Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
              03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet
              20. Europeiska unionens medverkan i ersättningar av resekostnader
              40. Värdlandsersättning till Nordiska Investeringsbanken
              60. Överföring till fonden för finansiell stabilitet
              67. Infriande av förbindelser som avgivits till internationella finansiella institut
              68. Finlands andel av höjningen av Internationella återuppbyggnads- och utvecklingsbankens grundkapital
              69. Avgifter till Europeiska unionen
              95. Prestationer i samband med statsborgen
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för verket för finansiell stabilitet (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 3 000 000 euro.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om myndigheten för finansiell stabilitet. Det är meningen att lagen ska innehålla bestämmelser om myndighetens verksamhetsområde, uppgifter, befogenheter och organisation. Dessutom överlämnas en proposition med förslag till lag om förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet.

Till följd av det EU-direktiv som gäller återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag kommer det i Finland att inrättas en ny myndighet, Verket för finansiell stabilitet, för vilket det i direktivet och i den förordning som gäller en gemensam resolutionsmekanism närmare anges myndighetsuppgifter i anslutning till föregripande resolutionsåtgärder samt befogenheter att genomföra en kontrollerad omstrukturering av verksamheten vid inrättningar i kris och eventuellt lägga ner sådana inrättningar. På grund av EU-rättsakternas ikraftträdande och tillämpningen av dem behöver myndigheten inleda sin verksamhet den 1 januari 2015.

Det är meningen att täcka kostnaderna för verksamheten vid Verket för finansiell stabilitet med förvaltningsavgifter som tas ut av kreditinstitut och värdepappersföretag och om vilka det föreslås bestämmelser i lagen om förvaltningsavgifter till Verket för finansiell stabilitet.

Motsvarande inkomster har antecknats under moment 11.19.11.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Uppskattning av de omkostnader som EU-bestämmelser om resolutionsåtgärder förutsätter 20153 000
Sammanlagt3 000

2015 budget3 000 000