Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
         01. Försvarspolitik och förvaltning
              01. Försvarsministeriets omkostnader
              21. Produktivitetsanslag för försvarsministeriets förvaltningsområde
              29. Mervärdesskatteutgifter inom försvarsministeriets förvaltningsområde
         10. Militärt försvar
         30. Militär krishantering
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Försvarsministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 19 840 000 euro.

Anslaget får även användas till

1) betalning av medlemsavgifter och finansiellt bidrag till Europeiska försvarsbyrån och till den organisation som inriktat sig på säkerheten hos explosivt material (Munitions Safety Information Analysis Center) samt andra internationella sammanslutningar

2) betalning av utgifter för verkställandet av OSSE:s förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder och anknytande administrativa åtgärder.

Förklaring:

Resultatmål för verksamheten1)

Funktionell effektivitet2013
utfall
2014
prognos
2015
uppskattning
    
Resurshushållning   
Utgifter per resultatområde (1 000 euro)    
Försvarspolitik3 6454 0311 834
Militärt försvar1 134315597
Samordning av totalförsvaret1 3169921 219
Militär krishantering355164224
Handledningsfunktioner11 5055 0096 298
Stödfunktioner 10 18810 599
Sammanlagt17 95520 69920 771
    
Produktivitet   
Årsverken per resultatområde   
Försvarspolitik313016
Militärt försvar1045
Samordning av totalförsvaret 1669
Militär krishantering523
Handledningsfunktioner874845
Stödfunktioner 5768
Sammanlagt149147146

1) Uppgifterna är kassautgiftsbaserade och stödfunktionerna har när det gäller 2013 överförts på resultatområdena.

Hantering och utveckling av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
prognos
2015
mål
    
Arbetstillfredsställelse (1—5)3,623,53,6
— kvinnor3,42  
— män3,77  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Överföring till moment 23.01.02-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-28
Indexhöjning av hyresutgifterna20
Löneglidningsinbesparing-24
Lönejusteringar62
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-101
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)38
Ytterligare besparing i omkostnaderna -235
Sammanlagt-343

2015 budget19 840 000
2014 budget20 183 000
2013 bokslut20 145 000