Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
              01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader
              70. Anskaffning av luft- och bevakningsfarkoster
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Gränsbevakningsväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 228 186 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av ersättningar enligt 21 § 3 mom. i sjöräddningslagen (1145/2001) samt till betalning av ersättningar till Finavia för kostnader för alarmerings- och ledningsverksamhet som föranleds av flygtrafiktjänster som beror på gränssäkerhetsuppdrag (inkl. sjöräddning) utförda av Gränsbevakningsväsendets luftfartyg och på flygräddningsuppdrag som hänför sig till sjöräddningstjänsten

2) till betalning av utgifter för om- och nybyggnad av sådana byggnader och konstruktioner som är i Gränsbevakningsväsendets besittning, och av sådana övriga byggnader och konstruktioner i Gränsbevakningsväsendets besittning som används för gränsövervakning och utbildning och som befinner sig utanför de byggda fastigheterna

3) till hyreskompensation för tjänstebostäder med stöd av 81 § i gränsbevakningslagen (578/2005)

4) projekt som godkänts och finansierats av EU

5) till stödjande av Sjöbevakningsmuseets verksamhet

6) till stödjande av Sjöräddningssällskapets verksamhet.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för Gränsbevakningsväsendets verksamhet:

Gränsövervakning

Genom gränsövervakning förebyggs och upptäcks illegal inresa vid de yttre gränserna. På de kärnområden som baserar sig på riskanalys bör olovliga gränsöverskridningar observeras omedelbart och personer som olovligt skrider över gränsen tas fast på gränsområdet. Återkommande illegal verksamhet upptäcks också på andra gränsområden. Olovliga gränsöverskridningar utreds på ett tillförlitligt sätt så att man utan dröjsmål kan fatta beslut om alla behövliga fortsatta åtgärder.

Gränsövervakning2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Patrullering (h)238 015234 000225 000
— varav vid östgränsen171 680167 500159 500
Teknisk övervakning884 967907 500907 500
Inspektioner31 80331 80031 700
Gränszonstillstånd10 2508 8008 800
Säkerhetstjänster i glesbebyggda områden (polis- och handräckningsuppdrag)576615595
Insatser   
Kostnader (mn euro)113,6107,6101,7
Årsverken1 2321 1701 119
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)132134140
Resurshushållning (ind.)123128137
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,64,54,5
Förhindrande av gränsincidenter (%)889999
Upptäckta gränsincidenter (%)739393
Lägesbildens kvalitet3,63,93,9
Gränskontroller

Alla som överskrider Schengenområdets yttre gräns kontrolleras. Då det gäller medborgare från EU/EES görs en minimikontroll och i fråga om övriga en grundlig kontroll. Vid Schengenområdets inre gränser upprätthålls beredskapen att temporärt återinföra gränsövervakning. Inresa och utresa mot föreskriven ordning avslöjas för att trygga en smidig gränsövergångstrafik. Vid gränskontrollerna och de undersökningar som utförs och förvaltningsbeslut som fattas i samband med dem ser man till att personernas rättsskydd tryggas.

Gränskontroller2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Gränskontroller (mn pers.)17,819,220,8
Tullkontroller (pers.)5 0736 5606 610
Beslut om avvisning1 6731 6201 770
Beviljade visum1 2681 3771 489
Beslut i ansökningar om tillstånd att passera gränsen644
Asylansökningar som tagits emot328313325
Mottagna kvotflyktingar490600650
Verkställighet av andra myndigheters beslut604550555
Insatser   
Kostnader (mn euro)103,1106,5110,2
Årsverken1 1191 1581 213
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)153158165
Resurshushållning (ind.)143151161
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,54,34,4
Gränskontrollernas täckningsgrad (%)100100100
Gränskontrollernas kvalitet (%)96,393,296,1
Gränskontrollernas smidighet (min)10910
Gränskontrollernas kundservice (1—5)4,14,14,1
Rättsskydd (%)100,0100,0100,0
Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder

Gränsbevakningsväsendet är verksamt som en yrkesskicklig, samarbetsvillig och effektiv brottsbekämpningsmyndighet i syfte att upprätthålla gränssäkerheten och särskilt för bekämpande av brottslighet som överskrider Schengenområdets yttre gräns. I Gränsbevakningsväsendets brottsbekämpning koncentreras arbetet på bekämpning av olaglig inresa och människohandel.

