Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
         10. Polisväsendet
              01. Polisväsendets omkostnader
              20. Utgifter för transporter i samband med avlägsnande ur landet och hämtning
              21. Gemensamma omkostnader för KEJO-projektet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Polisväsendets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 731 032 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU och som hänför sig till polisväsendet

2) till betalning av ersättningar till Ålands landskapsregering enligt 2 § i förordningen om polisförvaltningen i landskapet Åland (1177/2009).

Förklaring: Inrikesministeriet ställer följande preliminära resultatmål för polisens verksamhet:

Tillsyns- och larmverksamhet

De funktionella resultatmålen enligt riktlinjerna för PORA III har setts över så att de motsvarar de ekonomiska yttre ramarna. Man försöker hålla tillgången till brådskande utryckningstjänster på samma nivå som hittills, liksom övervakningen av den tunga trafiken och trafikövervakningens produktivitet. Nivån för den övervakning som gäller den allmänna ordningen och säkerheten sjunker dock i och med att de tillgängliga resurserna minskar. Till en positiv utveckling av trafiksäkerheten försöker polisen bidra genom aktiva åtgärder bl.a. genom att utnyttja tekniska övervakningsmetoder och polisens strategi för trafiksäkerhet genomförs i enlighet med en särskild verkställighetsplan. Även trafikövervakningens genomslagskraft förbättras. Man ingriper i familjevåld och våld i nära relationer genom hemalarm. Situationen i fråga om olaglig inresa är under kontroll i Finland och åtgärderna för att bekämpa olaglig inresa är trovärdiga och effektiva. Processen för asylförfarandet utvecklas.

Övervakning2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (uppdrag inom allmän ordning och säkerhet/årsv.)391377392
Trafikövervakningens produktivitet, st./årsv.842832832
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro186 861189 520188 217
Årsverken2 5812 6002 499
Kostnader för övervakningen, 1 000 euro227 796230 205227 008
Resurshushållning (kostnader/uppdrag inom allmän ordning och säkerhet), euro226235232
Serviceförmåga och kvalitet   
Ingripanden vid våld i hemmen, medeltal minst, vitsord 1—41) -3,0-
Trafikövervakningen, medeltal minst, vitsord 1—41)-3,2-
Polispatrullering och annan synlig verksamhet, medeltal minst, vitsord 1—41)-3,1-
Arbetstid som använts för trafikövervakning, årsv.582619590
— varav arbetstid som använts för övervakning av tung trafik, årsv.475454
Prestationer inom den automatiska trafikövervakningen, st.326 918330 000350 000
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, fall högst, st.3 8004 0004 000
Trafikolyckor som lett till personskada, högst, st.-5 5005 500
Fall av rattfylleri, högst, st.17 88220 00020 000
Arbetstid som använts för övervakning av utlänningar, årsv.21,62929
Utredningstiden för asylprövning, avgjorda fall, medeltal, dygn313030
Prestationer   
Antal uppdrag inom allmän ordning och säkerhet, st.1 008 797980 000980 000
— varav uppdrag på polisens eget initiativ, %212020
På eget initiativ (%) i vissa uppdrag i anslutning till övervakningen av tätorter (03 Misshandel, slagsmål | 15 Skadegörelse | 34 Berusad person | 35 Störande beteende och ofog)9,310,010,0

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Larmverksamhet2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (larmuppdrag, antal/årsv.)876901989
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro81 88574 35071 667
Årsverken1 1511 087991
Kostnader för larmverksamheten,1 000 euro101 79594 34693 036
Resurshushållning (kostnader/larmuppdrag A+B), euro150135133
Serviceförmåga och kvalitet   
Insatstiden vid utryckningar av A-klass, min.9,410,010,1
Insatstiden vid utryckningar av A- och B-klass, min.17,416,718,0
Aktionsberedskapstid under 20 min (% av utryckningarna)72,074,072,0
Aktionsberedskapstid under 45 min (% av utryckningarna)92,792,090,0
Brådskande utryckningar, medeltal minst, vitsord 1—41)-3,2-
Prestationer   
Larmuppdrag i anslutning till familjevåld, högst, st.25 27525 00025 000
Antal A- och B-utryckningar, st.680 725700 000750 000
Antal A-, B- och C-utryckningar, st.1 008 797980 000980 000

