Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 10 560 000 euro.

Anslaget får användas för utveckling, anskaffning och genomförande av processer och datasystem för sådan ekonomi-, personal- och lokalförvaltning som betjänar statsförvaltningen.

Fullmakt

Om en del av fullmakten för upphandling av systemlicenser och köp av tjänster i den andra fasen av det ekonomi- och personalförvaltningssystem för staten som ska upphandlas centraliserat inte har använts 2014, får avtal om den oanvända delen ingås 2015.

Förklaring:Avsikten är att anslaget ska användas för genomförande av den första och andra fasen av datasystemprojektet Kieku för statsförvaltningens gemensamma ekonomi- och personalförvaltning och för stödjande av systemets idrifttagning och användningen under begynnelseskedet vid ämbetsverk och inrättningar samt för åstadkommande av nödvändig integration och dataöverföring till ämbetsverkens och inrättningarnas övriga datasystem. För att säkerställa att införandet sker enligt den tidtabell som gjorts upp för ämbetsverken och inrättningarna och för att åstadkomma besparingar är avsikten att integrationen av ämbetsverkens och inrättningarnas centrala datasystem och dataöverföringar finansieras på ett centraliserat sätt inom ekonomi- och personalförvaltningens Kieku-system. Fullmakten, till ett totalt belopp av 30 821 000 euro, bedöms medföra utgifter på ca 13 miljoner euro till utgången av 2014.

Avsikten är att anslaget även i någon mån ska användas för utgifter som föranleds av utvecklandet av det datasystem som stöder beredningen av budgeten och rambesluten om statsfinanserna. De årliga utgifterna för förvaltningen av systemet betalas från moment 28.01.01. Anslaget är dessutom avsett att användas för utveckling och revidering av statens övriga gemensamma system för ekonomi- och personalförvaltningen.

Projekt och beräknad användning av anslaget (euro)

   
Ekonomi- och personalförvaltningens Kieku-datasystem och statsrådets budgeterings- och ramsystem 9 960 000
Genomförande av gemensamma datasystem för ekonomi- och personalförvaltningen 600 000
Sammanlagt 10 560 000

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakt föranleder (1 000 euro)

  2015 2016 2017 2018 Sammanlagt
fr.o.m.
2015
           
Förbindelser som ingåtts före år 2015 5 851 4 308 - - 10 159
Förbindelser år 2015 341 5 - - 346
Utgifter sammanlagt 6 192 4 313 - - 10 505

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -352
Nivåförändring 2 260
Sammanlagt 1 908

2015 budget 10 560 000
2014 budget 8 652 000
2013 bokslut 27 200 000