Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         01. Förvaltning
         10. Beskattningen och Tullen
         90. Stöd till kommunerna

Statsbudgeten 2015

21. Produktivitetsanslag för finansministeriets förvaltningsområde (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 400 000 euro.

Anslaget får användas till investeringar, forskning och utredningar som syftar till att främja produktiviteten inom finansministeriets förvaltningsområde samt till att skaffa utbildningstjänster och andra tjänster.

Förklaring:Under momentet har man samlat anslag som motsvarar de besparingar som de produktivitetsfrämjande åtgärderna inom förvaltningsområdet medför. Avsikten är att anslaget ska användas för projekt som stöder en förbättrad produktivitet inom förvaltningsområdet. Med anslaget får ämbetsverken inom förvaltningsområdet finansiera projekt som finansministeriet särskilt har kommit överens om med ett ämbetsverk.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Anpassningsåtgärder -2 000
Anskaffning och ibruktagande av analysverktyg (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -1 250
Anskaffning och ibruktagande av processtyrnings- och processledningsverktyg, bl.a. redskap för processmodeller och processbeskrivningar, redskap för arkitekturmodeller, projektportfölj, projektledningsprogram (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -600
Anskaffning och ibruktagande av program som styr kundernas självbetjäning (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -200
Digitalisering av dokument till elektronisk form 2014–2018 (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -550
Elektronisk hantering av kundkontakter (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -1 050
Konkurrensutsättning och ibruktagande av drifttjänster för befolkningsdatasystemets operativsystem och datahantering (Käypä-projektet 2014–2015) (överföring till moment 28.30.03) -900
Ledningens informationssystem (investeringsutgift) (överföring till moment 28.40.02) -140
Rapportering av ekonomiska uppgifter i XBRL-format (investeringsutgifter) (överföring till moment 28.10.01) -500
Teknisk uppdatering av informationssystemen (investeringsutgift) (överföring till moment 28.40.02) -150
Tryggande av Statskontorets verksamhet (överföring till moment 28.20.01) -1 000
Utveckling av öppna data (investeringsutgift) (överföring till moment 28.40.02) -100
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -32
Nivåförändring 8 842
Sammanlagt 370

2015 budget 400 000
2014 budget 30 000
2013 bokslut 616 000