Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              (04.) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              23. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 4 603 000 euro.

Anslaget får användas

1) till Europeiska unionens projekt som genomförs i enlighet med de fonder som lyder under det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar för perioden 2007—2013 (Europaparlamentets och rådets beslut nr 575/2007/EG, 573/2007/EG och 574/2007/EG samt rådets beslut 435/2007/EG)

2) till betalning av löneutgifter för teknisk hjälp och personal motsvarande högst 16 årsverken som behövs för och som placeras för att sköta genomförandet av ovan nämnda program vid olika verk inom inrikesministeriets förvaltningsområde samt till betalning av andra konsumtionsutgifter som är nödvändiga för genomförandet av programmen

3) till betalning av mervärdesskatteutgiftsandelar som ingår i projekten

4) till betalning av överföringsutgifter.

Inkomster som betalats till verket som arbetsgivare kan nettobudgeteras under momentet.

Förklaring: Det allmänna programmet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar består av fyra fonder: Europeiska flyktingfonden, Europeiska återvändandefonden, Europeiska fonden för de yttre gränserna samt Europeiska integrationsfonden. Medlemsstaternas skyldigheter när det gäller förvaltningen och kontrollen av det allmänna programmet har fastställts i de beslut som gäller fonderna. Inrikesministeriet ansvarar för den nationella förvaltningen av fonderna. I enlighet med beskrivningen av det nationella systemet för förvaltning och kontroll som är gemensamt för fonderna har en ansvarig myndighet, en attesterande myndighet och en revisionsmyndighet utsetts vid ministeriet.

Beräknade utbetalningar ur fonderna enligt årsprogram (1 000 euro)

Årsprogram2007—20132013Sammanlagt
    
Europeiska flyktingfonden-1 1331 133
Fonden för yttre gränser-2 7002 700
Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare-320320
Europeiska återvändandefonden-450450
Sammanlagt-4 6034 603

Den nationella medfinansieringen har budgeterats under moment 24.01.01, 26.01.01, 26.10.01, 26.20.01 och 70 samt 26.40.01, 26.40.21 och 63, samt under moment 28.10.02 och 32.70.03. Inkomsterna från kommissionen har budgeterats under moment 12.26.98. Inkomsterna och utgifterna för fonderna inom det allmänna programmet 2007—2013 kommer att jämnas ut mot slutet av programmen.

Mervärdesskatt kan ingå i den stödandel från EU som betalas för projekt från detta moment. EU-stödandelen betalas i regel för projekt som två förskottsbetalningar och en slutbetalning, varvid rapporteringen om stödberättigande kostnader (inkl. utgifter för moms) sker i efterskott och andelen moms inte kan uppskattas på förhand.

Ur flyktingfonden ges stöd för utvecklande av mottagningsförhållandena för asylsökande, asylprocessen, program för omplacering av flyktingar och integration av flyktingar i samhället.

Ur fonden för de yttre gränserna ges stöd för åtgärder med vilka kontrollerna före inresan, beviljandet av visum vid gränserna, smidig gränspassage för därtill berättigade personer, minskad olaglig inresa och samarbetet med tredjeländer utvecklas.

Integrationsfonden riktas till stödjande av tredjelandsmedborgares invandring och integration, exklusive flyktingar (asylsökande som fått positivt beslut, kvotflyktingar och personer som får tillfälligt skydd).

Återvändandefonden är avsedd för återsändande av utlänningar som vistas illegalt i landet, stödjande av frivilligt återvändande för asylsökande som ännu inte fått beslut och understöd för frivilligt återvändande av flyktingar.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Preciserade betalningstidtabeller-16 897
Sammanlagt-16 897

2015 budget4 603 000
2014 budget21 500 000
2013 bokslut22 100 000