Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
              01. Styrning och utveckling av statens informations- och kommunikationsteknik (IKT)
              02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning
              03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen
              04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner
              20. Främjande av produktiviteten
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

04. Informationssäkerheten och beredskapen i informationssystemen för samhällets vitala funktioner (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 8 600 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds av kostnader för anskaffning, användning och förvaltning av gemensamma nätverk och informationssystem för den offentliga förvaltningens vitala funktioner samt av finansiering av den förvaltning, det utvecklande och de strukturer som behövs för dem.

Anslaget får även användas till betalning av utgifter som föranleds av anslutningen av statsrådets nät till förvaltningens säkerhetsnät.

Förklaring: Inom ramen för SATU-projektet produceras informations- och kommunikationstekniska system och motsvarande tjänster för statens högsta ledning (republikens presidents kansli och statsrådet), Finlands beskickningar utomlands och aktörerna inom säkerhetsnätet som gör det möjligt att producera, överföra, lagra och hantera information som omfattas av förhöjd och hög skyddsnivå och att utveckla kommunikationen. Avsikten är att möjliggöra ledningen av statsrådet under normala förhållanden, vid störningar under normala förhållanden och under undantagsförhållanden med hjälp av informationssystem som gör det möjligt att upprätthålla en hög skyddsnivå, samt att möjliggöra mobil informationshantering och mobiltelefoni som krypterats för skyddsnivå III för en begränsad användarkrets. Avsikten är också att ersätta VALTU-systemet.

Anslutningen av statsrådets nät till förvaltningens säkerhetsnät bidrar till att fylla detta syfte.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
SATU-projektet7 200
Nivåförändring-300
Sammanlagt6 900

2015 budget8 600 000
2014 I tilläggsb.2 650 000
2014 budget1 700 000