Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       23. Statsrådets kansli
         10. Domstolar och rättshjälp
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter

Statsbudgeten 2015

01. Utsökningsväsendets och konkursbevakningens omkostnader (reservationsanslag 2 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 102 634 000 euro.

Anslaget får användas till betalning av omkostnaderna för Riksfogdeämbetet, utsökningsverken, landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland och Konkursombudsmannens byrå.

Vid nettobudgeteringen beaktas som inkomster de inkomster som inflyter från EU, de inkomster som inflyter från samarbete med ämbetsverk och inrättningar samt parter utanför budgeten samt de ersättningar som tas ut för specialrevisioner som utförs av Konkursombudsmannens byrå.

Förklaring:I samband med budgetpropositionen överlämnar regeringen till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av fängelselagen (767/2005). Enligt propositionen ska de inledande åtgärderna i samband med verkställigheten av fängelsestraff koncentreras till Brottspåföljdsmyndigheten. För närvarande handhar utsökningsväsendet en del av dessa uppgifter.

Till utsökning beräknas år 2015 inkomma 2,8 miljoner ärenden (3,1 miljoner ärenden år 2013, uppskattningsvis 2,8 miljoner ärenden år 2014). Antalet gäldenärer i utsökning per år har ökat något (527 000 olika gäldenärer år 2011, 529 000 olika gäldenärer år 2012 och 538 000 olika gäldenärer år 2013). I slutet av år 2013 fanns det sammanlagt 238 000 gäldenärer som var föremål för utsökning. Av dessa hade varit föremål för långvarig utsökning, dvs. föremål för utsökning över tre år oavbrutet 19 %, och under ett år 58 %.

I samband med beredningen av budgetpropositionen har justitieministeriet preliminärt uppställt följande resultatmål för utsökningsväsendets verksamhet 2015:

Tabell med nyckeltal

  2013
utfall
2014
uppskattning
2015
mål/uppskattning
       
Ärenden som behandlats (1 000 st.) 3 008 2 900 2 700
Indrivet (mn euro) 1 031 950 945
Kostnader per indriven euro (euro) 0,1 0,1 0,1
Förhållandet mellan indrivna och medellösa fordringar      
Av antal ärenden, % 46 45 45
Av belopp, % 50 45 45
Genomsnittlig behandlingstid, mån. 6,9 6,9 7,2
Resurshushållning (€/behandlat ärende) 33 37 37
Produktivitet (behandlade ärenden/årsv.) 2 408 2 245 2 209
Från specialindrivningen redovisats direkt till borgenärerna (mn euro) 39 25 20
Belopp som specialindrivningen tagit upp till behandling (mn euro) 117 90 90
Särskilda granskningar av konkursbon 124 140 130
Inleds offentliga utredningar av konkursbon 92 80 70
Utsökningsklagan antal 65 70 70
Utsökningsklagan behandlingstid, mån. 5 5,2 5,2

Målet med utsökningen är att indriva skulderna effektivt och att samtidigt trygga parternas rättssäkerhet. Avsikten är att utsökningsverkens verksamhet ska vara sådan att åtgärder läggs in i snabbt, så att man så fort som möjligt efter att ärendet inletts kan reda upp gäldenärens ekonomiska situation, förebygga utslagning och välja rätt åtgärder. Avsikten med de korta behandlingstiderna är att förebygga att gäldenärerna skuldsätter sig ytterligare och att förebygga kreditförluster.

Genom specialindrivning och krävande indrivning vill man också ingripa i tidskrävande fall och fall som kräver omfattande utredningsarbete, där gäldenären avsiktligen försöker undvika utsökning genom olika egendomsarrangemang.

I enlighet med regeringsprogrammet har åtgärderna för bekämpning av grå ekonomi effektiviserats genom att man har utvecklat specialindrivningen och utfört flera särskilda granskningar av konkursbon.

Antalet konkurser har hållits på en hög nivå och har ökat arbetsmängden vid Konkursombudsmannens byrå. Våren 2014 stod ca 3 860 anhängiga konkursförfaranden, ca 450 offentliga utredningar och ca 900 företagssaneringar under övervakning av Konkursombudsmannens byrå. Verksamheten vid Konkursombudsmannens byrå effektiveras genom att arbetsmetoderna utvecklas och genom att informationshanteringssystemet för konkurser och företagssaneringar, som togs i produktionsbruk 2013, utnyttjas.

Konkursförfarandet kan på konkursombudsmannens ansökan fortsätta som offentlig utredning om det kan anses motiverat på grund av konkursboets ringa tillgångar eller på grund av särskilda granskningsbehov som hänför sig till gäldenären eller konkursboet. Mål för de särskilda granskningarna är konkurser som förfaller och konkursbon med ringa tillgångar och syftet med de särskilda granskningarna är att utreda ekonomiska brott och missbruk som konkursgäldenären gjort sig skyldig till. Både genom förfarandet med offentlig utredning och genom särskilda granskningar försöker man bekämpa grå ekonomi och ekonomisk brottslighet. Det beräknas att uppskattningsvis 14 % av kostnaderna för de särskilda granskningarna kan återkrävas till staten. Målet är att det årligen inleda 60—80 offentliga utredningar och att företa 130—150 särskilda granskningar av gäldenärer och förvaltningar av konkursbon. Det myndighetssamarbete som hänför sig till bekämpning av ekonomisk brottslighet och grå ekonomi fortsätter och den goda boförvaltningsseden utvecklas genom utbildning av boförvaltare och genom uppdatering av rekommendationerna för god boförvaltningssed i samarbete med delegationen för konkursärenden.

I inkomster av utsökningsavgifter beräknas 72 000 000 euro inflyta under moment 12.25.20. Inkomsterna av utsökningsavgifterna motsvarar ca 70 % av de totala utgifterna för utsökningsverken.

Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro)

  2013
utfall
2014
ordinarie
budget
2015
budgetprop.
       
Bruttoutgifter 104 778 105 491 102 754
Bruttoinkomster 119 114 120
Nettoutgifter 104 659 105 377 102 634
       
Poster som överförs      
— överförts från föregående år 8 550    
— överförts till följande år 10 105    

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

   
Centralisering av uppgifter vid inledande av verkställighet av fängelsestraff till Brottspåföljdsmyndigheten (överföring till moment 25.40.01) -274
Produktivitetsfrämjande åtgärder (varav det nya produktivitetsprogrammet -21 000 euro och produktivitetsanslaget 8 000 euro) -13
Den inbesparing som motsvarar indexhöjningen av hyresutgifterna -148
Indexhöjning av hyresutgifterna 118
Lokaleffektiviteten inom förvaltningen (regeringsprogr.) -50
Löneglidningsinbesparing -189
Lönejusteringar 581
Produktivitetsinbesparing i omkostnaderna -529
Sparbeslut -1 000
Utgiftsbesparing som gäller IT-kostnader inom den offentliga förvaltningen, II periodisering (regeringsprogr.) -26
Ytterligare besparing i omkostnaderna -1 213
Sammanlagt -2 743

2015 budget 102 634 000
2014 budget 105 377 000
2013 bokslut 106 214 000