Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
         10. Militärt försvar
              01. Försvarsmaktens omkostnader
              18. Anskaffning av försvarsmateriel
              50. Stödjande av försvarsorganisationernas verksamhet
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Försvarsmaktens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 842 710 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av utgifter för militärutbildning som ges utländska elever och för den internationella övningsverksamheten för försvarsmaktens trupper inklusive förberedelser för verksamheten samt för försvarsmaktens övriga internationella samarbete

2) betalning av de hyresandelar för försvarsmaktens personalbostäder som föranleds av operativa behov eller av personalarrangemang i samband med omstruktureringen av försvarsförvaltningen under en övergångsperiod fastställd av försvarsministeriet, eller av andra motsvarande behov inom försvarsförvaltningen, högst 4 000 000 euro

3) sänkning av avgifterna för den på företagsekonomiska grunder prissatta avgiftsbelagda verksamheten för krigsinvalider och krigsveteraner, försvarsarbete, scoutverksamhet samt viktiga idrottstävlingar och andra liknande evenemang, högst 155 000 euro

4) medlemsavgifter till internationella organisationer som ansluter sig till försvarsmaktens verksamhet och till kostnadsandelar för multinationella arrangemang för gemensam upphandling

5) utgifter för Frihetskorsets Orden

6) betalning av utgifter som föranleds av stödjandet av den inhemska försvarsindustrins exportvillkor och internationalisering

7) betalning av utgifter i anslutning till sådan museiverksamhet som motsvarar försvarsmaktens behov

Fullmakter

1) År 2015 får det ingås långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter så att de åren 2015—2016, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 81 653 000 euro (Beställningsfullmakten för omkostnader 2015).

2) År 2015 får långtidsavtal med Millog Oy ingås för anskaffning av underhållstjänster som gäller materiel för armén och marinen, så att avtalen under åren 2015—2020 får föranleda staten utgifter på högst 581 003 000 euro (beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll, Millog).

Betalningar enligt maximibeloppet för den beställningsfullmakt för partnerskap som gäller underhåll (Millog) kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

3) År 2015 får långtidsavtal för anskaffning av sådan materiel och sådana tjänster som försvarsmaktens verksamhet förutsätter ingås så att de åren 2015—2018, enligt valutakursnivån den dag budgeten träder i kraft, får föranleda staten utgifter på högst 45 000 000 euro (Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning).

Betalningar enligt maximibeloppet för beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningsprogram för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning kan bindas till en branschbeskrivande prisutveckling fr.o.m. det första kvartalet 2015.

4) År 2015 får det inom ramen för det totala beloppet för varje enskild fullmakt ingås avtal till ett belopp som motsvarar det belopp av tidigare godkända beställningsfullmakter som inte har använts.

5) Tidigare godkända beställningsfullmakter får föranleda staten utgifter som avviker från fullmakternas årliga maximibelopp, dock så att det totala beloppet för varje fullmakt inte överskrids.

För betalning av de extra utgifter som föranleds av justering av priserna på varor och tjänster i anslutning till de nya beställningsfullmakterna används de anslag som årligen beviljas för försvarsmaktens omkostnader.

Anslag för beställningsfullmakter och till dem hänförda tilläggsbehov som föranleds av stegring i index och valutakurser eller avdrag som föranleds av nedgång i index och valutakurser budgeteras i budgeten enligt kontantprincipen och hänförs till budgetåret.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten

Funktionell effektivitet2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Resurshushållning   
Pris per dag i beväringstjänst (euro)465358
Pris per dag i reservisttjänst (euro)235238166
Pris per flygtimme, HN (euro)9 0009 0009 000
Pris per flygtimme, NH-90 (euro)4 5006 0006 000
Pris per beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (euro)7 5659 90010 600
    
Produktivitet   
Antal årsverken inom huvudstaben, försvarsgrenarna och staberna för militärlänen/antal årsverken inom försvarsmakten sammanlagt (%)111110
Antal utbildare/utbildningspluton2,42,42,5
    
