av examen (mån.)2,53,53,53,53,5
— Kundtillfredsställelse i fråga om avgiftsbelagda utbildningar (1—5)4,14,34,34,14,1

1) inklusive förändringarna

Personalresurser
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar arbetsgemenskapen så att de anställda orkar arbeta och uppnår en god arbetsförmåga och arbetshälsa
 • — Utbildningsstyrelsen utvecklar ledarskapet och chefsarbetet
 • — Utbildningsstyrelsen tryggar tillräckliga resurser för skötseln av kärnuppgifterna genom att utveckla personalstrukturen, personalplaneringen, arbetet och kunnandet samt genom att vara aktiv i nätverkssamarbetet.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

  2011
utfall
2012
utfall
2013
utfall
2014
uppskattning
2015
uppskattning
      
Årsverken (moment 29.01.02)263264261228217
Årsverken (övriga moment)2423242020
Andelen visstidsanställda av hela personalen, %12,88,215,56,96,1
Arbetstillfredsställelseindex3,43,43,53,63,6
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.10,48,68,19,09,0
Index för utbildningsnivån6,16,16,26,06,0

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall

2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter31 76830 66828 9005
Bruttoinkomster8 2268 0008 000
Nettoutgifter23 54222 66820 005
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 116  
— överförts till följande år4 230  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, företagsekonomiska prestationer, produktion av läromedel med liten spridning (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten1 2181 3001 250
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 1302 0501 900
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-912-750-650
Kostnadsmotsvarighet, %576366
    
Prisstöd912750650
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd, %100100100

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, andra företagsekonomiska prestationer (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten2 4502 5502 550
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten2 4782 3002 100
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-28250450
Kostnadsmotsvarighet, %99111121

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda servicen, offentligrättsliga prestationer (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten3 3023 2003 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten3 6523 2003 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-350--
Kostnadsmotsvarighet, %90100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Bortfall av ett tillägg av engångsnatur för tryggande av antagningstjänsterna-704
Bortfall av ett tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföring till moment 28.90.30)-822
Omstruktureringen av förvaltningsområdet -351
Produktivitetsfrämjande åtgärder-225
Tillägg för utvecklande av antagningstjänsterna (överföringar från moment 29.10.01, 29.20.30, 29.30.21)302
Utgifter för utvärdering av inlärningsresultat (överföring till moment 29.01.04)-563
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-28
Indexhöjning av hyresutgifterna19
Löneglidningsinbesparing-30
Lönejusteringar77
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-102
Ytterligare besparing i omkostnaderna -236
Sammanlagt-2 663

2015 budget20 005 000
2014 budget22 668 000
2013 bokslut22 656 000