Statens budgetpropositioner
 


  Startsida  

  2020  

  2019  

  2018  

  2017  

  Tidigare budgetar 

  Anvisningar  

Finansministeriet    Suomi    
 
Innehållsförteckning
 REGERINGENS PROPOSITION TILL RIKSDAGEN OM STATSBUDGETEN FÖR 2015
   Allmän motivering
   Siffertabell
   Detaljmotivering
     Allmänt
     Inkomstposter
     Anslag
       21. Riksdagen
       22. Republikens president
       23. Statsrådets kansli
       24. Utrikesministeriets förvaltningsområde
       25. Justitieministeriets förvaltningsområde
         01. Ministeriet och förvaltningen
         10. Domstolar och rättshjälp
              01. Högsta domstolens omkostnader
              02. Högsta förvaltningsdomstolens omkostnader
              03. Omkostnader för övriga domstolar
              04. (25.10.04 och 05) Rättshjälpsbyråernas och konsumenttvistenämndens omkostnader
              (05.) Omkostnader för allmänna intressebevakningstjänster
              50. Ersättningar till privata rättsbiträden
         20. Betalningsstörningar, utsökning och konkursbevakning
         30. Åklagarna
         40. Verkställighet av straff
         50. Valutgifter
       26. Inrikesministeriets förvaltningsområde
       27. Försvarsministeriets förvaltningsområde
       28. Finansministeriets förvaltningsområde
       29. Undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde
       30. Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
       31. Kommunikationsministeriets förvaltningsområde
       32. Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde
       33. Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde
       35. Miljöministeriets förvaltningsområde
       36. Räntor på statsskulden

Statsbudgeten 2015

50. Ersättningar till privata rättsbiträden (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 44 800 000 euro.

Anslaget får användas

1) till betalning av ersättningar enligt rättshjälpslagen (257/2002)

2) till betalning av ersättningar enligt lagen om skuldsanering för privatpersoner (57/1993)

3) till betalning av ersättningar enligt lagen om rättegång i brottmål (689/1997)

4) till ett belopp av högst 1 100 000 euro till arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen (120/2004) samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning.

De under momentet budgeterade utgifterna för den mervärdesskatt som föranleds av ersättningar till privata rättsbiträden betalas med anslag under moment 25.01.29.

Förklaring: I samband med budgetpropositionen har regeringen överlämnat till riksdagen en proposition med förslag till lag om ändring av lagen om skuldsanering för privatpersoner och vissa lagar som har samband med den.

Beräknad användning av anslaget (euro)

  
Rättshjälp och försvar38 700 000
Biträdande av målsägande200 000
Skuldsanering för privatpersoner1 300 000
Ersättning för rättegångskostnaderna för oskyldigt åtalade3 500 000
Arvoden till offentliga utredare och boförvaltare enligt konkurslagen samt till övriga utgifter för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (högst)1 100 000
Sammanlagt44 800 000

År 2013 gavs ca 32 600 betalningsbeslut för rättshjälpsärenden som sköttes av privata biträden. Av de kostnader för rättshjälp som föranleds av ersättningar till privata ombud uppstod ca 89 % vid de allmänna domstolarna och 6 % vid förvaltningsdomstolarna. Bland rättshjälpens domstolsärenden utgör brottmålen den mest omfattande och till kostnaderna största gruppen. Ersättningar som betalades med stöd av lagen om skuldsanering för privatpersoner uppgick till ca 2,3 miljoner euro. Ersättningar för oskyldigt åtalades rättegångskostnader uppgick till 9,8 miljoner euro. Arvoden som betalades offentliga utredare enligt konkurslagen uppgick till 1,1 miljoner euro.

Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro)

  
Kostnadsökning för offentlig utredning100
Rättshjälp och försvar400
Skuldsanering för privatpersoner-500
Utgift av engångsnatur i budgeten för 2014 för konkursförfarande som orsakas av offentlig utredning (Avilon Fibres Oy)-350
Sammanlagt-350

2015 budget44 800 000
2014 I tilläggsb.70 000
2014 budget45 150 000
2013 bokslut57 817 023