Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
              01. Statistikcentralens omkostnader
              02. Statens ekonomiska forskningscentrals omkostnader
              03. Befolkningsregistercentralens omkostnader
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Statistikcentralens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 50 337 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av vederlagsfria medlemsavgifter

2) till finansiering av statistiska projekt som hänför sig till medlemskapet i EU.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster

1) inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten

2) inkomsterna från EU och från samprojekt utanför budgeten.

Förklaring:

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Antal offentliggöranden, st.627636620
Antal verkställande tjänster, st. (över 500 €)834820820
Andel offentliggöranden i rätt tid, %979898
Andel felfria offentliggöranden, %949697
Antal avtal om informationstjänster inom forskarservicen, st.9080130
    
Funktionell effektivitet   
Produktivitetsförändring, %-0,120,5
De fasta kostnadernas andel av de totala kostnaderna, %787676
Produktionsutgifter per statistikuppgift som offentliggörs, 1 000 €908484
Kostnadsmotsvarighet för avgiftsbelagda tjänster, %111100100
Andel som svarat via internetblanketter eller automatisk rapportering av alla svarande i insamling av företagsdata, %799095
    
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken vid centralen sammanlagt842838802
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.9,810,09,5
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,413,483,50

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter60 91562 15459 887
Bruttoinkomster10 05210 7009 550
Nettoutgifter50 86351 45450 337
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år4 856  
— överförts till följande år4 444  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer7 5288 8507 000
— övriga intäkter5671505001)
Intäkter sammanlagt8 0959 0007 500
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten7 2599 0007 500
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)836--
Kostnadsmotsvarighet, %112100100

1) Övriga intäkter omfattar hyresinkomster från gränsbevakningsväsendet.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Uppfyllande av bindande krav i EU-rättsakter200
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2014-250
Öppnande av offentliga datalager (regeringsprogr.), finansieringen 2015150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-72
Indexhöjning av hyresutgifterna63
Löneglidningsinbesparing-107
Lönejusteringar275
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-257
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-653
Ytterligare besparing i omkostnaderna -595
Nivåförändring129
Sammanlagt-1 117

2015 budget50 337 000
2014 I tilläggsb.325 000
2014 budget51 454 000
2013 bokslut50 451 000