Brottsbekämpning, administrativa betalningspåföljder och övervakningsåtgärder2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Polisanmälan1 1771 1351 180
Riksgränsbrott (st.)250269299
Organiserad illegal inresa och människohandel (st.)115102113
Övriga brott (st.)7 1737 6007 800
Ordningsbot818935915
Meddelande om straffanspråk4 1734 4004 440
Tvångsmedel 3 9913 9603 940
Anmärkning 686820800
Beslut i ärenden som gäller fartygsutsläpp477
Beslut i påföljdsavgift för transportör162150160
Säkerhetsåtgärd2 9333 2203 230
Annan anmälan3 0972 4202 370
Kontrollanmälan386385390
Insatser   
Kostnader (mn euro)18,318,118,1
Årsverken198197199
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)121127127
Resurshushållning (ind.)113120124
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)4,34,44,4
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott) 818787
Brottsutredningsnivå för organiserad illegal inresa och människohandelsbrott (%)436568
Utredningsnivå för fartygsutsläpp (1—5) 5,05,05,0
Andelen strafflagsbrott (%) som utretts inom utsatt tid (60 dygn)758485
Andelen fall av organiserad illegal inresa och människohandel (%) som utretts inom utsatt tid (180 dygn)836771
Rättsskydd (%)100,099,999,9
Sjöräddning och annan räddningsverksamhet

Alla som hamnat i nödsituationer som kräver sjöräddning anvisas hjälp omedelbart. För att upptäcka och förebygga sjöräddningsincidenter och för att avhjälpa tillbud ser man i samband med gränsövervakningen till att övervakningen av havsområdena är tillräcklig. Räddningsväsendet och flygräddningen stöds enligt behov med Gränsbevakningsväsendets materiel och personal.

Sjöräddning och annan räddningsverksamhet2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Resultatmått   
Produktion   
Efterspaningar (st.)389217213
havsområde (st.)576060
landområde (st.)332157153
Räddningsuppdrag (st.)1 6581 2501 250
havsområde (st.)1 1701 1001 100
landområde (st.)488150150
Sjuktransport (st.)1 104434434
havsområde (st.)315050
landområde (st.)1 073384384
Assistans (st.)421463463
havsområde (st.)383420420
landområde (st.)384343
Övriga räddningsprestationer (st.)559547557
havsområde (st.)251250260
landområde (st.)308297297
Jourtjänst samt sjöräddningens arbetstid (timmar)315 602401 000401 000
Personer som räddats (st.)5 6643 7053 705
Förhindrade olyckor (st.)211616
Insatser   
Kostnader (mn euro)7,76,56,5
Årsverken837072
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)166122119
Resurshushållning (ind.)155116116
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga (1—5)3,54,24,2
Kvaliteten på ledningen (1—5)-4,04,0
Enheternas beredskap (1—5)-4,54,5
Sjölägesbild (1—5)3,53,83,8
Militärt försvar

Försvarsplaner, sådan lednings- och aktionsberedskap som situationen kräver samt beredskapen att bilda styrkor upprätthålls. Man ansvarar för tillkomsten av gränstrupper genom att utbilda beväringar och ordna reservövningar.

Militärt försvar2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktion   
Utbildningsdygn78 54982 10085 500
Insatser   
Kostnader (mn euro)10,610,810,5
Årsverken115118116
Effektivitet   
Produktivitet (ind.)124126134
Resurshushållning (ind.)115120130
Verksamhetens kvalitet och serviceförmåga3,73,94,0
Planeringsberedskap (1—5)3,53,73,8
Placerbarhet (%)738283
Utbildningsbarhet (%)849393
Placeringsläge (1—5)4,64,64,6
Utbildning (1—5)3,63,74,0
Materielberedskap (1—5)3,73,63,7
Mänskliga resurser

Gränsbevakningsväsendets personalstruktur, antal anställda och personalkompetens hålls på den nivå som uppgifterna kräver.

Mänskliga resurser2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Upprätthållande av yrkeskunnighet (utbildn.dagar/årsv.)131011
Personalomsättning (%)0,30,60,6
Fältduglighet (1—5)4,44,44,4
Fysisk kondition (1—5)4,34,44,3
Sjukdomsfrekvens (sjukdagar/årsv.)8,68,68,2
Olycksfall (sjukdagar/årsv.)0,80,80,8
Arbetsklimat (1—5)3,53,63,6
Personalens genomsnittsålder (år)404040
Index för utbildningsnivån4,24,24,1
Könsfördelning (% kvinnor)131212

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter235 116237 439235 686
Bruttoinkomster7 0727 5007 500
Nettoutgifter228 044229 939228 186
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år28 078  
— överförts till följande år28 904  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten   
— intäkter av försäljningen av prestationer2 4383 3752 580
— övriga intäkter212520
Intäkter sammanlagt2 4593 4002 600
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten   
— särkostnader2 4993 4202 600
— andel av samkostnaderna1 7112 2801 800
Kostnader sammanlagt4 2105 7004 400
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)-1 751-2 300-1 800
Kostnadsmotsvarighet, %586059

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avdrag för nya produktivitetsfrämjande åtgärder-135
Förbättring av Imatra och Vaalimaa gränsstationer-1 296
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro)-1 500
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)201
Utökande av antalet gränsbevakare1 200
Verksamhet som tidigare finansierats genom lästavgifter (överföring från moment 31.30.(50))241
Överföring av tjänst (överföring från moment 26.01.01)93
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-321
Indexhöjning av hyresutgifterna259
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-18
Löneglidningsinbesparing-375
Lönejusteringar1 297
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-1 148
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-147
Nivåförändring-104
Sammanlagt-1 753

2015 budget228 186 000
2014 budget229 939 000
2013 bokslut228 870 000