Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 4 044 000 euro.

Anslaget får också användas till betalning av omkostnader för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Kundtillfredsställelsen ökar 3,5 
Antal publikationer   
— internationella artiklar och artikelsamlingar, st.222223
— publikationer inom VATT:s egna publikationsserier, st.454545
— övriga publikationer, st.383939
    
Funktionell effektivitet   
Förändring av totalproduktivitetsindex, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) 11
Förändring av produktivitetsindexet för publicering, genomsnitt +1 %/år (medeltalet för 3 år) 11
VATT:s andel av kostnaderna för gemensam forskning, %505050
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken, årsv.535857
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.4,877
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro 3,53,5

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter5 3815 4715 324
Bruttoinkomster1 1061 2801 280
Nettoutgifter4 2754 1914 044
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år1 815  
— överförts till följande år1 762  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Utgifter för rådet för utvärdering av den ekonomiska politiken (överföring från moment 23.01.22)100
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-6
Finansiellt instrument för strategisk forskning (överföring till moment 29.40.54)-62
Indexhöjning av hyresutgifterna5
Löneglidningsinbesparing-9
Lönejusteringar21
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-21
Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet (överföring till moment 23.01.22)-35
Stärkande av den rättspolitiska forskningen (överföring till moment 29.40.50)-7
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-55
Ytterligare besparing i omkostnaderna -48
Nivåförändring-30
Sammanlagt-147

2015 budget4 044 000
2014 budget4 191 000
2013 bokslut4 222 000