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Brottsbekämpning

Medborgarnas starka förtroende för polisens förmåga att förebygga, avslöja och utreda brott ska bevaras. Man fäster uppmärksamhet vid de långa behandlingstiderna för brottmål. Polisen genomför ett effektiviserat program för bekämpning av grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Inom bekämpningen av den ekonomiska brottsligheten strävar man efter brottsutredning i realtid, en minskning av antalet fall som är under utredning, en förkortning av utredningstiderna och en ökning av den vinning av brott som återfås inom ramen för den tillgängliga totalfinansieringen. Den brottsförebyggande verksamheten genomförs genom att man ökar flermyndighetssamarbetet, människornas egen beredskap inför brottssituationer och ansvar vid brottsbekämpningen samt den tredje sektorns medverkan. Man strävar efter att minska det totala antalet brott mot liv och hälsa samt sexualbrott genom förebyggande verksamhet och bättre identifiering av brottsfall. Verksamhetsbetingelserna för organiserad brottslighet försvagas bl.a. genom administrativa åtgärder. Organiserad brottslighet bekämpas genom samarbete med Tullen och Gränsbevakningsväsendet samt genom fungerande internationellt samarbete. Man satsar på bekämpningen av IT-relaterad brottslighet som en del av bekämpningen av organiserad brottslighet och förebyggande webbpolisverksamhet. Polisen ingriper aktivt i brott med rasistiska inslag och i andra hatbrott samt människohandel. Polisen upprätthåller med andra brottsbekämpande myndigheter, förvaltningsmyndigheter och aktörer inom den privata sektorn en lägesbild över brottsligheten i allmänhet och över vissa specialområden, bl.a. terrorism och den organiserade brottsligheten.

Brottsbekämpningen reagerar på förändrade behov i verksamhetsmiljön och kan förebygga brott, upptäcka dold brottslighet och genomföra brottsansvaret.

Brottsbekämpning2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (utredda strafflagsbrott/årsv.)777571
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro282 761282 093280 154
Årsverken3 9013 8543 749
Kostnader för brottsbekämpning, 1 000 euro349 191354 742349 815
Resurshushållning (kostnader/utredda strafflagsbrott), euro1 1601 2231 320
Serviceförmåga och kvalitet   
Brottsutredningsnivå för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), %, minst49,050,045,0
Utredningstiden för strafflagsbrott (exkl. trafikbrott), medeltal, dygn102100100
Brottsutredningsnivå för egendomsbrott, %, minst37,437,535
Utredningsnivå för brott mot liv och hälsa, %, minst76,480,078,0
Anhängighetstiden för avgjorda ekonomiska brottmål, medeltal, dygn, högst501500500
Årsverken i bekämpning av ekonomiska brott355430430
Antal organiserade kriminella sammanslutningar (grupper inom EU och andra grupper), st.807373
Antal personer som hör till organiserade kriminella sammanslutningar, st.1 000950950
Utredning och bekämpning av våldsbrott, medeltal minst, vitsord 1—41)-3,1-
Utredning av ekonomiska brott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-3,0-
Utredning/avslöjande av narkotikabrott, medeltal, minst, vitsord 1—41)-3,0-
Utredning av inbrott i bostäder, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,9-
Utredning av bilstölder, medeltal, minst, vitsord 1—41)-2,9-
Upptäckande och utredning av brott som tyder på rasism, medeltal, minst, vitsord 1—41)-3,0-
Polisverksamhet på webben (t.ex. polisens tipstjänst, webbpolis), medeltal, minst, vitsord 1 — 41)-3,5-
Årsverken som använts för utredning av IT-brott363535
Prestationer   
Alla uppklarade brott, antal, inkl. trafikförseelser664 752640 000630 000
Uppklarade brott mot strafflagen, antal300 818290 000265 000
Återfående av nyttan av alla brott (netto), mn euro42,75560
Återfående av nyttan av ekonomiska brott (netto), mn euro415055
Antal avgjorda ekonomiska brottmål, st.1 822 2 0002 000
Antal ouppklarade ekonomiska brott, st.2 2152 0002 000
Antal uppklarade brott som utförts av organiserade kriminella sammanslutningar, st.785600590
Antal brott mot liv och hälsa, st.38 11838 00038 000
Grova narkotikabrott som kommit till polisens kännedom, antal1 044800800

1) Källa: Polisbarometern 2012 och 2014.

