Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
              01. Migrationsverkets och statliga förläggningars omkostnader
              20. Samhällsorientering för återflyttare
              21. Mottagande av flyktingar och asylsökande
              63. Stöd till mottagningsverksamhetens kunder
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

20. Samhällsorientering för återflyttare (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 876 000 euro.

Anslaget får användas

1) till den samhällsorientering som ordnas på basis av 48 § i utlänningslagen (301/2004)

2) till ordnande av den språkexamen som utarbetats för att testa kunskaperna i finska eller svenska och till andra utgifter

3) till betalning av högst 40 000 euro i sakkunnigarvoden.

Dessutom får anslaget användas till löneutgifter för visstidsanställd personal i en omfattning motsvarande högst fyra årsverken.

Anslaget budgeteras enligt prestationsprincipen.

Förklaring: En person som på basis av 48 § i utlänningslagen ansöker om uppehållstillstånd i Finland ska förete ett intyg över att han eller hon avlagt en språkexamen som ordnats av en finsk myndighet, om det inte med beaktande av sökandens omständigheter ska anses oskäligt att han eller hon avlägger språkexamen. Språkexamina ordnas flera gånger per år och antalet deltagare uppgår som högst till 2 000 per år. Avsikten är att den samhällsorientering som är en förberedelse inför språkexamen ska ordnas för ca 600 personer per år.

Som sakkunnigarvoden betalas resekostnader och arvoden jämte bikostnader till dem som bedömer språkproven.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Samhällsorientering836 000
Sakkunnigarvoden (högst)40 000
Sammanlagt876 000

2015 budget876 000
2014 budget876 000
2013 bokslut605 621