Lönsamhet   
För avgiftsbelagd verksamhet enligt lagen om grunderna för avgifter till staten är den procentuella kostnadsmotsvarigheten minst106105105
Produktion och kvalitetsledning2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Antal utbildade beväringar21 90421 30021 300
Antal terrängdygn för beväringarnas krigsövningar262535
Antal reservister som utbildats i repetitionsövningar4 8636 00018 000
Reservister som fått repetitionsövningsutbildning/antal som placerats i krigstida trupper (%)1,41,77,8
Flygtimmar, HN (st)7 9198 0008 900
Flygtimmar, NH-90 (st)1 3231 2501 650
Beredskapsdygn, stridsfartyg 1A (st)1 1611 3001 400

Utgifter för staten som förbindelser och avtal i anslutning till användningen av fullmakter föranleder (1 000 euro)

 20152016201720182019—Sammanlagt fr.o.m. 2015
       
Gamla beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för grundläggande flygutbildning med VN-materiel 4 5814 5813 5022 424 15 088
Beställningsfullmakten för omkostnader 2012 7 000     7 000
Beställningsfullmakten för omkostnader 201318 03414 373   32 407
Beställningsfullmakten för försvarsmaktens logistik 2013 (PVLOG 2013)26 78030 5209 750  67 050
Beställningsfullmakten för omkostnader 201466 40022 400   88 800
Beställningsfullmakten för underhåll som gäller simuleringssystem för tvåsidig strid (KASI)
3 0003 0003 0003 0006 00018 000
Gamla beställningsfullmakter sammanlagt125 79574 87416 2525 4246 000228 345
       
Nya beställningsfullmakter      
Beställningsfullmakten för omkostnader 2015 515 60 138 21 000   81 653
Beställningsfullmakten för partnerskap som gäller underhåll (Millog)99 94899 25497 21495 559189 028581 003
Beställningsfullmakten för anskaffning av ett utbildningssystem för primär flygutbildning och grundläggande flygutbildning6 0002 00022 00015 000 45 000
Nya beställningsfullmakter sammanlagt106 463161 392140 214110 559189 028707 656
       
Fullmakter sammanlagt232 258236 266156 466115 983195 028936 001

Det antal anställda som avlönas med anslag från momentet minskar med 1 700 årsverken. Minskningen föranleds av försvarsmaktsreformen, överföringen av underhållet av arméns och marinens materiel till Millog Oy samt överföringen av säkerhetsnätsverksamheten till Suomen Turvallisuusverkko Oy.

Avsikten är att man med beställningsfullmakten för omkostnader år 2015 ska skaffa reservdelar och underhållstjänster för arméns materiel till armén, marinen och flygvapnet.

Den nya beställningsfullmakten jämte alla ekonomiska följdverkningar genomförs inom de ramar för statsfinanserna som fastställts för försvarsministeriets förvaltningsområde.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter1 789 7861 880 2081 870 364
Bruttoinkomster30 18622 78227 654
Nettoutgifter1 759 6001 857 4261 842 710
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år98 279  
— överförts till följande år122 872  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer3 4104 7713 336
— övriga intäkter13 31911 59713 032
Intäkter sammanlagt16 72916 36816 368
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader14 07513 66413 577
— andel av samkostnaderna1 6981 9501 937
Kostnader sammanlagt15 77315 61415 514
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)956754854
Kostnadsmotsvarighet, %106105106
    
Prisstöd 113200200
    
Kostnadsmotsvarighet efter prisstöd1 0699541 054

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avgiftsfrihet för utlämnande av uppgifter (regeringsprogr.) (överföring till moment 31.20.01)-10
Föregripande kostnadsnivåjustering (1,5 %)15 962
Konsekvenser av i förtid avslutade hyresavtal3 716
Reform av lokalhantering och underhåll i samband med försvarsförvaltningens byggverk (PHRAKL)-7 000
Tekniska överföringar och strukturella korrigeringar-4 307
Tilläggsfinansiering för TUVE1 500
Utgiftsbesparing för förvaltningsområdet (regeringsprogr.)-48 287
Överföring från moment 27.10.1817 178
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-2 559
Indexhöjning av hyresutgifterna1 949
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-10
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-125
Löneglidningsinbesparing-1 953
Lönejusteringar5 810
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)3 420
Sammanlagt-14 716

2015 budget1 842 710 000
2014 I tilläggsb.293 000
2014 budget1 857 426 000
2013 bokslut1 784 193 000