Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              (04.) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              23. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 000 euro.

Förklaring: Som en strategisk servicecentral inom inrikesministeriets förvaltningsområde utvecklar, anskaffar, producerar och upprätthåller Förvaltningens IT-central (HALTIK) informations- och kommunikationstekniska tjänster för god tillgänglighet och säkerhet vid förvaltningsområdets ämbetsverk och inrättningar.

HALTIK:s huvudsakliga uppgift är att producera centrala informationssystem för den inre säkerheten, föreskrivna eller bestämda tjänster för säkerhetsnätet, anskaffa gemensamma tjänster för inrikesministeriets förvaltningsområde och producera IKT-sakkunnigtjänster.

Finansieringen av HALTIK sker med seviceavtalsavgifter som tas ut hos kundämbetsverken.

Mål för resultatet av verksamheten

HALTIK:s mest centrala mål är att trygga den nuvarande serviceproduktionen enligt kundernas behov och säkerställa kvaliteten på servicen. Inom förvaltningsområdet pågår viktiga projekt inom informationsförvaltningen och totala reformer av datasystemen och att dessa lyckas är jämte underhållet av kritiska system ett av de viktigaste målen under hela ramperioden. Kundernas belåtenhet ökar när det gäller HALTIK:s verksamhet.

Mål enligt service:

 • — Servicenivån på datakommunikationstjänsterna förblir hög och antalet oplanerade avbrott minskar.
 • — Inom datacentertjänsterna tryggas informationssystemens fortsatta funktion i fråga om maskinsalar och servermiljö.
 • — Tyngdpunkten i underhållsservicen för informationssystemen ligger på underhåll och utveckling av säkerhetskritiska datasystem.
 • — Arbetsstationstjänsterna producerar tjänster för hela livscykeln för standardiserad, certifierad och godkänd terminalutrustning.
 • — Det centrala målet för kommunikationstjänsterna är att kommunikationslösningar för aktörerna inom den inre säkerheten är tillgängliga och att det är tekniskt möjligt att nå myndigheterna.
 • — Målet för Service Desk-tjänster är att tjänsterna fungerar i enlighet med en gemensam process.
 • — Regiontjänsterna syftar till att tillhandahålla regionala informationstekniska stödtjänster som stöd för kundernas operativa uppgifter.
 • — Enheten för telefonitjänster producerar högklassiga samtalsförmedlingstjänster centraliserat inom hela inrikesministeriets förvaltningsområde och dessutom från finansministeriets förvaltningsområde till magistraterna samt till regionförvaltningsverken och närings-, trafik- och miljöcentralerna.
 • — Centrala utvecklingsprojekt inom inrikesministeriets förvaltningsområde genomförs på ett framgångsrikt sätt.
Åtgärder för att uppnå resultatet av verksamheten
 • — För kommunikationen tryggas en ostörd verksamhet under alla förhållanden och nätverkssäkerheten förbättras och dessutom kopplas lokalnäten till varandra enligt planerna.
 • — Man koncentrerar servrar och fortsätter rationaliseringen till huvudsalar.
 • — Det praktiska stödet och problemlösningen för systemen utvecklas ytterligare.
 • — Servicebegäran ska tas emot ur kundens perspektiv vid ett enda serviceställe som fungerar virtuellt. Systemet för verksamhetsstyrning som tagits i bruk utvecklas.
 • — Servicekvaliteten förbättras och verksamheten utvecklas genom att processerna för tjänstehanteringen främjas och användningen av arbetsledningssystemen finslipas.
 • — Telefontjänsternas tekniska miljö och samtalsförmedlingssystemet byts ut och produktionen av innehållet i databasen utvecklas.
 • — Projektverksamhetens kvalitet förbättras genom att man förenhetligar projektpraxis och testningsprocesserna samt genom att man tar i bruk verktyg för hantering av systemarkitekturerna och för systemutveckling.
Mål för resultatet av verksamheten angivna enligt mätare2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Funktionell effektivitet   
Terminalutrustning som stöds antal/årsv.227,6228228
Virtuell relation (logiska servrar/fysisk server)4,005,005,20
Mottagna servicebegäranden, antal/årsv.9 34510 29210 417
Mottagna servicebegäranden (SLA-%)87,087,587,5
Prestationer och kollektiva nyttigheter   
Terminalutrustning som stöds, st.17 30016 00014 000
Videokonferens, st.115 000130 000160 000
Mottagna servicebegäranden, antal224 288240 000240 000
Serviceförmåga och kvalitet   
Kundtillfredsställelse (1—5)3,013,033,10
Mål för hantering och utvecklande av personalresurser
Mänskliga resurser2013
utfall
2014
mål
2015
mål
    
Arbetstillfredsställelseindex3,33,53,5
Sjukfrånvaro, arbetsdagar/årsv.7,687,8
Antal anställda sammanlagt, årsv.435410406
— av vilka i fast anställningsförhållande381358355
Kvinnor, %34,63636

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter79 96983 08575 085
Bruttoinkomster77 08983 06475 063
Nettoutgifter2 8802122
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år2 189  
— överförts till följande år230  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Nivåförändring1
Sammanlagt1

2015 budget22 000
2014 budget21 000
2013 bokslut921 000