Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

03. Styrning och utveckling av den nationella informationsbranschen (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 32 000 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av utgifter som föranleds

1) av utvecklandet och styrningen av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT), såsom av den nationella servicearkitekturen, inklusive en servicekanal, en elektronisk identitet, datasäkerhet och servicegränssnitt

2) av avlönande av personal motsvarande högst 15 årsverken för nationella lösningar i informationsbranschen (IKT)

3) av åtgärder som stöder ibruktagandet av nationella lösningar i informationsbranschen inom olika förvaltningsområden

4) av internationellt samarbete i anslutning till utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen

5) av statsunderstöd beroende på prövning inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT) och åtgärder som stöder ibruktagandet

6) av priser inom utvecklandet av nationella lösningar i informationsbranschen (IKT).

Av anslaget får högst 100 000 euro användas till betalning av priser enligt punkt 6.

Förklaring:Finansministeriet styr utvecklandet av de datatekniska tjänster som överskrider gränserna för den nationella informationsbranschens ansvarsområden, och driver den nationella informationspolitiken. Genom att stärka styrstrukturerna kan man säkerställa ett effektivt utvecklande och omfattande ibruktagande av de nationella lösningarna.

Den nationella servicearkitekturen är en betydande helhet som gör det möjligt att förstärka datasystemens och informationens interoperabilitet och, genom datatekniska lösningar, effektivisera verksamheten och som omfattar hela den offentliga förvaltningen och i tillämpliga delar företagssektorn och tredje sektorn.

De lösningar inom informationsbranschen som utvecklas med anslag under momentet är nya, nationella och viktiga infrastrukturtjänster som utgör en förutsättning för en avancerad digitalisering av samhället.

Mål för resultatet av verksamheten Åtgärder
   
Genom att stärka styrningen av informationsbranschen och genomföra sådana datatekniska åtgärder som är i enlighet med den nationella servicearkitekturen och som överskrider ansvarsområdena strävar man efter att stärka den nationella interoperabiliteten mellan datasystemen, särskilt inom den offentliga förvaltningen. Under ledning av finansministeriet effektiviseras styrningen av och styrningsstrukturerna för den nationella informationsbranschen. Den offentliga förvaltningen styrs att använda sådana lösningar som är i enlighet med den nationella servicearkitekturen.
Genom servicearkitekturen förbättras kvaliteten på de elektroniska tjänster som utvecklas inom förvaltningen och på de operativa datasystemen inom förvaltningen, samtidigt som den administrativa bördan kan minskas. Den nationella servicearkitekturen och sådana nationella lösningar som är i enlighet med den genomförs.
Servicekanalen möjliggör informationsförmedling mellan organisationer på enhetligt överenskomna sätt (enhetliga informationsbeskrivningar, gränssnitt och standarder). Man övergår från överlappande informationsregistrering och enskilda integrationstjänster till en centraliserad modell som möjliggör ett kostnadseffektivare och snabbare utvecklande av datasystem. Genomförandet av den nationella servicekanalen fortsätter under ledning av finansministeriet. Användningen av servicekanalen utvidgas stegvis till hela den offentliga förvaltningen genom centraliserat styrda åtgärder.
För att den nationella servicearkitekturen ska fungera och elektroniska tjänster ska kunna utvecklas och produceras krävs det en tillförlitlig och lättanvänd elektronisk identifiering inklusive en rollidentifieringsmöjlighet för organisationer. I samarbete med de viktigaste intressentgrupperna skapas en nationell modell för elektronisk identifiering som möjliggör identifiering av personer och organisationer.
Lösningar som avses i den nationella servicearkitekturen förutsätter att datasäkerheten tryggas, och de ställer höga krav på datasäkerheten. Datasäkerhetslösningar som är nödvändiga med tanke på servicearkitekturens verksamhet skapas, liksom också behövliga styrmodeller och styrstrukturer.
Servicearkitekturen förbättrar affärsklimatet för företag (särskilt för små och medelstora företag). I och med genomförandet och ibruktagandet av de centrala delarna av servicearkitekturen erbjuds företagen (särskilt små och medelstora företag) bättre förutsättningar för inledande av ny elektronisk affärsverksamhet och för innovationer i anslutning till den.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Nivåförändring 19 000
Sammanlagt 19 000

2015 budget 32 000 000
2014 budget 13 000 000