Tillståndsförvaltning

Med hjälp av tillståndsprövning och tillståndsövervakning bidrar tillståndsförvaltningen till att bevara den allmänna ordningen och säkerheten och den administrativa brottsbekämpningen och stöder med sina processer effektivt även polisens förebyggande verksamhet. Vapenförvaltningen och tillsynen över säkerhetsbranschen fungerar tillförlitligt och tar hänsyn till samhällets säkerhetsintressen. Verkningarna sträcker sig även till tillförlitlig verksamhet inom den privata säkerhetsbranschen. Genom att utveckla enhetliga tillståndsprocesser främjar man en bättre säkerhet i synnerhet när det gäller användningen av skjutvapen. Tillståndsförfarandet som gäller invandring effektiveras och förenhetligas. Dessutom slutförs processen för överföring av körkortsärenden från polisen till Trafiksäkerhetsverket vid ingången av 2016. Det fästs särskild uppmärksamhet vid att den som ansöker om en identitetshandling identifieras på ett tillförlitligt sätt. Inom polisens tillståndsförvaltning följer man principerna för god förvaltningssed. Informationssystemen, processerna och strukturerna bidrar till enhetliga beslut och till ett smidigt, enhetligt, ekonomiskt effektivt och rättvist beslutsfattande. Kundbesökens antal minskas bl.a. genom att man utvecklar elektroniska tjänster och säkrar att kapacitetsutnyttjandet når upp till målet. Kostnadssambandet för tillståndstjänsterna säkras.  

Tillståndsförvaltning2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktivitet   
Produktivitet (tillstånd som polisen beviljat/årsv.)1 5421 5861 580
Lupahallinnon tuottotavoite, 1 000 euroa64 24961 00061 000
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro2 6652 1874 343
Årsverken871860860
Kostnader för tillståndsförvaltningen, 1 000 euro58 20561 00061 000
Resurshushållning (kostnader/tillstånd som polisen beviljat), euro434545
Kostnadsmotsvarighet för tillståndsförvaltningen, %110100100
Serviceförmåga och kvalitet  
Tillståndsförvaltningen, vitsord 1—41)-3,3-
Prestationer   
Tillstånd beviljade av polisen sammanlagt, st.1 339 9591 354 0001 359 000
— Resedokument (pass och identitetskort sammanlagt)827 964800 000800 000
— Körtillstånd316 597350 000350 000
— Vapentillstånd59 32460 000 60 000
— Tillstånd för säkerhetsbranschen62 34962 00062 000
Tillstånd för utlänningar61 24470 00075 000
— Övriga tillstånd12 48112 00012 000

1) Källa: Polisbarometern

Övervakning av tillstånd2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Resurshushållning   
Årsverken (ingår i det totala antalet årsverken inom tillståndsförvaltningen)199212200
Kostnader för övervakningen av tillstånd (avgiftsfri tillståndsservice), 1 000 euro15 85816 47716 284
Prestationer   
Övervakningsåtgärder sammanlagt, st-72 70072 000
Polisutbildning

Målet med polisutbildningen är att den ska svara mot polisens behov av personal. När man beslutar om antalet nya studerande som tas in till Polisyrkeshögskolan säkerställs en planmässig rekrytering inom ramen för de tillgängliga anslagen. Polisutbildning ges fortfarande på båda nationalspråken. I utbildningen utvecklas en sådan yrkesskicklighet som det internationella polissamarbetet och den kulturella mångfalden kräver. Utbildningens produktivitet förbättras genom att användningen av webbundervisning utvidgas. Polisyrkeshögskolan bedriver sådan tvärvetenskaplig forskning som gäller polisverksamheten och polisförvaltningen.

