Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         20. Tjänster för statssamfundet
              01. Statskontorets omkostnader
              02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton
              03. Omkostnader för finanscontrollerfunktionen
              06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning
              07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              08. Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning
              09. Omkostnader för Statens informations- och kommunikationstekniska center
              10. Investeringsutgifter för Statens informations- och kommunikationstekniska center
              88. Senatfastigheter
         30. Statistikväsendet, den ekonomiska forskningen och registerförvaltningen
         40. Statens regional- och lokalförvaltning
         50. Pensioner och ersättningar
         60. Gemensamma personalutgifter inom statsförvaltningen
         70. Utvecklande av statsförvaltningen
         80. Överföringar till landskapet Åland
         90. Stöd till kommunerna
         91. Stöd för sysselsättningen och näringslivet
         92. EU och internationella organisationer
         99. Separat budgeterade utgifter inom statsförvaltningen
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro.

Förklaring: Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt budgetår inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför.

Bruttoutgifterna omfattar en finansiell reserv på 2 415 000 euro för konkurrensutsättning och anskaffning av resehanteringssystem, kommunikationsportal och betalningssystem.

Mål för resultatet av verksamheten

 2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Produktion och kvalitetsledning   
Inköpsfakturor, st.1 459 4851 512 0001 430 000
Försäljningsfakturor (alla), st.434 893595 000595 000
Lönespecifikationer, st.1 243 4021 257 0001 218 000
Administrering av anställningsförhållande (inledda och avslutade tjänsteperioder), st.67 73754 80054 250
Kundtillfredsställelse3,8-3,8
Funktionell effektivitet   
Inköpsfakturor, st./årsv.12 04212 50012 800
Försäljningsfakturor (alla), st./årsv.16 57123 75024 300
Lönespecifikationer, st./årsv., övriga8 0488 6008 700
Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku3 5253 8004 400
Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100)106,3499,44102,80
Hantering och utvecklande av personalresurser   
Årsverken   
Basverksamhet720,4748740
Ökat behov inom Kieku264,5
Nya tjänster, ökat behov-1814
Sjukfrånvaro, dagar/årsv.11,2< 10< 10
Arbetstillfredsställelseindex, 1—5 VM Baro3,24-3,4

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter52 26056 88161 598
Bruttoinkomster52 57654 88159 598
Nettoutgifter-3162 0002 000
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år-  
— överförts till följande år2 000  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer52 51656 56659 598
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten54 72656 56661 598
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-2 210--2 000
Kostnadsmotsvarighet, %9610097

2015 budget2 000 000
2014 budget2 000 000
2013 bokslut1 684 363