Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
         01. Förvaltning
              01. Inrikesministeriets omkostnader
              03. Omkostnader för Förvaltningens IT-central
              (04.) Omkostnader för minoritetsombudsmannen och diskrimineringsnämnden
              20. Gemensamma utgifter inom informationsförvaltningen
              22. EU:s andel i anslutning till ramprogrammet för solidaritet och hantering av migrationsströmmar
              23. Beredskapen i Finland för civil krishantering
              24. EU:s andel i hanteringen av den inre säkerheten och migrationen
              29. Mervärdesskatteutgifter inom inrikesministeriets förvaltningsområde
              66. Medlemsavgifter och finansiella bidrag till internationella organisationer utomlands
         10. Polisväsendet
         20. Gränsbevakningsväsendet
         30. Räddningsväsendet och nödcentralerna
         40. Invandring
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

01. Inrikesministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 21 528 000 euro.

Anslaget får även användas

1) till betalning av projekt som godkänts och finansierats av EU

2) till betalning av överföringsutgifter som föranleds av utvecklandet av det nationella projektet mot diskriminering inom EU:s Progress-program samt av utvecklandet av invandringen.

Förklaring: Inrikesministeriet ställer upp följande preliminära resultatmål för sin verksamhet 2015:

Produktion och kvalitetsledning
  • — Regeringsprogrammet och strategin för inrikesministeriets förvaltningsområde 2012—2015 genomförs.
  • — Styrningen inom ministeriets ansvarsområde främjar uppnåendet av de samhälleliga effektmålen och målen för verksamhetens resultat.
  • — Samarbete utförs i fråga om förvaltningsområdet samt med de övriga ministerierna i syfte att uppnå målen i regeringsprogrammet beträffande sådana verksamhetssektorer som i första hand kan anses höra till inrikesministeriets ansvarsområde.
  • — Planeringen och uppföljningen av ministeriets och dess förvaltningsområdes verksamhet och ekonomi utförs på ett systematiskt och övergripande sätt.
  • — Ministeriets lagstiftningsarbete uppfyller statsrådets kvalitetskrav. Planmässigheten, samarbetet och kunnandet stärks i beredningen av lagstiftning.
Funktionell effektivitet
  • — Man skapar förutsättningar för att öka ministeriets effektivitet och produktivitet. Projekt enligt effektivitets- och resultatprogrammet för ministeriets förvaltningsområde genomförs.

Utvecklande av mänskliga resurser

 2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål
    
Årsverken251240229
Sjukfrånvaro (dagar/årsv.)8,07,57,5
Arbetstillfredsställelseindex (1—5)3,63,73,8

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

 2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
    
Bruttoutgifter22 64122 27422 028
Bruttoinkomster920500500
Nettoutgifter21 72121 77421 528
    
Poster som överförs   
— överförts från föregående år3 202  
— överförts till följande år2 941  

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Fördelning av besparingar (andel av 10 mn euro) -50
Nya produktivitetsfrämjande åtgärder-90
Omkostnader för ombudsmännen (överföring till moment 25.01.03)-187
Omkostnadsbesparing (andel av 60 mn euro)19
Utgifter som föranleds av flyttning och inredning (bortfall av en engångsersättning)-400
Överföring av tjänst (överföring till moment 26.20.01)-93
Överföring från moment 26.01.20950
Överföring till moment 23.01.02-75
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna-31
Indexhöjning av hyresutgifterna43
Koncentrering av statens skadeståndsverksamhet (överföring till moment 28.20.01)-8
Löneglidningsinbesparing-38
Lönejusteringar96
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna-111
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.)-14
Ytterligare besparing i omkostnaderna -257
Sammanlagt-246

Momentets finskspråkiga rubrik har ändrats.


2015 budget21 528 000
2014 budget21 774 000
2013 bokslut21 460 000