Polisutbildning2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Produktivitet   
Studiepoäng som avlagts av examensstuderande under ett år/lärarnas totala årsv.373237290
Publikationer/forskningsårsverken3,93,83,8
Resurshushållning   
Polisutbildningens totala kostnader, 1 000 euro25 87525 00024 500
Årsverken197,3204198
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), pris för utbildningsdag, högst, euro301360360
Polisbefälsexamen/polis (högre yrkeshögskoleutbildning), pris för utbildningsdag, högst, euro253260260
Serviceförmåga och kvalitet   
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), dimitterade inom utsatt tid, %98,497,097,0
Prestationer   
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal sökande per nybörjarplats7,16,65,1
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal studerande som inlett studierna174180100
Grundexamen/polis (yrkeshögskoleutbildning), antal dimitterade studerande322133175

Gemensamma tjänster - stödfunktioner och övriga uppgifter

2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Gemensamma tjänster - stödfunktioner1)   
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro135 460133 506132 476
Årsverken932911850
    
Gemensamma tjänster - övriga uppgifter2)   
Resurshushållning   
Omkostnadsanslag, 1 000 euro47 69147 38047 054
Årsverken691682653
Kostnader för de övriga uppgifterna, 1 000 euro58 60958 87258 054

1) Stödfunktioner = ekonomiförvaltning, personaladministration, materialfunktioner, datateknik, forsknings- och analysfunktion, utbildning, arbetshälsa, koncerntjänster

2) Övriga uppgifter = vakter, fängelsefunktioner, fångtransporter, handräckning, hittegodsfunktion, klagomål och besvärsärenden

Mänskliga resurser

Polisens organisation, verksamhet och processer utvecklas så att de blir effektivare och mera produktiva. Verkställandet av organisationsomläggningen säkras genom personalplanering på lång sikt. Antalet anställda vid polisen har anpassats till de ekonomiska villkoren. Polisens lönesystem tas upp för översyn.

Mänskliga resurser2013
utfall1)
2014
uppskattning
2015
mål
    
Årsverken10 36410 1999 800
Kvinnor, %29,129,229,3
Polismän, årsv.7 5127 5007 375
Kvinnor, %15,015,115,2
Studerande, årsv.2)207210100
Kvinnor, %24,324,424,4
Övrig personal, årsv.2 6452 4892 325
Kvinnor, %69,670,070,1
Kvinnor, % inom underbefälet, befälet och på chefsnivå9,69,89,9
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.9,810,010,0
Arbetstillfredsställelseindex-3,45-

1) Källa PolStat, alla moment. Andel anställda under polisens moment 26.10.01 i utfallet för 2013 tot. 10 219 årsverken andel anställda under övriga moment tot. 144,9 årsverken. Andel anställda under övriga moment i uppskattningen för 2014 tot. 144,9 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2014 tot. 150 årsverken. Andel som anställs under övriga moment i målet för 2015 tot. 100 årsverken (poliser 75 årsv. + övriga tjänster 25 årsv.)

2) Med studerande avses sådana studerande som står till förfogande som arbetskraft och som gör sin praktikperiod som arbets- eller fältpraktik.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter812 603805 435809 532
Bruttoinkomster80 04976 40078 500
Nettoutgifter732 554729 035731 032
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år22 234  
— överförts till följande år14 293  

Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten72 37669 26270 120
    
Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten65 30269 29270 120
    
Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader)7 074--
Kostnadsmotsvarighet, %111100100

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Avgifter för teleavlyssning-500
Bortfall av AFIS-engångsersättning-2 000
Elektroniska förvaltningstjänster vid polisens tillståndsförvaltning (finansieringen 2014) (överföring till moment 28.70.20)-875
Gemensam kundservice (överföring till moment 28.40.03) -13
Måltidsstöd för polisyrkeshögskolans studerande på högre nivå fr.o.m. 1.8.2014 (överföring till moment 29.70.57)-79
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)625
Produktivitetsprogrammet-2 025
Projekt för verksamhetslokaler500
Stöd för polisyrkeshögskolans studerande på högre nivå fr.o.m. 1.8.2014 (överföring till moment 29.70.55)-593
Tryggande av verksamheten6 500
Överföring till moment 23.01.01 (-1 årsv.)-20
Bekämpning av grå ekonomi (regeringsprogr.)-150
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-1 020
Indexhöjning av hyresutgifterna840
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.50.50)-5
Löneglidningsinbesparing-1 364
Lönejusteringar4 299
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-3 652
Sparbeslut-5 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-471
Nivåförändring7 000
Sammanlagt1 997

2015 budget731 032 000
2014 I tilläggsb.2 387 000
2014 budget729 035 000
2013 bokslut724 613 000