Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
              01. Regionförvaltningsverkens omkostnader
              02. Magistraternas omkostnader
              03. Stödåtgärder inom regional- och lokalförvaltningen
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. Magistraternas omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 31 082 000 euro.

Förklaring: För magistraterna uppställs det i strategiska resultatavtal mål för resultatet av verksamheten. Förverkligandet av dessa mål utvärderas vid resultatförhandlingar mellan enheten för styrning och utveckling av magistraterna vid Regionförvaltningsverket i Östra Finland och magistraterna och i utvärderingsrapporterna.

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Förordnande av intressebevakning   
— avgöranden genom magistratens beslut, tid i genomsnitt3,6 mån.4 mån.4 mån.
Intressebevakning-revision   
— årsredovisning granskad från det att redovisningen inkommit till magistraten, tid i genomsnitt3,6 mån.6 mån.6 mån.
Tillståndsärenden   
— avgörande från det att ansökan inkommit till magistraten, tid i genomsnitt1,3 mån.2 mån.2 mån.
Notarius publicus tjänster   
— erhållande av service, tid högst 2 dagar2 dagar2 dagar
Konsumentrådgivning   
— den nationella telefonrådgivningen, av uppringningsförsöken besvaras minst80 %80 %80 %
    
Funktionell effektivitet   
Avgiftsbelagd offentligrättslig informationstjänst
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 5057 2007 200
— resurshushållning: euro/prestation14,20  
Avgiftsfria person-, familje- och arvsrättsliga tjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
6 9398 3758 375
— resurshushållning: euro/prestation13,31  
Förande av det avgiftsbelagda offentligrättsliga handelsregistret
— produktivitet: prestationer/årsv.
1 4621 5701 570
— resurshushållning: euro/prestation63,19  
Avgiftsbelagda offentligrättsliga vittnestjänster
— produktivitet: prestationer/årsv.
11 75412 45012 450
— resurshushållning: euro/prestation7,86  
Konsumentrådgivningstjänster, rådgivning
— produktivitet: prestationer/årsv.
2 2922 3202 320
— resurshushållning: euro/prestation39,51  
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken vid ämbetsverket, sammanlagt742,3717696
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,999
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,33,33,3

Inom antalet årsverken har en minskning på 4 årsverken inom bostadsaktiebolagsuppgifterna beaktats som en överföring till Patent- och registerstyrelsens omkostnadsmoment 32.40.03 från och med den 1 september 2015.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter49 16247 78145 763
Bruttoinkomster16 81215 60014 681
Nettoutgifter32 35032 18131 082
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år5 069  
— överförts till följande år5 468  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Offentligrättsliga prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten15 80711 65011 650
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten21 79616 40016 400
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-5 988-4 750-4 750
Kostnadsmotsvarighet, %737171
    
Företagsekonomiska prestationer   
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten571380380
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten213342342
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)3573838
Kostnadsmotsvarighet, %268111111

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Gemensam kundservice, basdelen (överföring till moment 28.40.03)-9
Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21)140
Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21)150
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring från moment 28.01.21)100
Valtori (överföring från moment 32.01.02)546
Överföring av telefontjänsten för flyttanmälan till Befolkningsregistercentralen (överföring till moment 28.30.03)-200
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-44
Indexhöjning av hyresutgifterna50
Löneglidningsinbesparing-56
Lönejusteringar177
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-159
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-424
Ytterligare besparing i omkostnaderna -367
Nivåförändring-1 003
Sammanlagt-1 099

2015 budget31 082 000
2014 I tilläggsb.236 000
2014 budget32 181 000
2013 bokslut32 749 000